NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแบบคู่ : Paired Comparison Analysis


สวัสดีครับ

เราอยากจะคุยกันเรื่องของ กลยุทธ์กันอีกสักครั้ง เพราะห่างหายการเขียนเชิงกลยุทธ์มานานมาก แล้วเพราะไปเขียนเรื่องอื่นๆ อยู่ให้กับหลายท่านที่สนใจ  เพราะมีผู้ที่สนใจบล็อกนี้หลากหลายกลุ่มมากๆ  และเราก็รักทุกกลุ่มเลยครับ

นอกจากนี้  เราได้ตั้งสถาบัน Interfinn Business College ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมของนักวิเคราะห์และนักวางแผนกลยุทธ์จากสถาบันต่างๆ ที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระ ทางความคิด แต่อยู่ในกติกาที่จะต้องรับฟังข้อติ ข้อทักท้วง  ความเห็นต่างจากคนอื่นๆ ได้ และพยามที่จัดให้การกำหนดกลยุทธ์เป็นมาตรฐานมีการรองรับ ที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง และจะมีการนำหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาเปิดอบรมในเชิงสาธารณะมากขึ้น ต้องขออภัยที่ดำเนินการล่าช้าเพราะติดภาระกิจกันมากทำให้โครงการล่าช้ามานาน ต้องขออภัยอีกครั้ง

เรามาเริ่มสิ่งที่คุยกันวันนี้ดีกว่า วันนี้เป็นการคุยกันในเรื่องของเทคนิคด้านการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบด้วยการเปรียบเทียบแบบคู่ หรือที่เรียกว่า “Paired Comparison Analysis”  เมื่อคุณจำเป็นจะต้องเลือกสิ่งของที่มีความแตกต่างกันด้วยหลากหลายวิธี  และคุณจำเป็นจะต้องมีการตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุด  นี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งเพราะถ้าคุณมีตัวเลือกที่เป็นจุดเด่นแตกต่างกันด้วย  ทำให้คุณจำเป็นจะต้องมีการสร้างกฎเกณฑ์การตัดสินใจขึ้นในลักษณะที่เป็นอัตนัยและแบ่งดีกรีความสำคัญออกเป็นระดับ 1-3 ระดับ หรือ 1-5 ระดับ ถ้ากระบวนการตัดสินใจของคุณไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  หรือ หัวข้อในการเลือกที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรรมการชี้ขาดในการตัดสินใจครั้งนี้

การเปรียบเทียบแบบคู่ จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ภายใต้เงื่อนไขและตัวเลือกที่มีความแตกต่างกัน เช่น “การเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับส้ม” คุณเลือกอะไร?

ลักษณะของเครื่องมือ

การเปรียบเทียบแบบคู่ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรูปแบบการทำงานที่มีความสำคัญของตัวเลือกที่ใช้เลือกอีกสิ่งหนึ่ง  อีกฝ่ายหนึ่ง  อีกประเภทหนึ่ง หรือ ฯลฯ  นอกจากนี้จะทำให้เกิดการง่ายต่อการเลือกปัญหาที่สำคัญที่สุด และสิ่งที่ต้องการมากที่สุด และความขัดแย้งระหว่างความต้องการของคุณกับทรัพยากรที่คุณมี ณ ปัจจุบัน (ประเภทรายได้ต่ำ รสนิยมสูง)

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อคุณไม่ได้มีข้อมูลวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบแบบอัตนัย เช่น การเปรียบเทียบด้านคุณสมบัติ ก็จะต้องนำลักษณะคุณสมบัติที่คุณต้องการมาทำการระบุคะแนนก่อนล่วงหน้า และนำเกณฑ์หรือกติกานี้มาใช้เปรียบเทียบวัตถุ  สิ่งของ  คน  ที่คุณจะเลือก  รวมทั้งคุณจะต้องมีกระบวนการตัดสินใจความสำคัญตามคุณสมบัติจากทักษะและประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ หรือ ความเห็นจากเพื่อร่วมงานของคุณในการตัดสินใจเลือก

การตัดสินใจลักษณะนี้จะมีความยากมากขึ้น เป็นการเปรียบเทียบในสิ่งที่คุณไม่ถนัด หรือไม่มีความชำนาญเพียงพอ เช่น การเปรียบเทียบระบบ IT 3 ยี่ห้อ ซึ่งมีความคล้ายกันมาก แต่จะมีข้อแตกต่างทางเทคนิคและชื่อเสียงของตราสินค้า และราคาเป็นตัวกำหนด

เทคนิคการใช้เครื่องมือนี้

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแบบคู่ เป็นวิธีที่ดีของการชั่งน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์ ซึ่งอาจจะมีความขัดแย้งกันและไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเมื่อมีการจัดลำดับความสำคัญที่มีความสำคัญไม่ชัดเจน หรือข้อกำหนดที่สำคัญ

เริ่มดำเนินการตามนี้

 1. ระบุรายชื่อตัวเลือกที่คุณต้องการจะเปรียบเทียบเป็นแถวในแนวตั้งของตาราง
 2. กำหนดสัญญาลักษณ์และน้ำหนักในแต่ละตัวเลือก
 3. กำหนดให้ตอบได้เพียงคำตอบเดียวในแต่ละช่องรายการเปรียบเทียบหรือเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น
 4. ให้มีการเลือกตอบในแนวนอนด้วยการเปรียบเทียบคำถามด้านคุณลักษณะที่สำคัญที่ถามในแนวตั้ง เปรียบเทียบกับคำตอบระดับความสำคัญและความน่าสนใจ และราคา การใช้งาน (ง่าย/ยาก) ในแนวนอนด้านบนของคำถาม
 5. มีการกำหนดระดับน้ำหนักความสำคัญของคำตอบที่เลือกไว้ล่วงหน้า เช่น 0 = ไม่แตกต่างกัน , 1 = แตกต่างกันเล็กน้อย, 3 = มีความแตกต่างกันมาก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ เป็นต้น
 6. คุณจะต้องทำการรวบรวมคะแนนที่มีการตอบแต่ละด้านคิดเป็นร้อยละของคะแนนรวม เพื่อเปรียบเทียบหาจุดเด่นและจุดด้อย

ตัวอย่าง 

กลุ่มของนักการตลาดต้องการให้คะแนนเกณฑ์ด้วยการประเมิน การเลือกร้านที่จะวางขายสินค้าของพวกเขา ซึ่งพวกเขาได้กำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ดังนี้

 • ขนาดธุรกิจและปริมาณสาขาของร้านค้า
 • จำนวนยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง)
 • เงื่อนไขการชำระเงินและจ่ายเงินค่าสินค้าที่ขาย
 • ตำแหน่งที่วางสินค้าของพวกเขาในร้านค้า
 • ความมีชื่อเสียงและปริมาณลูกค้าของร้านค้า
 • เทคนิคการนำเสนอสินค้า และการจัดวางสินค้าภายในร้าน

comparison analysis

คลิกที่รูปภาพ จะขยายใหญขึ้น

การใช้เทคนิคเปรียบเทียบนี้ เป็นเทคนิคอย่างง่าย เพราะเป็นการกำหนดเชิงเปรียบเทียบแบบ Matrix ที่นิยมใช้ในการคัดกรองบางอย่างออกไปจากตัวเลือกที่มีปริมาณมากๆ และต้องการคัดกรองเชิงลึกอีกครั้งในส่วนที่เหลือน้อย (คุณผู้หญิงอาจจะนำมาใช้ในการคัดกรองผู้ชายได้ครับ)

ปัจจัยสำคัญของเครื่องมือ 

การกำหนดกติกาน้ำหนักของเกณฑ์ และคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับนำมาใช้ในการกำหนดเกณฑ์การคัดกรองนี้ จำเป็นจะต้องตั้งเงื่อนไขในการกำหนดที่ชัดเจน  มีความยุติธรรม และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  เพราะถ้าคุณคัดกรองผิดด้วยการตั้งเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม คุณก็มีโอกาสที่จะเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปได้โดยไม่ตั้งใจ   ดังนั้นการกำหนดเกณฑ์จำเป็นจะต้องมีการศึกษาอย่างลึกซึ้งและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองด้วย

สุดท้ายเครื่องมือนี้ก็มีประโยชน์ในการคัดกรองสิ่งที่มีปริมาณมากๆ และมีความแตกต่างกันสูง จำเป็นจะต้องลดปริมาณผู้ถูกคัดกรองลง ก็เป็นเครื่องมือที่ดีระดับหนึ่งครับ อยากให้ลองนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับ และหวังว่าจะสนุกกับการใช้เครื่องมือประเภทนี้

 

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่อ่านบทความจากบล็อกนี้ และหวังเป็นอย่างสูงว่ามีประโยชน์สำหรับท่านๆ

 

ขอให้มีความสุข

 

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com 

 

 

Advertisements

พฤษภาคม 28, 2013 - Posted by | New Management

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: