NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

บรรยากาศ หลักสูตรอบรมการเขียนแผนธุรกิจ และประมาณการงบการเงินขั้นสูง


สวัสดีครับ

รูปบรรยากาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ และประมาณการงบการเงินขั้นสูง

Interfinn Business College

หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ

หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ20140220_09451320140220_094532

กุมภาพันธ์ 20, 2014 Posted by | Interfinn Professional Courses | ใส่ความเห็น

Interfinn Businness College เปิดอบรมปกติแล้วครับ


Key Risk Indicators : KRI

Key Risk Indicators : KRI

กุมภาพันธ์ 13, 2014 Posted by | Interfinn Professional Courses | ใส่ความเห็น

การประเมินราคาสินทรัพย์ สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (เบื้องต้น)


ASSET APPRAISAL FOR LOAN OFFICERS: BANK AND FINANCE BUSINESS

 

การประเมินราคาสินทรัพย์ สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (เบื้องต้น)  

 

   
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หลักการ

สิ่งนี้เป็นหลักการที่สำคัญที่สุด ของการพิจารณาสินเชื่อ และ การปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าสินเชื่อ
เพื่อให้ช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมของลูกค้าและช่วยพิจารณาทรัพย์สิน ซึ่งเป็สิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของ
ที่จะเข้าไปครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมูลค่าตลาด
โดยที่สิทธิตามกฎหมายนั้นสามารถโอนเปลี่ยนมือโดยการซื้อขายได้และมีอุปสงค์สำหรับทรัพย์สิน
นั้นในตลาด

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 – 16:00
การสำสนับสนุน : 24×7 ตอบคำถามและ
ข้อสงสัยทางอีเมล์
 
    โครงสร้างหลักสูตร
     
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : เจ้าหน้าที่ด้านการ
วิเคราะห์สินเชื่อ หรือ
เจ้าหน้าที่สอบทาน
สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่บริหารความ
เสี่ยงด้านปฎิบัติการ
สินเชื่อ
วันที่ 1: หลักการเบื้องต้นการประเมินสินทรัพย์
   
  หลักการวิเคราะห์สินทรัพย์
   
  >> เจ้าหน้าที่สินเชื่อจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการวิเคราะห์ และ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินอย่างเที่ยงตรง มีความรอบรู้ในการประเมินค่า และสนับสนุนธุรกรรม
ต่างๆ ของธนาคารหรือองค์กร
  >> วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost approach to value) การประมาณการต้นทุนใน
 คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

หลักของการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับผู้ชำนาญการ

คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ของวิธีการ
ประเมินค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างมืออาชีพ

คุณจะเข้าใจการวิเคราะห์และ
การประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับ
แนะนำให้ลูกค้าสินเชื่อทราบ

เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อระดับ
มาตรฐานสากล และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหากรณีที่มีข้อผิดพลาด

การสร้างอาคารทดแทนตามราคาปัจจุบัน แล้วหักด้วยค่าเสื่อม (ถ้ามี) บวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน
ก็จะได้มูลค่าของทรัพย์สินนั้น
เช่น โรงงานอายุ 10 ปี ถ้าสร้างใหม่จะใช้เงิน 10 ล้านบาท เราหักค่าเสื่อม 20% หรือปีละ 2%
(สมมติให้อาคารมีอายุขัย 50 ปี) ก็แสดงว่าอาคารตามสภาพปัจจุบันมีมูลค่า 8 ล้านบาท สำหรับ
ที่ดินที่ตั้งโรงงานเป็นเงินอีก 20 ล้านบาท (500 ตารางวา แถวนี้ขายตารางวาละ 40,000 บาท)
ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินจึงเป็นเงิน 28 ล้านบาท เป็นต้น
 
>> วิธีเปรียบเทียบตลาด (Market comparison approach) เป็นวิธีที่ดีที่สุด ชัดเจนที่สุด
คือ “มูลค่าของทรัพย์สินของลูกค้าสินเชื่อ = ราคาของทรัพย์สินเทียบเคียงที่อื่นขายได้” วิธีการค้นหา
ทรัพย์สินเทียบเคียงที่มีการซื้อขาย/เรียกขาย มาดูว่ามีลักษณะคล้าย/ต่างจากทรัพย์สินที่ประเมินอย่างไร
บ้าง เมื่อได้ข้อมูลของทรัพย์สินที่จะนำมาเปรียบเทียบแล้วก็เริ่มวิเคราะห์ เช่น โครงสร้างของอาคาร
ขนาดที่ดิน สภาพอาคาร สถานที่ตั้งอาคาร และประเมินมูลค่าตามทฤษฎีการประเมิน
 
>> วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า (Income Approach) การประเมินราคาที่แท้จริงที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สินเชื่อประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่บนพื้นฐานของรายได้จากการผลิต วิธีการรายได้เป็นการคำนวณ
 พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่ง
ด้านการประเมินทรัพย์สินด้วยวิธีทางการเงิน

วิธีการประเมินสถานการณ์และ
ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า

การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เป้าหมายและศักยภาพของลูกค้าธนาคาร

พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่ง
ด้านการประเมินทรัพย์สินด้วยวิธีทางการเงิน

การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงิน
ของลูกค้าธนาคาร

วิธีการประเมินสถานการณ์และ
ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า

 

รายได้จากการดำเนินงานสุทธิของค่าเช่าที่เก็บได้แล้วหารด้วยอัตรามูลค่า (อัตราการลงทุนผลตอบแทน)
สูตร ราคาตลาด = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ได้จากทรัพย์สินที่ประเมิน (V = I/R)
V คือ มูลค่าทรัพย์สิน, I คือ รายได้สุทธิ และ R คือ อัตราผลตอบแทน
 
วิธีการประเมินค่าเช่าที่ดิน หลักในการประเมินมูลค่าเช่าที่ดิน ประกอบด้วย
>> ความขาดแคลนและความปรารถนาของที่ดิน
>> ข้อจำกัด ในการถือครองที่ดินและการใช้ดำเนินการธุรกิจ
>> สถานที่ตั้ง และบริเวณที่ตั้งของที่ดินที่ให้เช่า
>> การประเมินมูลค่าของที่ดินและค่าเช่าด้วยสูตรคำนวณ (Methods Used to Assess Land Value)
 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 
วิธีการประเมินโครงการก่อสร้างค้าง หลักในการประเมินโครงการก่อสร้างค้าง ประกอบด้วย
 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ

ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สอบทานด้านสินเชื่อ

>> การประเมินโครงการลักษณะนี้ปกติมักจะทำการประเมินด้วยวิธีการต้นทุน (Cost Approach)
โดยการประเมินมูลค่าที่ดิน รวมกับค่าก่อสร้างไปตามสภาพที่มี และต้นทุนที่จ่ายไปจริงๆ
และทำการประมาณการว่าโครงการเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสร้างรายได้เท่าใด ตามราคาตลาด
(Market Approach) ผสมกับการคำนวณ ด้าน Cash Flow Analysis
 
วิธีการประเมินสิทธิการเช่า ที่ทรัพย์สิน หลักในการประเมินสิทธิการเช่า ที่ทรัพย์สิน ประกอบด้วย
รูปแบบการฝึกอบรม >> สิทธิการเช่า คือ สิทธิการในการใช้ทรัพย์สินหนึ่งๆ จากการเช่ามาระยะหนึ่ง โดยมูลค่าจะขึ้นอยู่กับ
 

วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน

จะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับ

การทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ

การทำงานเดี่ยวที่คิดจากข้อมูลตนเอง

และนำเสนอในห้องเรียนเพื่อวิจารณ์

ผลงานและฝึกอบรมจากสถานการณ์

จำลองต่างๆ

ส่วนต่างของรายได้ที่ได้รับจากการหาประโยชน์ อสังหาริมทรัพย์ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย เช่น
ถ้าเช่าทรัพย์สินมา 20 ปีและสามารถปล่อยให้เช่าต่อได้เป็นเงิน 10.0 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชำระ (ค่าเช่าตามสัญญาที่ต้องจ่ายให้เจ้าของทรัพย์สิน, ค่าดำเนินการ, ภาษี และอื่นๆ) เป็นเงิน
2.0 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าสิทธิการเช่าเท่ากับ 10.0 – 2.0 = 8.0 ล้านบาท
 
วิธีการประเมินห้องชุด (Condominium) หลักในการประเมินห้องชุด ประกอบด้วย
>> การประเมินห้องชุดควรจะประเมินด้วย วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นสำคัญ ด้วยเหตุผล
ตามหลักการว่า “มูลค่าของทรัพย์สินของลูกค้าสินเชื่อควรเท่ากับราคาของทรัพย์สินอื่นที่เหมือนๆ กัน
  หรือคล้ายกันที่คนอื่นขายได้”
  >> การประเมินห้องชุดควรจะประเมินด้วย วิธีการแปลงรายได้เป็นมูลค่า (Income Approach)
  ได้ด้วย การวิเคราะห์รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการให้เช่าแก่บุคคลอื่น
   
  วิธีการประเมินอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (Commercial Real Estate Appraisal) ประกอบด้วย
  >> การประเมินอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ควรจะประเมินด้วย วิธีการแปลงรายได้เป็นมูลค่า
  (Income Approach) ได้ด้วย การวิเคราะห์รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการให้เช่าแก่บุคคลอื่น
   
  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ พร้อมกับ
  กรณีศึกษาตลอดหลักสูตรการอบรม
   
  วันที่ 2: ทดลองการประเมินค่าทรัพย์สินด้วย Excel Template
   
  ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการประเมินค่าทรัพย์สินประเภทต่างๆ
   นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการประเมินค่าทรัพย์สินของสถาบันฯ
   ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
   เขียนสมมติฐานด้านการเงินและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ
   
ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/คน นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน + Template  ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
   
  ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย
   
  ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณตุ้ย โทรศัพท์ 081 588 1532
   
  Email : info@interfinn.com

 

พฤศจิกายน 17, 2013 Posted by | Interfinn Professional Courses | | ใส่ความเห็น

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูงและการประเมินผลตัวชี้วัด : สำหรับรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานราชการ (ขั้นสูง)


 เรียนท่านสมาชิกทุกๆ ท่าน

โปรดอย่าพลาดหลักสูตรนี้ สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ SEPA ในปี 2557 และ 2558 

 

 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และประเมินผลตัวชี้วัด

 
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน กลยุทธ์ขององค์กรที่ถูกต้องเหมาะสม และมุ่งเน้นไปที่การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 – 16:00 ด้วยเครื่องมือที่สามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ และเป้าประสงค์ที่แท้จริงขององค์กรได้อย่างดี
การสำสนับสนุน : 24×7 ตอบคำถามและ
ข้อสงสัยทางอีเมล์
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาฯ
 
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการ
จัดทำแผนวิสาหกิจ
อย่างน้อย 1ปี
โครงสร้างหลักสูตร
   
    วันที่ 1: กระบวนการคิดและวิธีการวิเคราะห์และประเมินแผนวิสาหกิจ/แผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : มีประสบการณ์ในการ
จัดทำแผนวิสาหกิจ
อย่างน้อย 1ปี
 
  การเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้วย โปรแกรม Excel วิเคราะห์กลยุทธ์
   การเตรียมความพร้อมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  >> ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์
  ขององค์กรเป็นอย่างดี และสามารถระบุความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้รวมอยู่ในแผน
คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เชิงกลยุทธ์นี้ ระบุผลสำเร็จที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจน
 เทคนิคการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ขั้นสูง >> แผนยุทธศาสตร์ของ องค์กร มุ่งหวังความสำเร็จด้านไหน อย่างไร?
 วิธีการวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี >> ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ นานประมาณใด?
 เทคนิคการประเมินกลยุทธ์ขององค์กร >> กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการทำงานครั้งนี้ มี ใครบ้าง ?
 เทคนิคกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่สำคัญ >> สิ่งใดบ้างที่เราจะต้องทำให้สำเร็จตามแผนเชิงกลยุทธ์ นี้ ?
 การทดลองปฎิบัติจริงพร้อมเครืองมือช่วย >> ทรัพยากรที่จำเป็นจะต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ทรัพยากรภายใน ? ทรัพยากรภายนอก ?
ในการปฎิบัติจริงทุกขั้นตอน  
   การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ >> ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแผน
 การวิเคราะห์ธุรกิจของคุณจากมุมมอง เชิงกลยุทธ์ของคุณ ด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ด้วยโปรแกรมชั้นสูงที่สถาบันเป็นผู้พัฒนาขึ้น
ด้านยุทธศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อปรับปรุงและทบทวนจนเป็นที่มั่นใจในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์
 คุณจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนา  
ธุรกิจขององค์กรด้วยการวางแผนที่ท้าทาย  การวิเคราะห์ TOWS Matrix
 คุณจะมีเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์และ >> เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกกลยุทธ์องค์กร (เพราะ “กลยุทธ์” เป็นศิลปะของ
เปรียบเทียบการแข่งทางธุรกิจกับคู่แข่ง ศาสตร์ชั้นสูงในการที่จะทำให้ “แพ้” หรือ “ชนะ”) เพราะการกำหนดกลยุทธ์จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือ
การปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้านทรัพยากร มาใช้ในการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำมาใช้
   
   การวิเคราะห์ Five Forces Model
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม >> เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์พันธกิจ ขององค์กรได้อย่างดี ทำให้เกิดมุมมองของการเปรียบเทียบ
  กับคู่แข่ง และหาจุดเด่นของธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการศึกษาเครื่องมือนี้แบบ
เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนโครงการ รูปธรรม ลงมือวิเคราะห์จริงๆ ประเมินผลด้วยคะแนนตามหลักของ Five Forces Model จริงๆ
เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  การวิเคราะห์ PESTEL Analysis
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ >> เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ภาพรวม” ซึ่งเป็นการสภาพแวดล้อม
  ภายนอก ด้านโอกาส และ อุปสรรค ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร นอกจากนี้
  ยังช่วยในการกำหนดตำแหน่งและศักยภาพและทิศทางด้านการดำเนินธุรกิจของโครงการหรือองค์กร
รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงเพราะจะต้องมีการวิเคราะห์แบบภาพกว้างด้วยประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม
   
วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้  การวิเคราะห์ Scenario Planning
โปรแกรม Excel Template ที่มีความเหมาะสม >> การมองไปข้างหน้า พร้อมกับข้อมูลที่มีการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ซึ่งเรียกว่า “การสร้างจินตภาพ”
กับงานเขียนแผนฯ และเน้นการใช้งานจริง คุณและทีมงานจะต้องมีการสร้างภาพในอนาคตว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรบ้าง? จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหน?
โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง การสร้างจินตภาพ จะทำให้คุณและทีมงานเห็นกระบวนการและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
   
  การเชื่อมโยงของ กลยุทธ์ งานประจำ งบประมาณ ด้วย Checklist Template
  >> ทบทวนและประเมินการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
  >> ทบทวน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ถึงความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  >> ทบทวน งานที่ต้องดำเนินการเป็นปกติ เป้าหมาย แผนงานประจำ กิจกรรม สอดคล้องกับเป้าประสงค์
  >> ทบทวน งบประมาณ ที่มีจำกัด และสามารถดำเนินงานประจำ โครงการ ให้บรรลุเป้าประสงค์องค์กร
   
  การวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
   เทคนิคการวิเคราะห์ และกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
  >> ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมกับองค์กร
  – เป้าประสงค์ (Objective) : สิ่งที่จะวัดความสำเร็จ / ควรที่จะวัดอะไร?
  – ตัวชี้วัด (KPIs) : ควรจะกำหนดเกณฑ์ของตัวชี้วัดอย่างไร?
  – ตัวชี้วัด (KPIs) : พิจารณาได้จาก ปริมาณ / คุณภาพ / ต้นทุน / เวลา
  >> การตั้งค่าเป้าหมาย
  – เทคนิคการกำหนดค่าเป้าหมายที่สำคัญในการประสบความสำเร็จขององค์กร
  – เทคนิคการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ เพื่อนำมาจัดทำ (Benchmarking)
  – การวิเคราะห์ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
  – ทักษะความรู้ของบุคลากร ปริมาณทรัพยากร กระบวนการทำงาน พันธกิจ และ งบประมาณที่ได้รับ
   
  วันที่ 2: เขียนแผนกลยุทธ์/แผนวิสาหกิจ/ตัวชี้วัด (KPIs) จริงด้วยโปรแกรม Excel Template
   
  ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการเขียนแผนฯ ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน
   นำเอกสารงขององค์กรมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการเขียนแผนฯ ที่ได้เตรียมไว้
   ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
   เขียนสูตรคำนวณด้านการเงินด้วยโปรแกรม Excel
   
  นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
   ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
   
  ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย
   
 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณตุ้ย โทรศัพท์  081 588 1532

ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน + Template

Email : info@interfinn.com

  ลงทะเบียนเข้าอบรม ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

 

ตุลาคม 11, 2013 Posted by | Interfinn Professional Courses | ใส่ความเห็น

การวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ขั้นกลาง)


CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS: BANK AND FINANCE BUSINESS

หลักสูตร สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร และ เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถไปสู่ระดับขั้นชำนาญการ

สนใจติดต่อ info@interfinn.com หรือ interfinn@gmail.com 

ผู้ที่ทำงานด้านสินเชื่อไม่ควรพลาด!!

การวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ขั้นกลาง)

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน หลักสูตรจัดทำขึ้นเพื่อประมวลผลด้านเทคนิคและความรู้การวิเคราะห์สินเชื่อ ระดับผู้มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี เพื่อให้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับธนาคาร และการวางแผนจัดทำประมาณการ
งบการเงินสำหรับลูกค้าของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการจัดทำ ประมาณการงบการเงินของตนเองได้ รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบด้านการเงิน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 – 16:00

การสำสนับสนุน :

24×7 ตอบคำถามและ
ข้อสงสัยทางอีเมล์

ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม :

เจ้าหน้าที่ด้านการ
วิเคราะห์สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ

โครงสร้างหลักสูตร

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วันที่ 1: ภาพรวมของการบริหารจัดการสินเชื่อ (Credit Management)
 หลักของการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับผู้ชำนาญการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงินลูกค้าสำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการทำกำไร และอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน >> การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน และงบดุล เกี่ยวกับลักษณะการบริหารจัดการด้านการเงิน
 คุณจะเข้าใจการวิเคราะห์และจัดทำแนวโน้มการกำหนดงบประมาณและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง >> การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของลูกค้า
>> เทคนิคการสร้างงบกระแสเงินสดของโครงการลูกค้า
 เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อระดับมาตรฐานสากล และแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่มีข้อผิดพลาด
การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจลูกค้าและการค้นหาข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ >> การวิเคราะห์อุตสาหกรรมในภาพรวมและจุดเด่นที่ต้องระมัดระวังแต่ละอุตสาหกรรม
 พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่ง ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อระดับผู้ชำนาญการ
>> วิธีการค้นหาข้อมูลและการหาข้อมูลอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ
 วิธีการประเมินสถานการณ์และผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า >> เทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ ของลูกค้า
>> เทคนิคการวิเคราะห์เป้าหมายของแผนธุรกิจ ของลูกค้า
 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเป้าหมายและศักยภาพของลูกค้าธนาคาร >> เทคนิคการวิเคราะห์แผนการขยายการผลิต ของลูกค้า
>> การประเมินแผนด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ของลูกค้า
 การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงินของลูกค้าธนาคาร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อโครงการใหม่
>> เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ : เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะเจ้าหน้าที่สินเชื่อทุกคนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า เข้าใจ จุดเด่น จุดอ่อน และข้อระมัดระวัง
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ >> การวิเคราะห์ประสบการณ์และความเข้มแข็งของธุรกิจลูกค้า : สิ่งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเข้าใจว่าแผนธุรกิจที่ลูกค้ากำหนดขึ้น รวมทั้งประสบการณ์ของลูกค้ามีความสอดคล้อง และน่าเชื่อถือ???
เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณการเงิน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สอบทานด้านสินเชื่อ >> ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอสินเชื่อของลูกค้า : ตรวจสอบเอกสาร การขอสินเชื่อ ด้วยสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร
รูปแบบการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่านจะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับการทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากข้อมูลการเงินของลูกค้าธนาคารตนเอง และนำเสนอในห้องเรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานและฝึกอบรม จากสถานการณ์จำลองต่างๆ
เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามหลัก 5’C
>> อุปนิสัยของลูกค้า (Character)
>> ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)
>> เงินทุน (Capital)
>> หลักประกัน (Collaterals)
>> สถานการณ์ (Condition)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบประมาณล่วงหน้าสำหรับลูกค้า
>> วิธีการวางแผนการผลิตและค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องมีการพิจารณางบการเงินในส่วนของอัตราส่วนทางการเงิน และลักษณะของธุรกิจลูกค้า มีรูปแบบการทำงานแบบใดประกอบการพิจารณา
>> วิธีการในการขยายระยะเวลาค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องพิจารณารูปแบบการเก็บสต็อกสินค้า และระยะเวลาในการเก็บหนี้ ประกอบกับการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้า
>> วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลงบประมาณเงินสด : จะต้องมีการสอบถามเกี่ยวกับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ระยะเวลา และระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้า
>> การจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด : นำข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าที่มีอยู่มาทำการวิเคราะห์และจัดทำประมาณการล่วงหน้า
วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะห์ประมาณงบการเงินล่วงหน้าด้วย Excel Template
ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/คน ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการวิเคราะห์งบการเงินและพยากรณ์ทางการเงิน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน + Template  นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการประมาณการเงินและการวางแผนการเงิน
 ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
 เขียนสมมติฐานด้านการเงินและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ
นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
 ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

กันยายน 30, 2013 Posted by | Interfinn Professional Courses | ใส่ความเห็น

เรียนท่านสมาชิก หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009 ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว


เรียนท่านสมาชิกทุกๆ ท่าน

หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง ขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009

บรรยายวันที่ 18 -19 กันยายน 2556

สนใจรายละเอียด

http://www.interfinn.com/calendar.html

มีที่นั่งว่าง 15 ที่ (ด่วนใกล้ปิดรับสมัครแล้ว)

สถานที่อบรม

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ณ วิทยาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แผนที่ ศูนย์ศึกษาสยามคอม Interfinn Business College

 

 

ขณะนี้ต้องการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้อีกจำนวน 15 ท่าน เพื่อจองห้องบรรยายและเตรียมเอกสารการบรรยาย

ขอให้แจ้งความประสงค์ด่วน มาที่ อีเมล์ info@interfinn.com หรือ interfinn@gmail.com เพื่อยืนยันจำนวนผู้เข้ารับการอบรม และจองสถานที่อบรม

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ทีมงาน Interfinn จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

http://www.interfinn.com

กันยายน 7, 2013 Posted by | Interfinn Professional Courses | ใส่ความเห็น

เรียนแจ้งผู้ที่สนใจหลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง ขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009 ในเดือนกันยายน 2556


เรียนท่านสมาชิก
ผู้ใดสนใจหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง ขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009

บรรยายวันที่ 18 -19 กันยายน 2556

สถานที่อบรม

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ณ วิทยาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แผนที่ ศูนย์ศึกษาสยามคอม Interfinn Business College

ขณะนี้ต้องการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้อีกจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน เพื่อจองห้องบรรยายและเตรียมเอกสารการบรรยาย 

ขอให้แจ้งความประสงค์ด่วน มาที่ อีเมล์ info@interfinn.com หรือ interfinn@gmail.com เพื่อยืนยันจำนวนผู้เข้ารับการอบรม และจองสถานที่อบรม

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ทีมงาน Interfinn จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
http://www.interfinn.com

สิงหาคม 22, 2013 Posted by | ไม่มีหมวดหมู่, Interfinn Professional Courses | ใส่ความเห็น

หลักสูตรเปิดให้เรียนฟรี ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ


เรียนทุกๆ ท่าน

ถ้าท่านพอมีเวลาว่างๆ อยากให้เข้ามาค้นหาหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนให้เรียนฟรี ในเว็บไซต์ ด้านล่างนี้

http://www.openculture.com/freeonlinecourses

ขอแสดงความนับถือ

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เผยแพร่

สิงหาคม 10, 2013 Posted by | Interfinn Professional Courses | ใส่ความเห็น

เรียนแจ้งผู้ที่สนใจหลักสูตรอบรมของ Interfinn Business College ในเดือนกันยายน 2556


เรียนท่านสมาชิก

ผู้ใดสนใจหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ในเดือนกันยายน 2556 ขอให้แจ้งความจำนงมาที่ อีเมล์ info@interfinn.com หรือ interfinn@gmail.com เพื่อยืนยันจำนวนผู้เข้ารับการอบรม และจองสถานที่อบรม

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ทีมงาน Interfinn จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 http://www.interfinn.com

สิงหาคม 8, 2013 Posted by | Interfinn Professional Courses | ใส่ความเห็น

Interfinn Business College เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


เรียนแจ้งท่านสมาชิก ทุกๆท่าน

InterFinn Business College ขอแจ้งวันเปิดเรียนหลักสูตรอบรมในแต่ละสาขาวิชา ในแต่ละเดือน
เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ลงชื่อสมัครเข้าเรียนตามวันที่ได้มีประกาศในปฎิทินฝึกอบรม การเปิดชั้นเรียน
สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในครั้งนี้จะเปิดรับประมาณ 15-20 คน ต่อครั้ง
เพื่อให้สามารถจัดห้องประชุมได้ ในกรณีที่ปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เพียงพอ จะทำขออนุญาต
ย้ายไปเรียนรวมกับรุ่นถัดไป เพื่่อให้ได้ปริมาณครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร

วันที่เปิดอบรมตามช่วงเวลาปฎิทิน ซึ่งปกติจะเปิดสอนเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อความสะดวกของ
การจองห้องอบรมและท่านวิทยากรผู้บรรยาย และผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ วันที่เปิดในช่องวันที่
ด้านล่างนี้

 

ทีมงาน InterFinn จีงเรียนมาเพื่อขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์ฝึกอบรม InterFinn.com

หลักสูตรประจำเดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ
วันแรกที่อบรม
ระยะเวลา
อบรม
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ราคาหลักสูตร
สถานที่จัดอบรม
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับอบรม
 
1.
18-19/ก.ย./2556
2 วัน
ERM001
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
1) คุณฐิติกร ประดับสุข
2) คุณจุราพร ชัยวิเศษ
3) คุณพิกุล เกื้อลาย
4) คุณณิชาภา จันทร์ละออ(ที่นั่งว่าง 15 ที่)
2.
21-22/ต.ค./2556

(เลื่อนจาก 23-24 ก.ย.)

2 วัน
KRI001
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
(ที่นั่งว่าง 20 ที่)
3.
28 – 29 ต.ค./2556

(เลื่อนจาก 25-26 ก.ย.)

2 วัน
PJR001 Project Risk Management
สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีต้นทุนทางการเงิน
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
(ที่นั่งว่าง 20 ที่)
4.
30-31/ต.ค./2556
2 วัน
ERM001
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
(ที่นั่งว่าง 20 ที่)
5.
4-5/พ.ย./2556
2 วัน
PJR003 หลักสูตรการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
โครงการตามมาตรฐานของ
สำนักงบประมาณ หรือ สคร. 
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
(ที่นั่งว่าง 20 ที่)
6.
6-7/พ.ย./2556
2 วัน
BPC001
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
(ที่นั่งว่าง 20 ที่)
7.
11-12/พ.ย./2556
2 วัน
FIN001 การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้จัดการที่ไม่มีพื้นฐาน
ด้านการเงิน (ขั้นกลาง) สำหรับ บริษัทเอกชน 
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
(ที่นั่งว่าง 20 ที่)
8. 13-14/พ.ย./2556
2 วัน
FIN002
การวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทำ
ประมาณการงบการเงินสำหรับผู้จัดการ
 
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
(ที่นั่งว่าง 20 ที่)
9.
18-19/พ.ย./2556
2 วัน
MSI001
หลักสูตรการจัดทำประมาณการเงินสด
ล่วงหน้า และการตั้งสมมติฐาน 
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
(ที่นั่งว่าง 20 ที่)
10.
00/พ.ย./2556
2 วัน
MSI001
6000
ศูนย์ศึกษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ
(ที่นั่งว่าง 20 ที่)

 

กรกฎาคม 27, 2013 Posted by | Interfinn Professional Courses | ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: