NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

มุมมองด้านการบริหารความเสี่ยง : Various Aspects of Risk Management


สวัสดี ครับ

วันนี้อยากจะคุยกันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร อีกสักพักเพราะหลายหน่วยงานก็ยังมีปัญหาและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกันอยู่ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้อง เพือนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งกระบวนการที่จะทำให้การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้นมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้ทรัพยากรบุคคลมากพอสมควร นอกจากนี้ก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาที่นานพอสมควร

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร หมายความว่าอย่างไร?  การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นเพียง “การระบุ”  “การประเมิน” และ “การวางแผน” และ “การควบคุม” สิ่งที่คุกคามมาจากเศรษฐกิจ  สังคม หรือเกิดจากทางกายภาพภายในองค์กรเอง  ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องหาวิธีการมาจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหาที่เป็นความเสี่ยงเหล่านี้ ด้วยการ “ลดความเสี่ยง”  “ยอมรับความเสี่ยง” “การถ่ายโอนความเสี่ยง” “การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง” เมื่อตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ก็จะนำไปสู่การวางแผนลดความเสี่ยงในเชิงลบ แล้วจะทำอย่างไร?

เรามีคำตอบที่ดี สำหรับคำถามข้างต้น คือ กระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงไม่ได้เป็นเพียงการ จำกัด การควบคุมภัยคุกคาม หรือ การลดผลกระทบเชิงลบขององค์กรคุณ  มันเป็นแนวความคิดที่ลึกซึ่งกว่านั้น เพราะการบริหารความเสี่ยงยังเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกัน  และการบริหารความเสี่ยงจำเป็นจะต้องค้นหาความสัมพันธ์กันของสาเหตุปัญหาที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เพราะสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอาจจะมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน

การบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีกฏระเบียบที่ออกแบบมาเฉพาะแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง  หรือออกกฎระเบียบที่หนัก รุนแรง และรวดเร็ว มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทุกเรื่อง  แต่การบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องมีการใช้ระบบการปฎิบัติงาน และกระบวนการในการทำงานขององค์กร มาเป็นตัวแก้ไขปัญหาด้านการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร  ซึ่งการเลือกวิธีการบริหารจัดการก็จะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร  อุตสาหกรรม  และกฎเกณฑ์ที่ถูกกำกับจากหน่วยงานภายนอก อีกมากมายที่จำเป็นจะต้องได้รับการวิเคราะห์ เช่น สภาพแวดล้อมภายใน และ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และระดับความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เป็นความเสี่ยง วางแผนในการแก้ไขความเสี่ยงเหล่านี้  และวางแผนเกี่ยวกับงบประมาณที่จำเป็นจะต้องใช้  สุดท้ายจะต้องมีข้อสรุปร่วมกันว่าองค์กรต้องการวิธีการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบใด ที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อคุณได้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว  คุณจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด และสอบถามตัวเอง สอง ถึง สาม คำถามก่อนว่าคุณจะดำเนินการต่อไปอย่างไร?  ซึ่งคำถามเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าใจโครงร่างเกี่ยวกับการออกแบบและการวางแผนบริหารความเสี่ยง ในสิ่งที่คุณจะต้องทำและมองไปข้างหน้า  ในขณะเดียวกันการออกแบบและการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคุณ ควรจะต้องมีการพิจารณาสิ่งเหล่านี้

  • องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ ? : นี้เป็นคำถามแรกและเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องสอบถามตัวคุณเอง  ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความเสี่ยง  และกระบวนการตัดสินใจว่าคุณจะจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไร?
  • แผนบริหารความเสี่ยงของคุณมีความเป็นไปได้หรือไม่? : คำถามนี้เป็นคำถามเพื่อให้คุณมั่นใจ สิ่งที่คุณค้นพบในคำถามแรก มีความถูกต้องแม่นยำ และเชื่อถือได้  ทำให้คุณออกแบบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการกำหนดงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  • อะไร คือ จุดแข็ง และ จุดอ่อนของแผนบริหารความเสี่ยง? : การนำวิธีการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ Root Cause Analysis มาใช้ในการค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  จะทำให้คุณเข้าใจรูปแบบโครงสร้างของแผน และความสัมพันธ์ของสาเหตุความเสี่ยง และต้นกำเนิดของความเสี่ยงเหล่านี้ว่ามาจากจุดกำเนิดเดียวกันหรือไม่  นอกจากนี้เพื่อเป็นการสอบทานความเข้าใจในแก่แท้ของปัญหาที่ทำให้เกิดความเสี่ยงภายในองค์กร  และการเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
  • แผนบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กรหรือไม่?  :  ความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแผนบริหารความเสี่ยงที่จะประสบความสำเร็จ คือ มันควรจะตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร  บริษัท  ของคุณ ซึ่งคุณมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาที่วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง  ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง  มีความถูกต้องแม่นยำ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบริหารแผนความเสี่ยง
  • ทำการวิเคราะห์และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงตามระยะเวลาหรือไม่? : คุณจำเป็นจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  เครื่องมือ  ระเบียบ หรือประกาศ และมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังสามารถควบคุม และ มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอกับสถานการณ์หรือไม่?  ทีมงานที่บริหารจัดการมีความเข้าใจในแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่?   มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรการที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่?
  • ตรวจสอบว่าแผนบริหารความเสี่ยงมีกิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่? : แผนบริหารความเสี่ยงทีดีควรได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมหรือมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง และมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างชัดเจน เพื่อลด บรรเทา หรือ จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อไป

หลายหน่วยงาน ที่เราไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง มักจะสอบถามว่า “มีแผนบริหารความเสี่ยงแบบครอบจักรวาลที่ใช้ได้กับทุกความเสี่ยงหรือไม่?”  ซึ่งคำถามนี้ทำให้เรา เงียบไปครู่ใหญ่!!! เพราะการที่คุณไม่เข้าใจวิธีการออกแบบ  กำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง  วัตถุประสงค์ของการบริหารแผนจัดการความเสี่ยง  กังวลอยู่กับงบประมาณในการจัดทำแผนที่คิดว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ซึ่งคำตอบที่เราตอบไป ก็เป็นคำตอบสั้นๆ “ไม่มีครับ” ก็เลยทำให้ต้องมาเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับมุมมองด้านการบริหารความเสี่ยงกันใหม่อีกครั้ง เพราะคุณยังไม่เข้าใจพื้นฐานของการออกแบบแผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยง คิดเพียงแต่ว่าขอให้มีแผนบริหารความเสี่ยง ก็เป็นอันใช้ได้  นายก็ไม่เข้าใจแผนฯ  ลูกน้องก็ประหยัดงบประมาณ  และกลัวการทำงานหนัก  สุดท้ายแผนก็ไม่บรรลุผลสำเร็จ  อย่างที่ต้องการ องค์กรก็ได้รับความเสียหาย  ทุกคนก็บอกว่าไปจ้างที่ปรึกษามาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  และตั้งทีมงานตรวจรับเอกสารด้านการบริหารความเสี่ยง  โดยที่ไม่มีความเข้าใจแผนบริหารความเสี่ยงอย่างแท้จริง  ก็เลยกลายเป็นจ้างที่ปรึกษามาทำเอกสารกระดาษส่งให้หน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง  โดยที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์กรไม่เข้าใจแผนฯ

สุดท้ายนี้ เราก็จะพยามเล่าเทคนิค และวิธีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในมุมมองต่างๆ รวมทั้งนำหลักทฤษฎีมาประกอบให้ง่ายแก่การเข้าใจและนำไปปฎิบัติได้เองในองค์กรของท่าน

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข กับเช้าวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com 

 

โฆษณา

พฤษภาคม 20, 2013 - Posted by | Risk Management

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: