NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

Business Continuity Management : BCM ภาค 2


สวัสดีครับ

วันนี้ ผมอยากจะเล่าเรื่อง Business Continuity Management : BCM  ให้หลายๆ ท่านเข้าใจมากขึ้น เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญกับธุรกิจที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิต ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตทั้งที่เคลื่อนย้ายสถานที่ได้และเคลื่อนย้ายสถานที่การผลิตไม่ได้  ก่อนเริ่มอธิบายการทำงานของแนวความคิดของระบบ BCM  มาใช้ประโยชน์ ผมขอเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามก่อน ว่าเรียนรู้แล้วจะได้อะไร?

คำถาม : ถ้าไม่มี ไม่ทำ หรือไม่สนใจระบบ BCM แล้วจะเป็นอย่างไร? 

คำตอบ : ก็เตรียมตัวปิดกิจการยาวเลย ถ้ากรณีเกิดเหตุภัยพิบัติที่รุนแรง ถึงขั้นทำให้องค์กรหยุดการผลิตไปสักระยะหนึ่ง แล้วไม่มีแผน BCM 

คำถาม : การนำระบบ BCM มาใช้ในโรงงานด้านการผลิต ต้องใช้งบประมาณเยอะไหม? 

คำตอบ : ใช้งบประมาณไม่มาก เพราะส่วนใหญ่เป็นการเตรียมการและการวางแผนทดสอบระบบด้านการผลิตในสถานที่สำรอง หรือ การสร้างระบบป้องกันการหยุดชะงักในกรณีเกิดภัยพิบัติ การตั้งงบประมาณขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ภัยพิบัติ และมูลค่าของเครื่องจักร และรูปแบบกระบวนการผลิตว่ามีความซับซ้อนขนาดไหน

คำถาม : ผู้บริหารและพนักงานด้านการผลิตส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ระบบ BCM แล้วจะทำอย่างไร? 

คำตอบ : เรียนครับ คำตอบสั้นๆ ท่านจะต้องจ้างผู้ทรงคุณวุติมาสอนการกำหนดนโยบายและรูปแบบการทำงานตามแบบแผนของระบบ BCM แล้วจะติดต่อใคร?  ขอแนะนำว่าการเรียนขอให้สอบถามสถาบันที่สอน ว่าสามารถจัดทำ Workshop และได้แผน BCM และ BCP ได้เลยหรือไม่? เพราะเรียนทฤษฎี รับรองไม่รู้เรื่องและจะท้อใจกับผู้เข้าเรียนมากกว่า และทำให้คิดว่าทำไม่ได้  “โปรดพิจารณา” 

บริษัทอินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและฝึกปฎิบัติได้จริงพร้อมจัดทำแผน BCM และ BCP ได้จริง สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.interfinn.com  Email: interfinn@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 081 588 1532 (คุณตุ้ย)

คำถาม : เรียนแล้วแต่ผู้บริหาร และพนักงานไม่สนใจนำระบบ BCM ไปใช้แบบจริงจังแล้วจะเป็นอย่างไร? 

คำตอบ : การเรียนรู้ระบบ BCM แล้วไม่นำไปใช้ เหมือนท่านซื้อประกันชีวิตแล้วไม่คิดว่าจะเกิดประโยชน์ หรือ ประกันภัยโรงงานคิดว่าไม่เกิดประโยชน์ซื้อเฉพาะเท่าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมบังคับ

ในทางกลับกันในกรณีเกิดความเสียหายที่รุนแรงมากโรงงานเสียหายเกินกว่า 80% ทำให้ต้องหยุดชะงักการผลิตทั้งหมด ถาม? ใครจะรับผิดชอบ 1) หัวหน้าช่างวิศวกรรมด้านการผลิต  2) วิศวกรควบคุมการผลิต  3) เจ้าของกิจการ  ซึ่งคำตอบอยู่ในใจท่านแล้ว  

ความเสียหายทั้งหมด จะหาเงินจากที่ไหนมาซ่อม  จะต้องใช้เวลาซ่อมเท่าใด เริ่มจากจุดไหนก่อน จะแจ้งลูกค้าอย่างไร? เพราะลูกค้าหนีจากโรงงานเราไปหาคู่แข่งแน่นอน……อื่นๆ อีกมากมาย 

แผนภาพความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง BCM + BCP + IT  

เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตอบสนองต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจด้านการผลิตขนาดใหญ่ เพราะการจัดทำ BCM จะต้องกำหนดนโยบายและกรอบกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาล่วงหน้าของผู้บริหารที่ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้จริง เพื่อให้องค์กรสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

คุณจะเห็นว่า กระบวนการทำงานของ BCM จะอยู่วงนอกสุดที่ครอบคลุมงานแผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP และ ตัวในสุดเป็น แผนกอบกู้ระบบ IT (Disaster Recovery Plan)  ในภาพนี้เป็นการแสดงกระบวนการกำหนดกรอบนโยบายภาพรวมของแผนกอบกู้วิกฤติองค์กรจากเหตุการณ์ที่รุนแรงทำให้องค์กรหยุดชะงัก จะต้องวางแผนจาก BCM —> BCP —-> IT  แต่เวลาปฎิบัติงานจริงหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจนทำให้องค์กรหยุดชะงัก จำเป็นจะต้อง เริ่มต้นกลับกัน คือ จุดเริ่มต้นจะเป็น IT จะต้องกอบกู้ระบบให้สามารถใช้งานได้ก่อนเป็นอันดับแรก (ปกติจะใช้เวลาในการ เปิดระบบสำรองใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง)  เมื่อระบบ IT เปิดใช้งานได้แล้วค่อย ไปเริ่มต้นลำดับที่ 2 คือระบบ BCP ของแต่ละฝ่ายจะต้องเริ่มดำเนินการต่อทันที โดยแยกหมวดของการเข้าใช้งานระบบ Servers หลักขององค์กรที่เปิดให้ใช้งาน ที่ละฝ่ายเริ่มต้นจากฝ่ายงานหลักๆ ก่อน เช่น ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น และขั้นตอนสุดท้ายระบบ BCM ค่อยเข้ามาควบคุมให้การทำงานเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

จากการอธิบายขั้นตอนนี้ เป็นการบอกเล่ากระบวนการฟื้นคืนชีพของธุรกิจ ว่าจะต้องเริ่มต้นจากระบบ IT เป็นอันดับแรกเสมอ ไม่ใช่ BCM หรือ BCP เป็นอันดับแรก ขอให้ทุกๆ คนพิจารณาข้อนี้ให้ดีน่ะครับ 

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผน BCM 

เพื่อเป็นการวางแผนบริหารจัดการในเชิงป้องกันกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงทำให้โรงงานหยุดชะงักทั้งระบบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและตัวธุรกิจขององค์กรเอง  ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะผู้บริหารขององค์กรจะต้องมีการวางแผนป้องกันการเกิดปัญหาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่รุนแรง

รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดปัญหาระดับภัยพิบัติจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้องค์กรสามารถ กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด

มาตรฐานในการจัดทำแผน BCM 

การจัดทำแผน BCM จำเป็นจะต้องทำตามมาตรฐาน ISO22301  ซึ่งมีการกำหนดกระบวนการต่างๆ ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การวางแผนระบบ BCM 

 กำหนดนโยบายของผู้บริหารที่อยู่ในทีม BCM 

 • ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายของ BCM ที่จะอธิบายวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและขอบเขตของความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการทดสอบแผน BCM และ แผน BCP อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การจัดสรรทรัพยากร 

 • คณะผู้บริหาร BCM จะต้องมีการกำหนดและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนา BCM รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นของบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ BCM ไว้อย่างชัดเจน
 • ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีการมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้บริหารองค์กร เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการนำนโยบาย BCM ไปปฎิบัติ

ความสามารถของบุคลากร

 • บุคลากรที่จะมาอยู่ในคณะทำงาน BCM ประกอบด้วย
  • ประธานบริษัท
  • กรรมการผู้จัดการ
  • รองกรรมการผู้จัดการ
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  • เฉพาะหัวหน้าฝ่ายงานหลักๆ ที่อาวุโส และมีประสบการณ์ในธุรกิจสูง
  • ผู้ประสานงานระหว่าง คณะทำงาน BCM และ BCP อีก 1 คน

ดังนั้นทีม BCM ไม่ต้องการปริมาณเยอะมากแต่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถตัดสินใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต ประสบการณ์ในการทำงานและแก้ไขปัญหามาเยอะมาก

 • คณะทำงาน BCM จะต้องได้รับการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานของ BCP ทั้งระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ที่รุนแรงจากการกำหนดเหตุการณ์ด้วย Business Impact Analysis : BIA (รายละเอียดหาอ่านได้ในเว็บบล็อกนี้ครับ)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน BCM 

 • ผู้บริหารคณะทำงาน BCM จะต้องสร้างจิตสำนักด้าน BCM ให้เกิดกับองค์กร ไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมา “ตะโกนใส่กันว่าใครจะต้องรับผิดชอบในความผิดนี้”  ดังนั้นการออกแบบระบบ BCM ที่ดีจะต้องมีการทบทวนแผน BCM ลำดับการสั่งการ และกรอบนโยบายการตัดสินใจให้ทันสมัยและสมเหตุสมผลตลอดเวลา
 • สื่อสารให้กับหัวหน้าหน่วยงานในองค์กรทราบว่า คณะทำงาน BCM ประกอบไปด้วยใครบ้าง และมีกรอบนโยบายของ BCM อย่างไร  มีช่องทางการสื่อสารติดต่อกับคณะทำงาน BCM ในภาวะฉุกเฉินอย่างไร

เอกสารและการบันทึกข้อมูลสำหรับแผน BCM ประกอบด้วย 

 • ขอบเขต วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการปฎิบัติงานของระบบ BCM
 • นโยบายการสั่งการตามกรอบ BCM
 •  การจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นจะต้องใช้ เช่น สถานที่สำหรับใช้ประชุมวางแผน ที่ไหน?  และจะสื่อสารกันอย่างไร ผ่านช่องทางไหนให้เร็วที่สุด  ข้อมูลที่จะต้องเชื่อมต่อได้เพื่อใช้ในการตัดสินใจ อะไรบ้าง? เป็นต้น
 • ความสามารถของบุคลากร และบันทึกการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจในกรณีเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง (BIA)
 • การประเมินความเสี่ยงองค์กร
 • กลยุทธ์การสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • โครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์
 • แผนการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP
 • แผนการฝึกซ้อม BCM
 • การดูแลรักษา และการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับ BCM

หัวข้อทั้งหมดนี้จะต้องระบุในเอกสารแผน BCM ขององค์กรครับ

ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะทำให้ท่าน พอเข้าใจว่าการจัดทำแผน BCM มีความสำคัญกับองค์กรอย่างมาก ในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติที่รุนแรง ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ในการนำเสนอบทความนี้อาจจะไม่ละเอียดมากเพียงพอที่จะทำให้ท่านเข้าใจได้อย่าง 100% ผมก็ขอโทษเพราะเรื่องนี้ไม่สามารถเล่าได้ด้วยตัวอักษรแล้วเข้าใจได้เลย

เพราะจะต้องลงมือทำ Workshop ร่วมกันและตอบคำถามร่วมกันแบบจริงจัง ด้วยการคิดแบบเป็นขั้นตอนๆ ที่ชัดเจนและสามารถปฎิบัติได้จริง

หวังว่าข้อมูลเบื้องต้นนี้จะมีประโยชน์กับองค์กรของท่านไม่มากก็น้อย

ด้วยความหวังดี

เอกกมล  เอี่ยมศรี
ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com

มกราคม 11, 2017 Posted by | ฺBusiness Continuity Management : BCM | | ใส่ความเห็น

Business Continuity Management : BCM คืออะไร ? ภาค 1


สวัสดีครับ

ผมขอโทษอย่างสูงที่ไม่ได้เขียนบทความใหม่ๆ มานานมากแล้ว ด้วยติดภาระกิจที่ปรึกษาให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบรรยายหลักสูตรต่างๆ ให้กับบริษัทเอกชน แต่ความจริงคือ ผมแบ่งเวลาไม่ดีพอ ทำให้บริหารงานด้านเขียนบทความได้ไม่ดีพอ แต่จะพยามทำให้ดีขึ้นครับ

วันนี้อยากจะเล่าเรื่อง Business Continuity Management : BCM เพราะเวลาที่ผมไปบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการแผนภัยพิบัติที่รุนแรง ให้กับหน่วยงานต่างๆ เวลาพูดคำศัพท์เหล่านี้ต่าง มองตากันเอง และสงสัยว่า วิทยากรพูดภาษาอะไร (ฟังไม่รู้เรื่องเลย…ศัพท์เทพ..อีกแร๊ะ)

ดังนั้น ผมขออนุญาเล่าเรื่องคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนน่ะครับ แล้วค่อยเข้าเรื่องที่จะเล่าวันนี้

ชื่อคำศัพท์

ความหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

Business Continuity Management

(BCM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรวมกลุ่มเป็นคณะทำงานระดับผู้บริหารขององค์กร ประกอบด้วย
– ประธานบริษัท
– กรรมการผู้จัดการ
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
– หัวหน้าฝ่ายหลักๆ ที่สำคัญเพื่อกำหนดกรอบการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติรุนแรงและตัดสินใจว่า(1) ย้ายทีมงานบุคลากรทั้งหมด และ/หรือ ยัายฐานการผลิตไปยังสถานที่สำรองกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีโรงงานสำรองหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ชัดเจนมีกระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกันมาก

(2) ไม่หนี ไม่ย้าย สู้อยู่ที่เดิม (สู้โ…ย) กรณีนี้จำเป็นจะต้องวางแผนขั้นสูงเพราะย้ายไปไหนไม่ได้เลย และรายละเอียดของกรอบนโยบายจะต้องดีมาก ชัดเจน ปฎิบัติได้จริง เพื่อให้องค์กร สามารถปฎิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

กำหนดกรอบนโยบายการย้าย(ไม่ย้าย) ทีมงานและ/หรือ กระบวนการผลิตหลักๆ พร้อมกำหนดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเพียงพอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อคำศัพท์

ความหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

Business Continuity Plans
(BCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นขั้นตอนการกำหนดแผนของกระบวนการบริหารจัดการ การทำงานทีละขั้น ทีละตอนระดับฝ่ายฯ ทุกฝ่ายครับของกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤตที่รุนแรงมากขั้นตอนนี้จำเป็นจะต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

1) กระบวนการผลิต/บริการหลักๆ ประกอบด้วยกี่ฝ่าย เช่น 4 ฝ่าย ฝ่าย A ทำเกี่ยวกับอะไร? และถ้าขั้นตอนใดบ้างของฝ่าย A ที่จะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหยุดไม่ได้เลยขั้นตอนใดบ้างของ ฝ่าย A ที่หยุดการทำงานได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงขั้นตอนใดบ้างของ ฝ่าย A ที่หยุดได้มากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชม.จะต้องเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนว่าต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับระบบฐานข้อมูลกับคอมพิวเตอร์หลักไหมสามารถย้ายกระบวนการผลิตไปใช้เครื่องจักรสำรองที่เตรียมไว้ได้ไหมสายการผลิตอะไรบ้าง ที่สามารถย้ายได้สายการผลิตอะไร ย้ายไม่ได้ กระทบกับกับลูกค้ากี่ราย มูลค่าเสียหายด้านการตลาดเท่าใด  ต้องเสียค่าปรับที่ส่งสินค้าไม่ทันไหมอื่นๆ เป็นต้น

ในขั้นตอนนี้ จะต้องเขียนคำอธิบายให้ชัดเจนจนครบทั้ง 4 ฝ่ายที่เลือก

2) กระบวนการสนับสนุนประกอบด้วยกี่ฝ่าย เช่น 6 ฝ่ายฝ่าย X ทำเกี่ยวกับอะไร? และถ้าจำเป็นจะต้องย้ายไปทำงานที่สถานที่สำรอง จะต้องการอะไรบ้างในการทำงานที่สถานที่สำรอง เช่น

– อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับระบบ Server หลักองค์กร
– คอมพิวเตอร์ / เครื่องพิมพ์ / อุปกรณ์สำนักงานเท่าที่จำเป็นจำนวน….ตัว/ชิ้น
– จำนวนบุคลากรที่เก่งๆ ไปทำงานที่สถานที่สำรอง (เน้นต้องเก่งทำงานแทนคนอื่นได้) และปริมาณเท่าที่จำเป็น (ห้ามย้ายไปเยอะ)

ในขั้นตอนนี้จะต้องเขียนขั้นตอนการทำงาน ให้ชัดเจน อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ ข้อมูลที่ต้องการปริมาณคนที่จะต้องไปประจำสถานที่สำรอง จนครบ 6 ฝ่ายที่เลือก

ฝ่ายเป็นหัวหน้าทีม BCP เพราะต้องทำแผน BCP การทำงานทีละขั้น ทีละตอนระดับฝ่ายฯ ทุกฝ่ายครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อคำศัพท์

ความหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

Business Impact Analysis
(BIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงมาก ขั้นตอนนี้ ทีม EMT  มีความสำคัญมากทีช่วยในการคัดเลือกประเภทของภัยพิบัติที่องค์กรยอมรับไม่ได้ทำให้ขั้นตอนหลักๆทั้งหมดขององค์กรหยุดชะงัก ระยะเวลานานเกินกว่าที่ผู้บริหารองค์กรและลูกค้ายอมรับได้ เช่น มากกว่า 6 ชม.  1 วัน  3 วัน หรือ มากกว่า 1 สัปดาห์ เป็นต้น

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญขององค์กร จะต้อง
กำหนดประเภทของภัยพิบัติที่ทำให้
องค์กรเสียหายถึงขั้นหยุดชะงัก เช่น
น้ำท่วม  ไฟไหม้ส่วนที่เป็นสาย
การผลิตหลักทั้งหมดเกิดความเสียหายหนัก (ที่เกิดจากธรรมชาติ) ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ เช่น จราจลรุนแรงโดนโจมตีระบบ Servers หลักๆ จนล่มและข้อมูลได้รับความเสียหาย

เมื่อกำหนดประเภทของความเสีย และ
ลักษณะของความเสียหายที่องค์กร
ได้รับผลกระทบแล้ว ก็จะต้องทำการ
วางแผนกอบกู้ธุรกิจให้กลับมาเหมือนเดิมตามขั้นตอนอย่างละเอียดทีละขั้นๆ จนสามารถกลับมาทำงานได้ตามสภาวะปกติ (ที่สำคัญต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุด)

ในขั้นตอนนี้การที่จะทำให้กลับมาฟื้นได้เร็ว ก็ต้องมีการวางแผน BCP ที่ดีอย่างละเอียด พร้อมมีการทดสอบกระบวนการทำงานต่างๆอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เกิดประสบการณ์แก่พนักงานผู้ปฎิบัติงาน ไม่ตื่นเต้นตกใจ
(กรี๊ดๆ กรี๊ดๆ อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้)

คณะทำงาน ทีม EMT มีความสำคัญมากในการช่วยกำหนดเหตุการณ์พิบัติภัยที่รุนแรงมากจนทำให้กระบวนการทำงานหลักๆ ขององค์กร หยุดชะงัก จะมาจากพิบัติภัยธรรมชาติ อะไรบ้าง เช่น น้ำท่วม  ไฟไหม้  แผ่นดินไหว ต้องรุนแรงขนาดไหนถึงจะทำให้หยุดการทำงานทั้งหมด

พิบัติภัยจากมนุษย์ เช่น ไฟฟ้าดับ จราจล ประท้วงรุนแรง  ระเบิด จะต้องรุนแรงขนาดไหน และลักษณะแบบไหน เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อคำศัพท์

ความหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

Emergency Management Team
(EMT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรจะต้องสร้างทีมงาน EMT ขึ้นมาโดยการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตหลักๆ/บริการหลักๆ ขององค์กรเป็นอย่างดี ไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ หลักสูตร Emergency Plan และการปฐมพยาบาลขั้นต้นและขั้นกลาง และหลักสูตรการเจรจากลุ่มจราจล

เพราะทุกๆ ครั้งที่เกิดภัยพิบัติที่รุนแรง
EMT จะต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายและประเมินผลกระทบต่อองค์กร ให้คณะทำงาน BCM ทราบทุกนาที
พร้อมให้ความเห็นว่าความรุนแรงมาก
สามารถทำให้องค์กรหยุดกระบวนการ
ผลิตหลักๆ หรือ บริการการหลักๆ หรือไม่ความรุนแรงของภัยพิบัติจำเป็นจะต้องย้ายกระบวนการผลิตไปสถานที่สำรองหรือสามารถทำงานที่เดิมได้แต่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมความเสียหายก่อนกระบวนการตัดสินใจว่าจะย้าย หรือ อยู่ต่อที่เดิมเป็นหน้าที่ของ BCM ต้องตัดสินใจและสั่งการลงมา

กลุ่มหัวหน้าพนักงานที่มีประสบการณ์สูงมีความรู้ด้านวิศวกรรมมีความรู้ด้านลูกค้าได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม และเป็นทีม EMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อคำศัพท์

ความหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

Emergency Plans

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) ปกติจะใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงมากสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิง หรือ เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กร หรือ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์กร ที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีแก้ไขปัญหาได้ ไม่ทำให้องค์กรหยุดชะงักด้านการผลิตหลักๆ/บริการหลักๆ

ดังนั้น สรุปได้เลย Emergency Plan เป็นแผนแบบป้องกันความเสียหาย ที่ไม่ทำให้ กระบวนการผลิตหลักๆ ขององค์กรทั้งหมดหยุดชะงัก หรือ เสียหายทำให้ต้องย้ายไปทำงานที่สถานที่สำรองแทน

ทีมงานผู้รับผิดชอบจะเป็นหัวหน้าทีมวิศวกรรม หรือ ทีมปฎิบัติการหลักพร้อมด้วยทีมงานดับเพลิงที่ผ่านการอบรมเรื่องเพลิงในโรงงานหรือเครื่องจักรมาแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้ผมขอเล่าประมาณนี้ก่อน หมดหน้ากระดาษเสียก่อน เด๋วจะมาเล่าเรื่องการจัดทำ BCM ให้ทราบว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และมีความจำเป็นมากขนาดไหน

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีมีความสุข ในปี 2017

เอกกมล  เอี่ยมศรี
ผู้เรียบเรียง

 

มกราคม 8, 2017 Posted by | ฺBusiness Continuity Management : BCM | | ใส่ความเห็น

   

%d bloggers like this: