NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูงและการประเมินผลตัวชี้วัด : สำหรับรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานราชการ (ขั้นสูง)


 เรียนท่านสมาชิกทุกๆ ท่าน

โปรดอย่าพลาดหลักสูตรนี้ สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ SEPA ในปี 2557 และ 2558 

 

 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และประเมินผลตัวชี้วัด

 
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน กลยุทธ์ขององค์กรที่ถูกต้องเหมาะสม และมุ่งเน้นไปที่การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 – 16:00 ด้วยเครื่องมือที่สามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ และเป้าประสงค์ที่แท้จริงขององค์กรได้อย่างดี
การสำสนับสนุน : 24×7 ตอบคำถามและ
ข้อสงสัยทางอีเมล์
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาฯ
 
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการ
จัดทำแผนวิสาหกิจ
อย่างน้อย 1ปี
โครงสร้างหลักสูตร
   
    วันที่ 1: กระบวนการคิดและวิธีการวิเคราะห์และประเมินแผนวิสาหกิจ/แผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : มีประสบการณ์ในการ
จัดทำแผนวิสาหกิจ
อย่างน้อย 1ปี
 
  การเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้วย โปรแกรม Excel วิเคราะห์กลยุทธ์
   การเตรียมความพร้อมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  >> ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์
  ขององค์กรเป็นอย่างดี และสามารถระบุความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้รวมอยู่ในแผน
คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เชิงกลยุทธ์นี้ ระบุผลสำเร็จที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจน
 เทคนิคการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ขั้นสูง >> แผนยุทธศาสตร์ของ องค์กร มุ่งหวังความสำเร็จด้านไหน อย่างไร?
 วิธีการวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี >> ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ นานประมาณใด?
 เทคนิคการประเมินกลยุทธ์ขององค์กร >> กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการทำงานครั้งนี้ มี ใครบ้าง ?
 เทคนิคกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่สำคัญ >> สิ่งใดบ้างที่เราจะต้องทำให้สำเร็จตามแผนเชิงกลยุทธ์ นี้ ?
 การทดลองปฎิบัติจริงพร้อมเครืองมือช่วย >> ทรัพยากรที่จำเป็นจะต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ทรัพยากรภายใน ? ทรัพยากรภายนอก ?
ในการปฎิบัติจริงทุกขั้นตอน  
   การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ >> ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแผน
 การวิเคราะห์ธุรกิจของคุณจากมุมมอง เชิงกลยุทธ์ของคุณ ด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ด้วยโปรแกรมชั้นสูงที่สถาบันเป็นผู้พัฒนาขึ้น
ด้านยุทธศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อปรับปรุงและทบทวนจนเป็นที่มั่นใจในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์
 คุณจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนา  
ธุรกิจขององค์กรด้วยการวางแผนที่ท้าทาย  การวิเคราะห์ TOWS Matrix
 คุณจะมีเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์และ >> เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกกลยุทธ์องค์กร (เพราะ “กลยุทธ์” เป็นศิลปะของ
เปรียบเทียบการแข่งทางธุรกิจกับคู่แข่ง ศาสตร์ชั้นสูงในการที่จะทำให้ “แพ้” หรือ “ชนะ”) เพราะการกำหนดกลยุทธ์จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือ
การปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้านทรัพยากร มาใช้ในการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำมาใช้
   
   การวิเคราะห์ Five Forces Model
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม >> เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์พันธกิจ ขององค์กรได้อย่างดี ทำให้เกิดมุมมองของการเปรียบเทียบ
  กับคู่แข่ง และหาจุดเด่นของธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการศึกษาเครื่องมือนี้แบบ
เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนโครงการ รูปธรรม ลงมือวิเคราะห์จริงๆ ประเมินผลด้วยคะแนนตามหลักของ Five Forces Model จริงๆ
เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  การวิเคราะห์ PESTEL Analysis
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ >> เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ภาพรวม” ซึ่งเป็นการสภาพแวดล้อม
  ภายนอก ด้านโอกาส และ อุปสรรค ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร นอกจากนี้
  ยังช่วยในการกำหนดตำแหน่งและศักยภาพและทิศทางด้านการดำเนินธุรกิจของโครงการหรือองค์กร
รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงเพราะจะต้องมีการวิเคราะห์แบบภาพกว้างด้วยประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม
   
วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้  การวิเคราะห์ Scenario Planning
โปรแกรม Excel Template ที่มีความเหมาะสม >> การมองไปข้างหน้า พร้อมกับข้อมูลที่มีการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ซึ่งเรียกว่า “การสร้างจินตภาพ”
กับงานเขียนแผนฯ และเน้นการใช้งานจริง คุณและทีมงานจะต้องมีการสร้างภาพในอนาคตว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรบ้าง? จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหน?
โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง การสร้างจินตภาพ จะทำให้คุณและทีมงานเห็นกระบวนการและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
   
  การเชื่อมโยงของ กลยุทธ์ งานประจำ งบประมาณ ด้วย Checklist Template
  >> ทบทวนและประเมินการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
  >> ทบทวน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ถึงความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  >> ทบทวน งานที่ต้องดำเนินการเป็นปกติ เป้าหมาย แผนงานประจำ กิจกรรม สอดคล้องกับเป้าประสงค์
  >> ทบทวน งบประมาณ ที่มีจำกัด และสามารถดำเนินงานประจำ โครงการ ให้บรรลุเป้าประสงค์องค์กร
   
  การวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
   เทคนิคการวิเคราะห์ และกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
  >> ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมกับองค์กร
  – เป้าประสงค์ (Objective) : สิ่งที่จะวัดความสำเร็จ / ควรที่จะวัดอะไร?
  – ตัวชี้วัด (KPIs) : ควรจะกำหนดเกณฑ์ของตัวชี้วัดอย่างไร?
  – ตัวชี้วัด (KPIs) : พิจารณาได้จาก ปริมาณ / คุณภาพ / ต้นทุน / เวลา
  >> การตั้งค่าเป้าหมาย
  – เทคนิคการกำหนดค่าเป้าหมายที่สำคัญในการประสบความสำเร็จขององค์กร
  – เทคนิคการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ เพื่อนำมาจัดทำ (Benchmarking)
  – การวิเคราะห์ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
  – ทักษะความรู้ของบุคลากร ปริมาณทรัพยากร กระบวนการทำงาน พันธกิจ และ งบประมาณที่ได้รับ
   
  วันที่ 2: เขียนแผนกลยุทธ์/แผนวิสาหกิจ/ตัวชี้วัด (KPIs) จริงด้วยโปรแกรม Excel Template
   
  ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการเขียนแผนฯ ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน
   นำเอกสารงขององค์กรมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการเขียนแผนฯ ที่ได้เตรียมไว้
   ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
   เขียนสูตรคำนวณด้านการเงินด้วยโปรแกรม Excel
   
  นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
   ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
   
  ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย
   
 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณตุ้ย โทรศัพท์  081 588 1532

ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน + Template

Email : info@interfinn.com

  ลงทะเบียนเข้าอบรม ตรวจสอบวันที่เปิดอบรม

 

Advertisements

ตุลาคม 11, 2013 - Posted by | Interfinn Professional Courses

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: