NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

ตัวอย่าง:ผลการวิเคราะห์ Value Driver Analysis


สวัสดี ครับ

วันนี้อยากคุยเรื่อง Value Driver Analysis กันอีกสักครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ่งว่าหมายถึงอะไรกันแน่ และอยากได้ตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ และผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์  เราเองก็เข้าใจความคิดของทุกๆ ท่าน  เหมือนเราได้ดูหนังเรื่อง Star War ภาคใหม่ล่าสุด และมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกอย่างไร เราเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงจะนึกภาพตามไม่ทันว่ามันควรจะเป็นอย่างไร และมันสนุกตรงไหน อะไรที่เรียกว่าอุปกรณ์สำหรับยานรบพิเศษแบบเคลื่อนที่ข้ามมิติกาลเวลา  อะไรประมาณนี้ งั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ

เอกสารตัวอย่างการวิเคราะห์ Value Driver Analysis 

การตรวจสอบตัวขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver Analysis) ของกิจกรรมให้กับบริษัท เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนของแต่ละบริษัท ซึ่งสามารถวิเคราะห์การสร้างมูลค่าทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้แก่บริษัทด้วยการคุ้มครองการลงทุนอย่างยั่งยืนได้

การสร้างมูลค่าทางตรง คือ การคำนวณต้นทุนผลประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนที่ยั่งยืน คือ กระแสเงินสดเป็นบวก มันสามารถใช้เป็นเงินออม และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลผลิตให้กับบริษัทได้

การสร้างมูลค่าทางอ้อม คือ การบันทึกข้อมูลโดยการลดความเสี่ยงด้านการลงทุนผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มันถูกำหนดให้เป็นสิ่งของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น

  • ความล่าช้าในการวางแผน
  • ความล่าช้าในการก่อสร้าง
  • ความล่าช้าในการดำเนินงานคดีต่างๆ
  • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากแผนงานโครงการเดิม
  • การยกเลิกโครงการ หรือ การจัดสรรโครงการ

ค้นพบการวิเคราะห์ตัวขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver Analysis) ให้สามารถใช้เป็น Input สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ Future Value Tool หรือ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเกี่ยวกับความคิดริเริ่มใหม่ ที่รวมอยู่ในพอร์ตของการลงทุนทั้งหมด (portfolio of sustainability investments)

ตัวอย่างวิธีการคิดของตัวขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver Analysis) สำหรับแต่ละประเภทโครงการ ประเภทของตัวอย่างธุรกิจที่แยกให้ด้านล่างนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นัก แต่จะทำหน้าที่เพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งาน Value Driver Analysis สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ได้

ตัวอย่าง : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ตัวอย่างต้นทุนทางตรง ตัวอย่างประโยชน์ทางตรงที่ได้รับ   ตัวอย่าง Indirect Value Driver
 สมาคม/ชมรมพนักงานสัมพันธ์  ต้นทุนของโครงการลดลงจากการที่ประหยัดได้ อาทิ  ปัจจัยความเสี่ยงและกลยุทธ์และเหตุการณ์อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะลดลง อาทิ
 การศึกษาและวิเคราะห์พื้นฐานของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  – จำนวนครั้งของความขัดแย้งในชุมชนลดลง  – ความล่าช้าในการวางแผน (ไม่มีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน, ปัญหาจากระเบียบของหน่วยงาน, อุปสรรคในการกำกับดูแล)
 การสร้างความเชื่อมั่นในกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ  – จำนวนข้อร้องเรียนและระยะเวลาในการเสนอข้อร้องเรียนลดลง  – ความล่าช้าในการก่อสร้าง (ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอย่างที่ไม่คาดฝัน / ขาดแคลนวัสดุ / แรงงานและอื่นๆ)
 การทำงานร่วมกันด้วยระบบการจัดการ  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  – ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยลดลง  – การหยุดชะงักการผลิตเนื่องจากมีปัญหากับชุมชน (การประท้วงเสียงดัง น้ำเสีย) หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 การฝึกอบรมภายในต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วม  – จำนวผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่มีความสุขมากขึ้น  – การยกเลิกโครงการ (เนื่องจากไม่สามารถควบคุม/ยอมรับได้ ที่เกิดจากการขัดแย้งกับชุมชนในพื้นที่)
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดริเริ่มในบางส่วนของโครงการ เช่น คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์  – ค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ร้องเรียนปัญหาความขัดแย้งที่ปรึกษาผู้ไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมสื่อที่ติดลบ)
 – การปฎิบัติตามกฎหมาย (ค่าปรับฝ่าฝืนกฎหมาย)

ตัวอย่าง : การติดตามและประเมินผล

 ตัวอย่างต้นทุนทางตรง  ตัวอย่างประโยชน์ทางตรงที่ได้รับ  ตัวอย่าง Indirect Value Drivers
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลทำงาน  – การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการจัดสรรที่ดีขึ้นจากแหล่งข้อมูลสำหรับโปรแกรมการพัฒนาที่ยั่งยืน – ความเสี่ยงทั้งหมดและเหตุการณ์เสี่ยงอันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ การติดตามและประเมินผล
– ต้นทุนการดำเนินงานของระบบการตรวจสอบและการประเมินผล
– การศึกษาระดับข้อมูลปฐมภูมิ และการประเมินผลการศึกษา
– ต้นทุนของรายงานประจำปี

ตัวอย่าง : การได้มาของที่ดินและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ตัวอย่างต้นทุนทางตรง  ตัวอย่างประโยชน์ทางตรงที่ได้รับ  ตัวอย่าง Indirect Value Drivers
 – การศึกษาพื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสังคม, การสำรวจความสุขของครัวเรือน, การสำรวจสำมโนประชากร) – การลดค่าใช้จ่ายการซื้อที่ิดินตามโครงการ (เช่น การตั้งถิ่นฐานใหม่ บาทต่อตารางเมตร) – ความล่าช้าในการวางแผนและความล่าช้าในการก่อสร้าง: รบกวนชุมชนให้ได้รับผลกระทบ (การอุดตันท่อระบายน้ำ, การก่อวินาศกรรม, ถนนพัง) ข้อร้องเรียนของชุมชนที่เพิ่มขึ้น
– การพัฒนาและการดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่ – การลดค่าใช้จ่ายของการฟื้นฟูการดำรงชีวิตอันเนื่องมาจากโครงการเพิ่มรายได้ของคุณภาพชีวิตที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ บาทต่อรายเกษตรกร/ครัวเรือน – ความขัดข้องของโครงการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ช่องทางการจราจร, ความไม่สะดวกสบายในการเดินทาง
– เวลาของเจ้าหน้าที่ / จ้างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานใหม่ / ชดเชย / การดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น – การลดค่าใช้จ่ายจากการร้องเรียนและการจัดการความคับข้องใจ (จำนวนระยะเวลา, ความรุนแรง) ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน – การลดหรือปัญหาเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการ หรือ การเวนคืน : การเพิกถอนใบอนุญาตของรัฐบาลด้วยสัมปทาน / เนื่องจากเหตุการณ์เชิงลบ และการประท้วงของชุมชนกับหน่วยงานหรือองค์กรหรือบริษัท
– ที่อยู่อาศัย – การลดค่าใช้จ่ายของการเจรจา (ถ้าเสร็จเร็ว) – ลดการเพิ่มค่าใช้จ่ายเนื่องจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของข้อร้องเรียน และความคับข้องใจจากชุมชนเพิ่มขึ้น, สื่อมวลชนในเชิงลบ (ค่าใช้จ่ายแคมเปญ PR)
– โปรแกรมการฟื้นฟูการดำรงชีวิต – ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของค่าตอบแทน (โครงการที่ยุติธรรม การให้คำปรึกษาฟรีแก่ชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้) – คดี : เหตุการณ์ด้านคดีหรือกฎหมายน้อยลง / คดีมีขนาดเล็กในการดำเนินคดีชุมชน
– ชุมชนพนักงานสัมพันธ์และโปรแกรม – การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าถึงง่าย / เร็วขึ้นเพื่อขอใบอนุญาต
– การพัฒนากลไกการร้องเรียนที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการซื้อ-ขายที่ดิน – เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มเติม (ต้นทุนการเป็นเจ้าของ) เนื่องจากการเข้าถึงได้เร็วขึ้นเพื่อย้ายไปยังถิ่นฐานใหม่
– ต้นทุนการปฎิบัติตามกฎระเบียบ (แนะนำอย่างมืออาชีพ เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ) – รายได้เพิ่มเติมจากการผลิตอย่างรวดเร็วไปข้างหน้า (ค่าเวลาของเงิน) เนื่องจากความเข้าถึงในถิ่นฐานใหม่

ตัวอย่าง : การพัฒนาบุคลากร

 ตัวอย่างต้นทุนทางตรง

 ตัวอย่างประโยชน์ทางตรงที่ได้รับ

 ตัวอย่าง Indirect Value Drivers

– การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลากรแต่และกลุ่ม/ฝ่าย/แผนก/คน – ประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงาน (เงินเดือนสำหรับผู้ใช้แรงงานในท้องถิ่นเมื่อเทียบกับที่นำเข้าแรงงาน) – ความล่าช้าในการวางแผนและการก่อสร้าง: การพัฒนาแรงงานวัยเด็กให้มีคุณภาพสูงขึ้น
– พนักงานที่ทุ่มเท – ผลผลิตเพิ่มขึ้น – ความขัดข้องของโครงการอันเนื่องมาจากการขาดแรงงานและขาดโอกาสการจ้างงาน (ท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนพัง, การก่อวินาศกรรม)
– การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของนโยบายขั้นตอนแผนปฎิบัติการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น – ค่าใช้จ่ายของการจ้างแรงงานเพิ่มลดลง (พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น) – เพิ่มค่าใช้จ่าย : ข้อร้องเรียนของชุมชนและความต้องการสำหรับโอกาสการจ้างงาน, ความกดดันในบริษัท ที่จะให้งานเพิ่มขึ้นในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากการกระจายการลงทุนที่จำกัด, ค่าใช้จ่ายในการจัดการชื่อเสียง
– โปรแกรมการฝึกอบรม (รวมถึงพนักงานและครูผู้สอนในห้องเรียน, วัสดุ, อุปกรณ์, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน) สำหรับพนักงาน (ภายใน) และพนักงานที่ไม่ใช่พนักงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) – ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือหมุนเวียนพนักงานบ่อยๆ และเก็บรักษาพนักงานที่มีคุณภาพได้มากขึ้นและนานขึ้น
– ระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน (รวมถึงแผนการฝึกปฎิบัติ) – ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บขณะทำงาน (ประสิทธิภาพและคุณภาพงานดีขึ้น)
– โครงสร้างพื้นฐานของการฝึกอบรม (เช่น ศูนย์ฝึกอบรม)

ตัวอย่าง : การจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นและการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น

 ตัวอย่างต้นทุนทางตรง  ตัวอย่างประโยชน์ทางตรงที่ได้รับ ตัวอย่าง Indirect Value Drivers 
– การศึกษาพื้นฐาน (การทำรายชื่อซัพพลายเออร์สินค้าที่มีคุณภาพ และ Blacklist, การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน, คุณภาพการศึกษา) – เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้นสำหรับใช้ในการจัดซื้อในท้องถิ่น (ลดต้นทุนในการขนส่ง ระยะเวลาขนส่ง โกดังจัดเก็บ) – ความล่าช้าในการก่อสร้างและการหยุดชะงักการผลิต : การรบกวนของชุมชนเกิดจากการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้
– การฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนา (สำหรับ SMEs ท้องถิ่น) – เงินฝากออมทรัพย์ระยะยาวที่เกิดจากการจัดซื้อในท้องถิ่น (ความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารของท้องถิ่น, เพิ่มอัตราการเติบโตของชุมชนในท้องถิ่น) – เพิ่มค่าใช้จ่าย : เพิ่มจำนวนข้อร้องเรียนและความต้องการสำหรับเงินชดเชย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดแคมเปญโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในการสร้างและรักษาชื่อเสียงของบริษัทในพื้นที่ท้องถิ่น
– การดำเนินการฝึกอบรม / หลักสูตร (รวมถึงการให้คำปรึกษาและฝึกปฎิบัติ) – การประหยัดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ (สื่อที่รายงานเกี่ยวกับโครงการและการสนับสนุนทางอ้อมต่อการมองวิสัยทัศน์ของบริษัท)
– โปรแกรมการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นและโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการพัฒนาเงินออมในครัวเรือน, โครงการบริหารผักริมรั้วและยาสมุนไพรประจำบ้าน)
– พนักงานที่ทุ่มเท

บทความนี้ยังไม่สมบูรณ์นัก ขอให้ผู้ที่สนใจคอยติดตามอ่านเรื่องนี้ต่อไปในอนาคต เพราะจำเป็นจะต้องนำมาขยายความอีกครั้ง และยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Value Driver Analysis ต่อไป

 

ขอให้ทุกๆ ท่าน มีความสุข

เอกกมล  เอี่ยมศรี

http://www.interfinn.com

https://eiamsri.wordpress.com

 

Advertisements

พฤษภาคม 4, 2013 - Posted by | Cost Benefit Analysis

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: