NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล


สวัสดี ครับ

วันนี้อยากจะคุยกันเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายๆ ท่านให้ความสนใจและได้มีการสอบถามกันเข้ามา เราก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในองค์กรของคุณ และเราก็เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควร

การบริหารความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นวิธีการตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการป้องกัน ปราบปราม ไม่ให้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมีความรุนแรง หรือขยายวงกว้างขึ้น ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ในบางเรื่อง เพราะองค์กรมีภาระผูกพันกับการปฎิบัติงานตามกระบวนการ ขั้นตอน ตามระเบียบข้อบังคับ และตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละส่วนงาน ซึ่งกระบวนการจัดการด้านความเสี่ยงจะใช้การวางแผน การตัดสินใจ และมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กิจกรรมของ HRM

การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมทรัพยากรบุคคลของคุณมีจำนวนของพื้นที่ที่จะมุ่งเน้นเป็น นี่คือรายการทั่วไปจะได้รับคุณเริ่มต้น แต่มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทุกองค์กรระบุและประเมินความเสี่ยงที่ไม่ซ้ำกันให้กับองค์กรของตัวเอง

กิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การพิจารณา
ที่มีศักยภาพ

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
 • ทำผิดกฎเกี่ยวการเงิน
 • ใครมีอำนาจลงนาม?
 • วิธีการให้มีหลายลายเซ็น?
 • จะมีการตรวจสอบและยอดคงเหลือ?
การว่าจ้าง
 • เลือกปฏิบัติ
 • ผู้รับจ้างมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่น่าเชื่อถือ มีประวัติไม่ดี
 • การจ้างงานมีการปฎิบัติ “ผิดศีลธรรม”
 • การตรวจคัดกรอง มีความสมบูรณ์แบบ เสร็จสมบูรณ์ ผู้สมัครที่มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่
 • เป็นพื้นที่ จังหวัดที่ถูก กฎหมายสิทธิมนุษยชนเฝ้าจับตามองหรือไม่ ใช้แรงงานต่างชาติเถื่อน?
 • มีระยะเวลาทดลองการปฎิบัติงาน ?
 • ได้ทำสัญญาที่ทำกับผู้สมัคร และทำให้ผู้สมัครไม่สามารถได้รับเกียรติ หรือความน่าเชื่อถือ?
 • พนักงานไม่ยอมลงชื่อยอมรับนโยบายและสัญญาการจ้างงานก่อนที่จะได้รับการว่าจ้าง?
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สิ่งแวดล้อม
 • บาดเจ็บหรือความตาย
 • มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ?
 • มีการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับพนักงาน?
 • องค์กรสร้างมั่นใจว่าการใช้งานของเสื้อผ้าที่เหมาะสมและอุปกรณ์ความปลอดภัย?
 • องค์กรมีนโยบายที่เพียงพอ วิธีการจัดการและคณะกรรมการควบคุมสถานที่?
การกำกับดูแลการทำงานของพนักงาน
 • การใช้ผิดวิธี
 • ชื่อเสียงในชุมชน
 • ความเป็นอิสระของข้อมูลส่วนบุคคล
 • มีการวางแนวทางที่เพียงพอและการฝึกอบรม
 • มีการดูแลอย่างเพียงพอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกสถานที่หรือหลังชั่วโมงทำงาน)?
 • มีระบบการจัดการผลเสียการปฏิบัติงานในสถานที่?
 • มีแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย?
ความประพฤติของพนักงาน
 • การใช้ผิดวิธี
 • ชื่อเสียงในชุมชน
 • องค์กรไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนรายละเอียดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งทั้งหมดหรือไม่
 • องค์กรจะปฏิบัติตามเมื่อค่าพารามิเตอร์ของคำบรรยายลักษณะงาน (JD) จะไม่ได้รับความเคารพนับถือ?
 • องค์กรจะให้มีการวางแนวทางอย่างละเอียดและการฝึกอบรม
 • องค์กรจะให้คู่มือพนักงาน?
 • องค์กรมีนโยบายที่ครอบคลุมและวิธีการ?
 • องค์กรจะให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนขององค์กรหรือไม่
 • องค์กรเก็บรักษาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ?
 • องค์กรไม่แน่ใจว่าของมีค่าขององค์กรมีความปลอดภัยหรือไม่
 • องค์กรมีขั้นตอนการจัดการเงินสด?
 • องค์กรมีนโยบายการล่วงละเมิดอย่างเพียงพอและขั้นตอน?
จบการทำงานของพนักงาน
 • คุณสมบัติ
 • ชื่อเสียงในชุมชน
 • ค่าตอบแทน
 • องค์กรจะดึงข้อมูลขององค์กรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของพนักงานออก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่บ้าน)
 • องค์กรมั่นใจว่าทุกรหัสการเข้าถึงรหัสผ่าน ฯลฯ de-code
 • องค์กรจะดำเนินการให้สัมภาษณ์ออกเผยแพร่สู่ทั่วไป?
 • องค์กรจะบันทึกเวลาแทนและยอดคงเหลือในวันหยุด?

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงเป็นวงจรที่มีขั้นตอนเป็นระบบที่ชัดเจน หมายความว่ามันไม่ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ได้รับการตรวจสอบก่อนแล้วจึงเลือกปฎิบัติ “เลือกที่จะทำ” รายการ แต่มันเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งองค์กรของคุณรู้และเข้าใจความเสี่ยงที่คุณต้องเผชิญ นอกจากนี้องค์กรของคุณได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จงใจและมีกลยุทธ์ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะสามารถจัดการให้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไปโดยสิ้นเชิง ด้วยการลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายในกรณีที่สิ่งที่เกิดขึ้น

ในระดับพื้นฐานมากจะมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่คุณสองคำถามพื้นฐาน:

 1. สิ่งที่พนักงานสามารถปฎิบัติไปอย่างผิดปกติ แล้วองค์กรไม่รับรู้ หรือ ไม่ทราบ?
 2. สิ่งที่องค์กรจะทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการที่เกิดขึ้นในสถานที่ หรือหน่วยงาน และมีมาตรการในการตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการสูญเสียหรือถ้ามันอาจจะเกิดขึ้นจริง?

ระบุความเสี่ยง

 • ขั้นตอนแรกคือการระบุความเสี่ยง ถามตัวเองว่าสิ่งที่สามารถดำเนินการได้อย่างผิดปกติ กิจกรรมขององค์กรทุกขั้นตอน ที่อาจจะเกิดความเสี่ยง  เพื่อระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรและเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • พิจารณาทั้งความเสี่ยงทั่วไป (ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรใด ๆ ) และความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงกับองค์กรของคุณ
 • ความเสี่ยงที่จะเป็น:
  • การใช้ผิดวิธีที่คนใดคนหนึ่งเวลาหรือต่อเนื่อง (ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  ทางเพศ  ทางการเงิน)
  • การบาดเจ็บส่วนบุคคล
  • ทางการแพทย์
  • สิ่งแวดล้อม
  • คุณสมบัติ
  • ทางการเงิน
  • ชื่อเสียง / ค่าความนิยม
  • อื่น ๆ

ประเมินความเสี่ยง

 • ถ้าคุณได้ทำงานอย่างละเอียดของการระบุความเสี่ยงที่คุณอาจลงท้ายด้วยรายการ (และครอบคลุม) ยาว
 • ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินแต่ละรายการความเสี่ยง
  (1) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความน่าจะเป็น หรือความถี่ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและ
  (2) ความรุนแรงของผลกระทบ
 • ใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) สร้างความสัมพันธ์และระดับความน่าจะเป็นของการเกิดและความรุนแรงของผลกระทบที่จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญขั้นตอนต่อไปของคุณ

การพัฒนากลยุทธ์สำหรับการบริหารความเสี่ยง

 • พิจารณากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละระบุ:

หลีกเลี่ยง – หยุดให้บริการหรือทำกิจกรรมเพราะมันเป็นเรื่องเสี่ยงเกินไป

ยอมรับ – บางกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติภารกิจขององค์กรและองค์กรจะเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยง

การปรับ – เปลี่ยนกิจกรรมเพื่อลดโอกาสของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือลดความรุนแรงของผลกระทบ นโยบายและขั้นตอนเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพราะพวกเขาสื่อสารความคาดหวังและกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการเขียนนโยบายและขั้นตอน

การถ่ายโอนหรือการแบ่งปัน – ประกันการซื้อหรือรับโอนความเสี่ยงให้กับองค์กรอื่นผ่านการลงนามในสัญญากับองค์กรอื่น ๆ ที่จะแบ่งปันความเสี่ยง (เช่นมีสัญญากับ บริษัท รถบัสที่จะส่งลูกค้ามากกว่าพนักงานขับรถลูกค้า)

Implement

เมื่อคุณได้ตัดสินใจที่กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดและราคาไม่แพงสำหรับองค์กรของคุณ  คุณและทีมีงานจะต้องทำการร่างขั้นตอนและผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับขั้นตอนในการวางแผนการจัดการแต่ละความเสี่ยง

แผนการสื่อสารและให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจอย่างท่องแท้จากทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กร (พนักงานอาสาสมัครลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ให้มีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานขององค์กรทั้งหมดและอาสาสมัครเพื่อให้พวกเขาเข้าใจเหตุผลของแผนบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับความคาดหวังของขั้นตอนรูปแบบ ฯลฯ

การตรวจสอบ

ประเด็นคำถามเหล่านี้และเอกสารการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการวางแผน:

 • มีการวางแผนการทำงานของคุณ?
 • ความเสี่ยงของคุณมีการเปลี่ยนไปหรือไม่
 • คุณขยายหรือลดลงโปรแกรมและบริการของคุณ หรือไม่
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงจำเป็นต้องใช้หรือไม่
 • มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครตามแผนบริหารความเสี่ยง?
 • พวกเขาจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมในรายละเอียดเพิ่มเติม?
 • คุณและทีมงานรวมทั้งองค์กรไม่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารแผน?

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง?

การบริหารความเสี่ยงเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญ ต้องมีความมุ่งมั่นจากคณะกรรมการที่จะกระทำ ทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่การบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการทีมงานหรือหน่วยงานที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางความรับผิดชอบในการพัฒนาและการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในกรรมการบริหารแต่พนักงานจ่ายอาสาสมัคร – และลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ – จะเป็นคู่ค้าที่เป็นประโยชน์มากในการระบุความเสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับความเสี่ยง เมื่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในสถานที่ทุกคนในองค์กรที่มีบทบาทในการเล่นจากการระบุความเสี่ยงกับนโยบายและขั้นตอนต่อไปนี้เสร็จสิ้นการฟอร์มและรายงาน

 

สุดท้ายนี้ เราเชื่อว่าคุณน่าจะพอมีแนวทางในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงบุคลากรภายในองค์กรของคุณ  ซึ่งเครื่องที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีเป็นจำนวนมาก และมีความสำคัญแตกต่างกัน มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน  ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องนำเครื่องมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล HRM มาใช้ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  ซึ่งการเลือกเครื่องมือต่างจำเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์และทักษะของหัวหน้าฝ่าย/สำนักทรัพยากรบุคคล

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย อยากได้ความเห็นเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมล์ หรือ แสดงความคิดเห็นในบทความด้านล่างนี้ได้ครับ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข หมดทุก ด้วยการปล่อยวางความสุขทางกาย และสร้างเสริมความสุขทางใจ

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com 

Advertisements

สิงหาคม 30, 2013 - Posted by | Human Resource Development, Risk Management |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: