NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

ขั้นตอน ความหมาย ประโยชน์ : การออกแบบงาน


สวัสดี ครับ

วันนี้อยากจะคุยกันเรื่องขั้นตอนการออกแบบงานเพราะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัว และเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลพอสมควรเลยครับ  ดังนั้นวันนี้เรามากลองวิเคราะห์เรื่่องนี้พร้อมกันครับ 

การออกแบบนี้ (Job Design) นี้เป็นการวิเคราะห์งานรูปแบบหนึ่งและเป็นขั้นตอนหลังจากการที่คุณได้ทำการวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะทำการสรุปงาน   ทำหน้าที่   และความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานนั้นๆ   การออกแบบงานหลักเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในการบูรณาการคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังช่วยให้ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ และ ความสามารถที่เชี่ยวชาญ

 การออกแบบงาน มีขั้นตอนที่เป็นลำดับและมีตรรกะที่ชัดเจน ดังนี้ 

 1. สิ่งที่จะต้องทำ หรือ สิ่งที่จำเป็นพิเศษสำหรับงานนั้นๆ เช่น ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร ประสบการณ์ของผู้สมัคร  อายุของผู้สมัคร ต้องกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน ?  
 2. งานที่จะดำเนินการ จะต้องมีลักษณะรายละเอียดที่ชัดเจน และระบุวิธีการทำอย่างไร?
 3. ปริมาณงานที่จะต้องทำให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ที่พยากรณ์ล่วงหน้า?
 4. ลำดับของการปฎิบัติงานเหล่านี้ คืออะไร?

คำถามทั้งหมดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะกำหนดนิยามที่ชัดเจนของงานที่เฉพาะเจาะจง  ในการออกแบบงานที่เหมาะสมกับองค์กรและวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งงานที่ทำการออกแบบงานเสร็จแล้วจะต้องส่งเสริมให้สามารถรู้สึกถึง ความอยากประสบความสำเร็จในหมู่พนักงานและความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองสูง

กระบวนการออกแบบงาน (Job Design Process) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร  ด้วยการกำหนดนิยาม ความหมาย ลักษณะของงาน คุณสมบัติของผู้ปฎิบัติงานและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่นๆ  ซึ่งกระบวนการออกแบบงาน จะประกอบด้วย

 • ตรวจสอบกระบวนการทำงานทั้งหมดของงานที่จะต้องทำของผู้ที่ทำงานนี้ 
 • ตรวจสอบภาระงาน  ความสัมพันธ์ของภาระงานเหล่านี้กับส่วนงานอื่นๆ
 • สร้างความมั่นใจในการทำงานให้เป็นธรรมชาติ และทำให้ผู้ทำหน้าที่นี้ไม่รู้สึกเครียดจนเกินไป
 • ต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
 • กำหนดชั่วโมงการทำงานอย่างชัดเจน
 • กำหนดการประมวลผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ของการแบบออกแบบงาน (Job Design)

ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากการออกแบบงานที่ดี

 1. ได้เจ้าหน้าที่ตรงกับงาน : การออกแบบงานที่ดีจะช่วยให้มีข้อเสนอแนะเพื่อ ให้สามารถงานได้ดี  เจ้าหน้าที่สามารถเลือกที่จะทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง และมีสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างที่ตนต้องการ ภายในที่ทำงาน
 2. การฝึกอบรมพนักงาน : การฝึกอบรมพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ ซึงตรงข้ามกับทฤษฎี “การให้พนักงานเรียนรู้งานต่างด้วยตนเอง ทำการลองผิดลองถูกแบบคนเดียว” การออกแบบงานจะเน้นการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงสิ่งดีๆ ที่พวกเขาจะต้องทำ หรือเรียกร้องวิธีการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
 3. ตารางเวลาทำงาน : การออกแบบงานเป็นการนำเสนอผลงานที่ดีและกำหนดกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และภาระงานที่จะต้องทำให้บรรลุผลสำเร็จ
 4. ทัศนคติต่อการทำงาน : การออกแบบงานที่ดีจะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและความรู้สึกรักงานที่ทำ  และเป็นการลดความเครียดในขั้นตอนการทำงานของตน

การอออกแบบงาน (Job Design) เป็นกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่อง และจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทำการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลานั้นๆ และเกิดความผูกพันของกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานร่วมกัน และเกิดแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

การออกแบบงาน (Job Design)  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานของตำแหน่งงานที่วิเคราะห์ หรือ ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ  และทำการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์งานเหล่านั้น   นอกจากนั้นก็นำผลการวิเคราะห์มาจัดลำดับและแบ่งกลุ่มของปัญหา เพื่อจัดพวกของกลุ่มปัญหา  และทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาว่ามีปัญหาใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันของงาน และอะไรเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานนั้นๆ ที่จะต้องผันแปรไปตามการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลแล้วมาทำการ “ออกแบบงาน (Job Design)” ให้ได้คำตอบเพื่อนำไปกำหนดเป็นนิยามและกำหนดหน้าที่ของภาระงานในตำแหน่งเหล่านั้น หรือ หน่วยงานั้นๆ ที่จะต้องกระทำให้บรรลุผลสำเร็จ

สุดท้ายนี้ หน่วยงานใดอยากให้ผม เข้าไปช่วยแนะนำวิธีการ หรือ นำเสนอแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์งานและ ออกแบบงาน สามารถติดต่อได้ที่ คุณเอกกมล เอียมศรี โทรศัพท์ 081 588 1532  หรือ อีเมล์ info@interfinn.com และ ekamol.eiamsri@windowslive.com ได้ตลอดเวลาครับ

 

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะครับ

 

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com 

 

 

 

 

โฆษณา

กุมภาพันธ์ 22, 2013 - Posted by | Human Resource Development |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: