NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

Kaizen : คำนี้จะเป็นคำที่เปลี่ยนนวัตกรรมของโลก


สวัสดี ครับ

วันนี้ อยากจะเล่าเรื่อง KAIZEN เพราะเรื่องนี้เราชอบมานานแล้วแต่พยามหาคนเขียนเรื่องนี้ แต่ก็ยังไม่ถูกใจก็เลยคิดว่าอยากจะเขียนเองในสไตล์ของเราเองดีกว่า เพราะการปฎิบัติตามแนวทางของ Kaizen ทำให้ Toyota ประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลิตรถยนต์ที่ราคาถูก คุณภาพดี และได้มาตรฐาน ลองมาดูซิว่า Kaizen เป็นอย่างไร

Kaizen เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “ปรับปรุง” หรือ “การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด” ตามปรัชญาแล้วหมายถึง การปฎิบัติที่มุ่งเน้นตามวิถีทางที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการ ด้านการผลิต การให้บริการ ในเชิงวิศวกรรม และการบริหารจัดการ  ซึ่งผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรม และ ธนาคาร ต่างนิยมเอาแนวคิดของ Kaizen  ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ตามหลักของ Kaizen แล้ว การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ได้หมายความว่า การปรับปรุงจะต้องเกิดจากนโยบายของผู้บริหารระดับ และ ผู้บริหารระดับกลาง เท่านั้น  แต่หมายความรวมถึงการปฎิบัติด้วยการนำเสนอแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่เกิดจากพนักงานทุกคน

นอกจากนี้กระบวนการที่นิยมใช้ Kaizen ได้แก่ กระบวนการผลิต  อาทิ การจัดซื้อ และการขนส่ง ที่ข้ามขอบเขตขององค์กร ในห่วงโซ่อุปทาน

สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยระบบ Kaizen

 • การปรับปรุงกิจกรรมาตรฐาน ที่ปฎิบัติเป็นประจำให้เกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ ที่สั้น กระชับ  ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
 • ปรับปรุง Workflow Process ใหม่

Kaizen  เป็นการปรับปรุงกระบวนการของงานประจำวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างง่ายๆ ไปถึงจุดที่ยากที่สุด เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำถูกวิธีการตามแนวคิดของ Kaizen หลักการตรวจสอบง่ายๆ คุณจะต้องพบว่ากระบวนการทำงาน ลดลง  และความเร็วในการทำงานจะต้องเพิ่มขึ้น (หลังจากที่ปฎิบัติไปได้สักระยะและเกิดความชำนาญในการทำงานรูปแบบใหม่)  และวิธีการนำเสนอ Kaizen เกิดจากการพูดคุยและนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในลักษณะกลุ่มเล็กๆ  ด้วยการปรับปรุงคุณภาพ จากสภาพแวดล้อมการทำงานของตนเอง  และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น (ในขั้นตอนนี้จำเป็นจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารจนผิดเพี้ยน หรือมีข้อผิดพลาดจากแนวคิดเดิม ในรูปแบบขโมยความคิด) 

กระบวนการแนวคิดของ Kaizen ที่ประสบความสำเร็จ

 • ขั้นตอนที่ 1 : องค์กรจะต้องอนุญาตให้พนักงานทุกคนสามารถเสนอความเห็นในกระบวนการทำงาน ด้วยการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีรูปแบบหรือเครื่องมือสำหรับให้พนักงานสามารถนำเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และปลอดภัยจากการถูกต่อต้าน ตำหนิ จากการเสนอความเห็นที่แตกต่าง ขัดแย้งกับความคิดของหัวหน้าทีม เพื่อให้กระบวนการทำงานรวดเร็ว ลดขั้นตอนได้มากขึ้น
 • ขั้นตอนที่ 2 :  การวางแผนการเตรียมการท้าทายด้วยการระบุพื้นที่เป้าหมายและมีความเหมาะสมสำหรับการนำหลักของ Kaizen มาปรับใช้  ซึ่งพื้นที่นั้นอาจจะเป็นพื้นที่หลักที่มีความสำคัญต่อองค์กร หรือ การผลิตที่เป็นคอขวดที่มีความสำคัญ หรือ มีความล่าช้าอย่างมากเกิดขึ้น
  เมื่อขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสในกระบวนการบริหารหรือพื้นที่ในโรงงานมีการเลือกสิ่งที่จะทำได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น  “การกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต”  ก็ต้องมีการวางแผนตรวจสอบกระบวนการผลิตทั้งหมด  ทดสอบกระบวนการผลิตแนวใหม่ หรือ วัตถุดิบในการผลิตใหม่ๆ และตั้งทีมขึ้นมาศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการผลิตของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต

  มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมงนที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลจากผู้ปฎิบัติงาน และขอความเห็นจากบุคคล ที่มี “มุมมองใหม่ๆ” และทุกคนในทีมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Kaizen ที่ดีมากๆ เพื่อให้ง่ายในการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนา Kaizen

 • ขั้นตอนที่ 3 : เริ่มดำเนินการทีมแรกพัฒนาความกระบวนการที่ดำเนินการใน “ปัจจุบัน” เราขอย้ำว่ากระบวนการดำเนินงานในปัจจุบัน และสรุปขั้นตอนของ “ของเสียที่เกิดจากการผลิต” 

  หลักการคิด ให้ใช้แนวทางของ Five Whys 

1) Toyota ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปฎิบัติของการถามว่า “ทำไม” ห้าครั้งและตอบรับทุกครั้งเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ดังตัวอย่างด้านล่าง 

   • (1) ทำไมเครื่องหยุดทำงาน?
    ตอบ : มีการทำงานเกินพิกัดที่กำหนดไว้ และทำให้ฟิวส์ขาด
   • (2) ทำไมถึงเครื่องจักรเกินพิกัด
    ตอบ เพราะแบริ่ง ไม่ได้รับการหล่อลื่นอย่างเพียงพอ 
   •  (3) อะไรเป็นสาเหตุที่ไม่ได้รับการหล่อลื่นเพียงพอ
    ตอบ : ส่วนงานไม่มีเครื่องสูบน้ำมันหล่อลื่นที่เพียงพอ และขาดการมีวินัยในการตรวจสอบ
   • (4) กระบวนการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการผลิตทุกครั้ง มีการกำหนทำไมถึงผิดพลาดได้ 
    ตอบ เจ้าหน้าที่เพิ่งรับเข้ามาทำงานและขาดความเข้าใจ
   • (5) ทำไมถึงไม่มีหัวหน้ามาแนะนำพนักงานฝึกใหม่ 
    ตอบ ช่วงนั้น พนักงานลาป่วยหลายคนพร้อมๆ กัน

ในขั้นตอนนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีการทบทวนกระบวนการผลิต และจัดทำ Workflow Process ในกระบวนการต่างๆ ใหม่ทั้งหมด และตั้งกติกาที่ศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นมาในการบริหารจัดการทีมงานนต่อไป และจะต้องตามขั้นตอน Five Whys ทุกขั้นตอนกระบวนการทำงาน 

 • ขั้นตอนที่ 4 : ขณะที่ทีมงานอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามเป้าหมาย ด้วยการวิเคราะห์อัตราการสูญเสียในหว่างก ารผลิต  เส้นทางและกระบวนการผลิตของสายผลิตภัณฑ์  และอุปกรณ์ที่จำเป็น ,  จำนวนหรือความถี่ที่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องสรุปหาแนวทาง

  เมื่อข้อมูลถูกรวบรวมและนำมาวิเคราะห์และประเมินหาความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน  และสมาชิกของทีม Kaisen ระบุและบันทึกของข้อเสียที่เกิดจาก “การกำจัดของเสีย” ที่มีการสังเกตได้ และจากการศึกษากระบวนการผลิตทุกขั้นตอน  หรือ องค์ประกอบที่มีต่อกระบวนการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าจากากรผลิต  ดังนั้น สมาชิกที Kaisen จำเป็นจะต้องมีการสังเกตที่อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมและบันทึกเวลาการทำงานใหม่ และคำนวณความคุ้มค่าจากการพัฒนากระบวนการผลิตแบบใหม่ และกำจัดของเสีย

 • ขั้นตอนที่ 5 : การติดตามผลและถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเหตุการณ์ Kaizen  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุงอย่างยั่งยืนและไม่เพียงแต่ชั่วคราว   ดังนั้นทีมงาน Kaizen จำเป็นอย่างมากที่จะต้องคอยติดตามและวัดประสิทธิภาพกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญ และรูปแบบของ “ของเสีย” ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญพร้อมตัวชี้วัดประสิทธิภาพต่างๆ เช่น จำนวนของเสีย  ระยะเวลาในการทำงาน  ข้อบกพร่องต่างๆที่ตรวจพบ  ซึ่งจะต้องตรวจทุกตารางฟุต และมีระยะเวลาการตรวจสอบที่แน่นอน เช่น ภายใน 30 วัน  หรือ 90 วัน และนำ “ของเสีย” ไปวิเคราะห์ต่อทันที หรือ กระบวนการที่บกพร่องต่างๆ   

วันนี้เราขอเล่าอย่างสั้นๆ เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจประมาณนี้ก่อน ซึ่งผมจะขออธิบายเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตเพราะเรื่องนี้คุยแล้วยาวมากครับ

ขอให้มีความสุขนะครับ สวัสดีปีใหม่ 2557

เอกกมล  เอี่ยมศรี 

ผู้เรียบเรียบเรียง 

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com

 

 

 

 

โฆษณา

มกราคม 2, 2014 - Posted by | New Management |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: