NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

การวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ขั้นกลาง)


CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS: BANK AND FINANCE BUSINESS

หลักสูตร สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร และ เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถไปสู่ระดับขั้นชำนาญการ

สนใจติดต่อ info@interfinn.com หรือ interfinn@gmail.com 

ผู้ที่ทำงานด้านสินเชื่อไม่ควรพลาด!!

การวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ขั้นกลาง)

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน หลักสูตรจัดทำขึ้นเพื่อประมวลผลด้านเทคนิคและความรู้การวิเคราะห์สินเชื่อ ระดับผู้มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี เพื่อให้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับธนาคาร และการวางแผนจัดทำประมาณการ
งบการเงินสำหรับลูกค้าของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการจัดทำ ประมาณการงบการเงินของตนเองได้ รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบด้านการเงิน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 – 16:00

การสำสนับสนุน :

24×7 ตอบคำถามและ
ข้อสงสัยทางอีเมล์

ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม :

เจ้าหน้าที่ด้านการ
วิเคราะห์สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ

โครงสร้างหลักสูตร

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วันที่ 1: ภาพรวมของการบริหารจัดการสินเชื่อ (Credit Management)
 หลักของการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับผู้ชำนาญการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงินลูกค้าสำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการทำกำไร และอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน >> การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน และงบดุล เกี่ยวกับลักษณะการบริหารจัดการด้านการเงิน
 คุณจะเข้าใจการวิเคราะห์และจัดทำแนวโน้มการกำหนดงบประมาณและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง >> การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของลูกค้า
>> เทคนิคการสร้างงบกระแสเงินสดของโครงการลูกค้า
 เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อระดับมาตรฐานสากล และแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่มีข้อผิดพลาด
การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจลูกค้าและการค้นหาข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ >> การวิเคราะห์อุตสาหกรรมในภาพรวมและจุดเด่นที่ต้องระมัดระวังแต่ละอุตสาหกรรม
 พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่ง ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อระดับผู้ชำนาญการ
>> วิธีการค้นหาข้อมูลและการหาข้อมูลอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ
 วิธีการประเมินสถานการณ์และผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า >> เทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ ของลูกค้า
>> เทคนิคการวิเคราะห์เป้าหมายของแผนธุรกิจ ของลูกค้า
 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเป้าหมายและศักยภาพของลูกค้าธนาคาร >> เทคนิคการวิเคราะห์แผนการขยายการผลิต ของลูกค้า
>> การประเมินแผนด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ของลูกค้า
 การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงินของลูกค้าธนาคาร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อโครงการใหม่
>> เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ : เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะเจ้าหน้าที่สินเชื่อทุกคนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า เข้าใจ จุดเด่น จุดอ่อน และข้อระมัดระวัง
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ >> การวิเคราะห์ประสบการณ์และความเข้มแข็งของธุรกิจลูกค้า : สิ่งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเข้าใจว่าแผนธุรกิจที่ลูกค้ากำหนดขึ้น รวมทั้งประสบการณ์ของลูกค้ามีความสอดคล้อง และน่าเชื่อถือ???
เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณการเงิน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สอบทานด้านสินเชื่อ >> ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอสินเชื่อของลูกค้า : ตรวจสอบเอกสาร การขอสินเชื่อ ด้วยสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร
รูปแบบการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่านจะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับการทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากข้อมูลการเงินของลูกค้าธนาคารตนเอง และนำเสนอในห้องเรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานและฝึกอบรม จากสถานการณ์จำลองต่างๆ
เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามหลัก 5’C
>> อุปนิสัยของลูกค้า (Character)
>> ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)
>> เงินทุน (Capital)
>> หลักประกัน (Collaterals)
>> สถานการณ์ (Condition)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบประมาณล่วงหน้าสำหรับลูกค้า
>> วิธีการวางแผนการผลิตและค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องมีการพิจารณางบการเงินในส่วนของอัตราส่วนทางการเงิน และลักษณะของธุรกิจลูกค้า มีรูปแบบการทำงานแบบใดประกอบการพิจารณา
>> วิธีการในการขยายระยะเวลาค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องพิจารณารูปแบบการเก็บสต็อกสินค้า และระยะเวลาในการเก็บหนี้ ประกอบกับการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้า
>> วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลงบประมาณเงินสด : จะต้องมีการสอบถามเกี่ยวกับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ระยะเวลา และระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้า
>> การจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด : นำข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าที่มีอยู่มาทำการวิเคราะห์และจัดทำประมาณการล่วงหน้า
วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะห์ประมาณงบการเงินล่วงหน้าด้วย Excel Template
ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/คน ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการวิเคราะห์งบการเงินและพยากรณ์ทางการเงิน
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน + Template  นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการประมาณการเงินและการวางแผนการเงิน
 ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
 เขียนสมมติฐานด้านการเงินและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ
นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
 ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย
Advertisements

กันยายน 30, 2013 - Posted by | Interfinn Professional Courses

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: