NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

วัตถุประสงค์, ความหมาย : การบริหารการเงิน (Financial Management)


สวัสดี ครับ

วันนี้เป็นวันแรกที่เราเขียนเรื่องการบริหารด้านการเงิน เพราะน้องๆ และเพื่อนๆ หลายท่านอยากให้อธิบายเกี่ยวกับการบริหารด้านการเงินสำหรับองค์กร และ บริษัททั่วไปเพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น เราก็ยินดีที่จะรับมาดำเนินการให้ตามที่เสนอมาครับ  ซึ่งในบทความหลังๆ ต่อไปจากนี้ จะมีความยากมากขึ้น และอาจจะมีบางส่วนเกี่ยวกับการคำนวณด้วยครับ ขอให้โปรดติดตามต่อไปเรื่อยๆ นะครับ

ความหมายของการบริหารการเงิน 

การบริหารการเงิน หมายถึง การวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมกำกับกิจกรรมทางการเงินเช่นการจัดซื้อ และการใช้ประโยชน์จากเงินทุนขององค์กร ซึ่งใช้หลักการบริหารงานทั่วไปของทรัพยากรทางการเงินขององค์กร

ขอบเขตการดำเนินงาน

 1. การตัดสินใจลงทุนรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (เรียกว่า Capital budgeting) การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการลงทุนที่เรียกว่าการทำงานด้านการตัดสินใจลงทุนเช่นเดียวกัน และจะมีความสำคัญๆ อย่างมากสำหรับบริษัท หรือ องค์กรที่มีเงินสดเยอะๆ ในแต่ละเดือน หรือ ไตรมาส แต่เป็นเงินสดแบบหมุนเวียนเร็ว การบริหารงานแบบลงทุนระยะสั้น จะมีความสำคัญๆ อย่างมาก
 2. การตัดสินใจทางการเงิน  จะเป็นการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการระดมเงินทุนจากแหล่งต่างๆ  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดของแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ และค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการบริหาร เช่น เป็นเงินกู้ระยะยาว หรือ ระยะสั้น  หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวังที่จะได้รับ เป็นต้น
 3. การตัดสินใจเกี่ยวกับผลตอบแทน  ผู้จัดการฝ่ายการเงินมีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการกระจายการลงทุน และการบริหารผลกำไรที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเหล่านั้น  ซึ่งกำไรสุทธิ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ
  • เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น และ อัตราการจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นธรรม
  • กำไรสะสมขององค์กร จะต้องพิจารณาให้มีปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับการวางแผนการขยายงานในอนาคตขององค์กร หรือ บริษัท โดยจะต้องมีการพิจารณาร่วมกับฝ่ายการตลาด  ฝ่ายการผลิต และ ผู้บริหารระดับสูง 

วัตถุประสงค์ของการจัดการทางการเงิน 

การจัดการทางการเงินมักจะมีความกังวลโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุน เช่น การกู้ยืม หรือ การควบคุมการใช้จ่ายของเงินทุน ซึ่งสามารถแบ่งวัตถุประสงค์การจัดการทางการเงินออกเป็น ดังนี้

 1. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจหรือบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
 2. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า ผลตอบแทนที่คุณได้รับจากการลงทุนในโครงการต่างๆ หรือ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ให้ผลตอบแทนด้านเงินปันผลที่เพียงพอและคุ้มค่ากับการลงทุน
 3. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า การลงทุนในโครงการต่างๆ หรือ กิจการต่างๆ ภายในองค์กร และบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่ายเงินไปใช้
 4. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า เงินทุนที่มีอยู่ถูกใช้ในธุรกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามมาตรฐานการลงทุนทางการเงิน และได้ผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 5. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า แผนการลงทุนต่างๆ ที่ได้ทำการวิเคราะห์อย่างยากเย็นแสนเข็ญ ได้ดำเนินการตามที่วางแผนไว้ และได้รับผลตอบแทนคุ้มกับการวางแผนไว้ล่วงหน้า มีความถูกต้องแม่นยำ หรือ มีความผิดพลาดในส่วนใด จะได้นำกลับมาแก้ไขปรับปรุงสำหรับการวางแผนทางการเงินในครั้งต่อๆ ไป

ฟังก์ชั่นของการจัดการทางการเงิน

 1. การประมาณค่าของความต้องการของการลงทุน : ผู้จัดการฝ่ายการเงินจะเป็นผู้ทำหน้าที่พยากรณ์และทำการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร หรือ บริษัท และจะต้องบริหารค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการเงิน ให้มีความเหมาะสม กับปริมาณเงินทุนขององค์กร หรือ บริษัท
 2. ความมุ่งมั่นในการลงทุน : เมื่อผู้จ้ดการฝ่ายการเงินได้ทำการวางแผนการลงทุน ในองค์ประกอบต่างๆ ด้วยสัดส่วนทางการเงินที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกรรมทางการเงินในแต่ละประเภท
 3. แหล่งที่มาของเงินทุน : สำหรับการเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทฯ มีทางเลือกมากมาย เช่น
  • การขายหุ้นสามัญบริษัท  
  • การขายหุ้นกู้ระยะกลาง และระยะยาว
  • การกู้ยืมธนาคาร และสถาบันการเงิน
 4. แผนการลงทุนของบริษัทฯ :  ผู้จัดการฝ่ายการเงินจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการลงทุนในธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
 5. การบริหารกำไรส่วนเกินต่างๆ : ผู้จัดการฝ่ายการเงินจำเป็นจะต้องมีการวางแผนบริหารเงินทุนของบริษัท หรือ องค์กร ที่เป็นกำไรส่วนเกินที่เป็นทั้งระยะสั้นๆ และระยะกลาง เช่น บริษัท ABC ทำธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภค เปิดดำเนินการ 24 ชั่วโมง ทำให้มีเงินสดหมุนเวียนเข้ามาในกิจการเป็นจำนวนมาก เพราะมีหลายสาขา ผู้จัดการฝ่ายการเงินมีหน้าที่ต้องบริหารการลงทุนด้านเงินสดที่มีมากและคงอยู่ในระยะสั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภัยเพราะเป็นเงินทุนระยะสั้น
 6. การควบคุมทางการเงิน : ผู้จัดการทางการเงินไม่เพียงแต่ต้องวางแผนทางการเงินภายในองค์กร หรือกิจการเท่านั้น แต่จะต้องมีเครื่องมือที่สำคัญๆ สำหรับการวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราเงินสดไหลเข้า และ อัตราเงินสดไหลออก ของกิจการให้ได้ด้วยความแม่นยำ ถูกต้องตามช่วงเวลาต่างๆ

สุดท้ายนี้ขอเตือนผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักวางแผนทางการเงินทุกๆ ท่านๆ ให้พัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สามารถตรวจจับสภาพคล่องทางการเงินของกิจการท่าน ให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า เพราะองค์กรส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน และการวางแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ผิดพลาดไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่เสียไป เกิดจากขาดการเปรียบเทียบการลงทุนในธุรกรรมอื่นๆ หรือ การขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เพียงพอ เป็นต้น  ก็ขออธิบายเพียงสั้นๆ สำหรับการเริ่มต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อน และจะขออธิบายรายละเอียดในครั้งต่อๆ ไป ครับ

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข ประสบแต่ความโชคดี พบมิตรที่ดี

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com 

กุมภาพันธ์ 23, 2013 - Posted by | Financial Management |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: