NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

ประโยชน์ของการหมุนงาน : Benefit of Job Rotation


สวัสดี ครับ

วันนี้อยากจะคุยกันเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรอีกสักครั้ง เพราะหลายท่านอยากให้เขียนเรื่องนี้เยอะหน่อย เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก และส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาขึ้นกว่าเดิม เราก็เลยอาสาจะดำเนินการตามที่ขอครับ

การหมุเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การทำงาน (Job Rotation) เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากตัวหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเลยครับ เพราะการที่องค์กรจะทราบว่าใครเก่งไม่เก่งในด้านใด จากการวิเคราะห์ Job Analysis รายบุคคลและตำแหน่งแล้วก็ตาม แต่ก็มีความจำเป็นจะต้องนำคนเก่งและไม่เก่ง หมุนเปลี่ยนงานกันไปในหลายหน้าที่ เพื่อให้เกิดทักษะขั้นสูง และนำคนเก่งๆ ไปพัฒนาจุดที่มีปัญหาหรือส่งเสริมจุดที่อ่อนแอให้มีความแข็งแกร่งขึ้น การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จขั้นสูงเหนือกว่าคู่แข่งได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีจุดอ่อนน้อยกว่าคู่แข่ง ดังนั้น กลยุทธ์ของ HR เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการกำหนดขุนพล  แม่ทัพ นายกอง ที่เหมาะสมกับงานและสถานการณ์ ในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบันนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่า “การที่จะหาพนักงานเก่งๆ มาทดแทนกันในบางตำแหน่งนั้นหายากมาก” นอกจากนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมากในการสร้างคนเก่งขึ้นมาสักคน หรือ หาคนที่เหมาะสมที่สุดและขยับพวกเขาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยงานที่ยากขึ้น กระบวนการ Job Rotation จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการค้นหาคนเก่งที่เก่งจริงๆ หรือ เก่งหนือเก่ง (มาเหนือเมฆ)

กระบวนการวางแผนการทำงานที่ถูกต้องของการหมุนพนักงานไปยังตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร จึงมีบทบาทที่สำคัญและเสริมสร้างตำแหน่งที่อ่อนแอให้ได้รับการปรับปรุง และช่วยให้การจัดการสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของพนักงานบางกลุ่ม (ที่ไม่ดีต่อองค์กร) ถ้าจะแยกประโยชน์ของการหมุนเวียนพนักงานไปตามตำแหน่งต่างๆ ภายในองค์กรนั้น มีประโยชน์ดังนี้

ประโยชน์ของการหมุนงาน

  • จะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถค้นพบความเก่งของพนักงานเพิ่มขึ้น : การหมุนพนักงานไปตำแหน่งต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงให้พนักงานเข้าใจกระบวนการทำงานแบบทั่วทั้งองค์กร  และทำให้ผู้จัดการ HR ได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวพนักงานบางคน  เพราะการที่พวกเขาถูกย้ายไปยังหน่วยงานที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้พวกเขาจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้นใหม่ และเข้าใจปัญหาของหน่วยงานใหม่ที่เข้าไปทำงาน รวมทั้งอาจจะสามารถเข้าไปเสนอแนะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานในกระบวนการนั้นได้  
  • จะช่วยให้ทราบความสนใจของบุคคลเหล่านั้น : บางครั้งพนักงานไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการของตนอง จนกระทั้งจำเป็นจะต้องดำเนินการเองหรือจะต้องเข้าไปทำงานบางอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  ถ้าการหมุนงานของพนักงานต้องเผชิญกับการทำงานที่แตกต่างกัน พวกเขาจะสามารถระบุสิ่งที่ดี สิ่งที่ควรปรับปรุง และการปรับตัวให้สนุกกับการทำงาน  หากพวกเขาได้รับโอกาส และมีการสำรวจความสนใจที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการนำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวพนักงานออกมาใช้
  • ระบุความรู้ทักษะและทัศนคติ : การหมุนงานของพนักงาน จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทราบ และระบุ Knowledge, Skills and Attitudes : KSA (ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ) ซึ่งสามารถกำหนดตัวผู้ที่ต้องการปรับปรุง หรือ ยกระดับทักษะของพวกเขาเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ดีขึ้นกับองค์กร  ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับการวิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถผลิตผลงานที่ดีออกมาได้
  • กระตุ้นให้พนักงานจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ : เมื่อพนักงานมีการสัมผัสกับงานที่มีความแตกต่าง หรือมอบหมายงานใหม่ที่พวกเขาต้องพยามทำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด  ในขณะเดียวกันก็จำเป็นจะต้องรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นของพวกเขาในลักษณะงานที่แตกต่างไปจากเดิม  เพราะความท้าทายจะทำให้พวกเขามีความพยามที่จะทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกขั้นตอน  นอกจากนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขามีความสามารถไม่น้อยกว่าคนอื่นๆ  สิ่งนี้จะทำให้เกิดการแข่งขันในทางทีดีขึ้นภายในองค์กร  เพราะทุกคนอยากจะทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดีกว่าบุคคลอื่นๆ
  • ความพึงพอใจและลดอัตราการขัดแย้ง : การหมุนงานของพนักงานจะสร้างความแตกต่าง และการสร้างฟังก์ชั่นการทำงานที่เพิ่มระดับความพึงพอใจของพวกเขา เพราะการเปลี่ยนงานจะช่วยลดความเบื่อหน่ายในการทำงานเดียวเป็นเวลานานๆ  นอกจากนี้ยังลดอัตรการเสียดสีระหว่างพนักงานภายในแผนก หรือ องค์กร ที่อยู่ในตำแหน่งใดๆ นานเกินไป

ข้อพึงระวังจากการหมุนเวียนพนักงานที่ไม่เหมาะสม

  • การหมุนเวียนหน้าที่การทำงานของพนักงานต้องทำอย่างเหมาะสม :  ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภาระงานต่างๆ ของหน่วยงานภายในองค์กรอย่างถ่องแท้  เข้าใจคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้นๆ  และได้ทำการวิเคราะห์ค่างาน Job Analysis มาอย่างดีของพนักงานทุกคนในองค์กร  เพราะถ้า ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่เข้าใจข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นอย่างดี (ขอย้ำอย่างดี) จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทันที และจะทำให้กระบวนการทำงานผิดพลาดได้ง่าย หรืออาจจะทำให้องค์กรสูญเสียตำแหน่งทางการตลาดให้กับคู่แข่งได้
  • ฝ่ายงานบางอย่าง หรือ ตำแหน่งงานบางตำแหน่ง : จำเป็นจะต้องใช้พนักงานที่มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และอื่นๆ ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ทำให้ยากแก่การหาบุคคลอื่นๆ มาทดแทน ถ้าเป็นลักษณะนี้ (ห้ามหมุนเวียนพนักงานเด็ดขาด) แต่ให้ใช้วิธีการสร้างทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง อย่างน้อย 2 คน เพราะคุณไม่รู้ว่าพวกเขาเก่งแล้วจะลาออก หรือไม่
  • ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงาน : การที่ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำแผน Job Rotation จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจก่อนว่า พวกเขามีทัศนคติอย่างใด  สนใจเรื่องอะไร  ห้ามนำพวกหัวรุนแรง ไปรวมตัวกัน  หรือพวกที่ มาสาย บ่ายนอน  เย็นเมา มาทำงานในตำแหน่งที่สำคัญๆ หรือหน่วยงานที่มีความสำคัญๆ และจะต้องทำงานแบบหมุน 360 องศา (เด็ดขาด)
  • อย่าได้นำระบบอุปถัมภ์ มาใช้จนมากเกินไป : องค์กรทุกแห่งจะต้องมี เด็กนายฝากมา  หน่วยงานที่ใกล้ชิดลูกค้าหาเงินง่าย  หน่วยงานที่มีผลประโยชน์สูง ให้ส่งเด็กของฉันไปคุม หรือไปหาผลประโยชน์  หรือ น้องคนนี้กิ๊กฉัน ให้ทำงานสบายๆ เป็นคุณนายสวยตลอดเวลา  ก็ต้องพยามลดลงนิ๊ดหนึ่งนะครับ

สุดท้ายนี้ก็ขอเล่าเรื่องเบาๆ แบบไม่ต้องเครียดมากเพียงเท่านี้ก่อน แล้วเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ HR ให้ทราบเรื่อยๆ เพื่อจะได้เป็นแนวคิด หรือข้อเสนอแนะบางประการครับ และหวังเป็นอย่างสูงว่าจะเป็นประเโยชน์สำหรับทุกๆ ท่าน

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดี

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com

https://eiamsri.wordpress.com

Advertisements

ธันวาคม 18, 2012 - Posted by | Human Resource Development |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: