NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

สุดยอดการตลาดผิดพลาดให้ธุรกิจขนาดเล็ก (Top Marketing Mistakes Small Business Make)


สวัสดีครับ

วันนี้อยากจะเขียนเรื่องง่ายๆ ที่จำเป็นจะต้องรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก และจำเป็นจะต้องใช้ให้คล่องแคล้ว ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดความชำนาญ  เพราะถ้าคุณไม่ให้ความสนใจในสิ่งที่เรากำลังอธิบายให้คุณทราบ เพราะเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำนั้นดีแล้ว  เหมาะสมแล้ว ด้วยการอยู่เฉยๆ  รอเวลาเพราะคุณก็ทำอย่างนี้แล้วอยู่ได้มาตลอด ทำไมต้องมาวุ่นวายอย่างที่เราเสนอด้วย  ทำไมต้องมาเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้  (ก็ขอให้คุณโชคดีไปตลอดเส้นทางนะครับ สาธุ)  เพราะความโชคดี ไม่ได้มีตลอด 365 วัน

การตลาดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของทุกธุรกิจ แต่ที่น่าเสียดายธุรกิจขนาดเล็ก ต่างละเลยที่จะทำการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การค้นคว้าหาจุดเด่นของผู้นำตลาด และช่องว่างของตลาดที่ยังมีอยู่ในตลาดและมีมูลค่าเพียงพอที่คุณจะเข้าไปครอบครองตลาดได้โดยไม่ยากนัก  และมีลักษณะเฉพาะของลูกค้าเป็นตัวกีดกันคู่แข่งรายอื่นๆ ในตลาด เรามาพิจารณาร่วมกันดังนี้

ข้อผิดพลาดที่ 1 : การไม่พัฒนาแผนการตลาด 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หรือ บริษัทขนาดเล็กที่มีความเข้าใจกระตือรือร้นที่จะทำการพัฒนาแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เห็นผลตอบแทนการลงทุนของเวลาและเงินที่พวกเขาได้ทำในธุรกิจ   ซึ่งการทำการพัฒนาแผนการตลาด จะต้องพิจารณาสิ่งต่าง เหล่านี้

สิ่งที่คุณต้องทำ 

 • คุณจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
 • มีการสำรวจจุดเด่นของคู่แข่งรายใหญ่
 • จุดอ่อนของคู่แข่งรายใหญ่
 • ทิศทางแนวโน้มความต้องการของตลาดในอนาคต (มาจากการสำรวจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณ)
 • ทำการวิเคราะห์ช่องว่างของตลาด
 • ทำการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และการจำหน่ายของคู่แข่ง
 • ศักยภาพการแข่งขันด้านต้นทุน
 • เทคนิคการผลิต
 • กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง
 • ภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณในสายตาของลูกค้า
 • ตำแหน่งทางการตลาดของคุณในตลาด
 • มูลค่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ (สามารถเพิ่มมูลค่า ได้มากกว่านี้หรือไม่)
 • การขยายฐานลูกค้าของคุณและใช้วิธีการวัดเชิงปริมาณของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

ข้อผิดพลาดที่ 2 : ไม่ได้วางแผนงบประมาณการตลาด 

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนการตลาดและยังไม่มีการวางแผนด้านงบประมาณการตลาดของบริษัทให้ชัดเจน เพราะธุรกิจ SMEs มักจะคิดว่าก็ดูซิว่ารายใหญ่การตลาดด้านอะไร เราก็เล่นเกมส์ตามกระแสเขาเท่านั้นก็เป็นอันใช่ได้   หรือใช้วิธีการแบบเดิมๆ อย่างที่ทำมาทุกปี ด้วยการประหยัด และรอเวลาเพื่อไม่ให้เจ็บตัว และได้ไม่คุ้มเสียต่างๆ ทำให้เวลาจะทำการวางแผนด้านการตลาดก็ไม่รู้จะใช้งบประมาณเท่าใด  ใช้ในเรื่องอะไรดี  และสุดท้ายจะทำอย่างไร จึงจะได้คุ้มค่ามากที่สุด  จะต้องพิจารณาสิ่งต่าง เหล่านี้ สิ่งที่คุณต้องทำ

 • คุณจำเป็นจะต้องกำหนดงบประมาณสำหรับการใช้ด้านการตลาดให้ชัดเจน และตายตัวออกมาเลยในแต่ละปี
 • คุณจะต้องกำหนดแนวทางในการวางแผนการตลาดในแต่ละปีว่าคุณต้องการอะไร? หรือผลลัพธ์จาก การปฎิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
 • คุณจะต้องไม่คิดการใหญ่ ด้วยการใช้เงินเพียงเล็กน้อยสุดท้าย คุณจะไม่ได้อะไรเลยจากแผนการตลาดที่คุณดำเนินการ
 • คุณจะต้องวางแผนว่าคุณจะทำเอง หรือ คุณจะจ้างมืออาชีพมาทำแทน?
 • แผนการตลาดและงบประมาณที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ บริษัทฯ
 • แผนการตลาดและงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ในเวลานั้นๆ

ข้อผิดพลาดที่ 3 : ไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง 

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นการเฉพาะเจาะจงลงไป เพราะการที่คุณกำหนดแผนการตลาดในกลุ่มลูกค้าทั่วไป ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร?  เพราะคุณมีเงินทุนน้อย  มีทีมงานน้อย  และมีกลุ่มเป้าหมายที่เยอะเกินไป จะทำให้แผนการตลาดที่กำหนดไว้ไม่ได้ผล  ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง มีศักยภาพของบริษัทฯ เป็นหลักในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการวางแผนและผลลัพธ์ที่คาดหวัง   จะต้องพิจารณาสิ่งต่าง เหล่านี้

สิ่งที่คุณต้องทำ

 • คุณจำเป็นจะต้องศึกษาและแบ่งระดับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณออกเป็นกลุ่ม A, B, C, D  (กลุ่ม ดีที่สุด) และเรียงลำดับไปเรื่อยๆ
 • คุณกำหนดระดับของกลุ่มลูกค้าได้แล้ว ก็จะต้องทำการศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อสินค้า  ภาพลักษณ์ของคุณในสายตาลูกค้า  แนวโน้มความต้องการของลูกค้า
 • สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของคุณ
 • งบประมาณที่คุณมี และสามารถจ่ายได้จริง
 • กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ในการดำเนินการล่วงหน้า

ข้อผิดพลาดที่ 4 : ไม่มีการพัฒนาเนื้อหาด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ 

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบของเนื้อหาที่อธิบายกลยุทธ์การตลาด และเทคนิคการตลาดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  คุณจะต้องอธิบายสิ่งใหม่ของผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ กลยุทธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการตลาดทุกช่องทาง จะต้องมีความสอดคล้องกันทุกสื่อ  จะต้องพิจารณาสิ่งต่าง เหล่านี้

สิ่งที่คุณต้องทำ

 • คุณจำเป็นจะต้องกำหนดรูปแบบของเนื้อหาที่จะเผยแพร่ กับกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกันเพื่อให้ลูกค้าผู้รับข่าวสารมีความเข้าใจตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเผยแพร่ออกไป
 • คุณจะต้องเข้าใจวิธีการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มลูกค้าของคุณอย่างถ่องแท้
 • การทำงานทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบเอกสาร  เนื้อหาที่เขียน กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้

ข้อผิดพลาดที่ 5 : สินค้าและบริการของคุณจะต้องขายตัวเองได้ 

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ บริการให้ดูโดดเด่น และมีคำอธิบายที่ชัดเจน ตั้งชื่อสินค้า หรือ บริการไม่สื่อว่าต้องการขายอะไร และไม่มีการกำหนดรูปแบบสี ของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า  ดังนั้นคุณจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตั้งชื่อสินค้า และการเลือกสีของบรรจุภัณฑ์ ได้จากบล็อกแห่งนี้ให้ชัดเจน และเข้าใจอย่างท่องแท้ก่อน ก็จะทำให้คุณลดข้อผิดพลาดต่างๆ ลงไปได้พอสมควร

จะต้องพิจารณาสิ่งต่าง เหล่านี้

สิ่งที่คุณต้องทำ

 • คุณจำเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ให้เข้าใจว่าทำอย่างไร?
 • คุณจะต้องศึกษาวิธีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม?
 • คุณจะต้องศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของตราสินค้า ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทฯ
 • คุณจะต้องทำการเลือกสีของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 • คุณจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี และน่าประทับใจอยากได้ อยากสัมผัส อยากสะสม ฯลฯ

สุดท้ายนี้ คุณเข้าใจกระบวนการพัฒนาการตลาดเพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำการตลาดของธุรกิจ SMEs เพราะคุณจะต้องมีความมั่นใจว่าคุณเป็นคนเก่ง  คุณตัดสินใจได้เร็วกว่า คุณเคลื่อนไหวเร็วกว่า  คุณเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้เร็วกว่า คุณทำได้ดีกว่าคู่แข่ง

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข ในวันหยุดนี้ครับ

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com

https://eiamsri.wordpress.com 

Advertisements

กรกฎาคม 14, 2013 - Posted by | Marketing Strategy |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: