NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

การวิเคราะห์ระบบงานและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Job Analysis and Strategic HRM


สวัสดี ครับ

ช่วงนี้อยากเขียน HRM และ HRD มากเพราะหลายท่าน อยากให้เขียนเยอะ หน่อยเพราะหาอ่านได้ยาก และเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้งานประจำๆ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมาย ก็เลยขออาสาเป็นผู้รวบรวมและนำเผยแพร่ให้นะครับ หวังว่าบทความนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดขององค์กรใดๆ  และเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน อ่อนไหว เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากในองค์กรมากที่สุด  ปัญหาอย่างแรกของบุคลากรที่ทำงานในองค์กรที่มีการดำเนินงานแบบมีสภาพการแข่งขันที่รุนแรง มีความไม่แน่นอนสูง กลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเน้นที่การสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน การทำงานให้รวดเร็ว ได้ผลผลิตสูงๆ และเน้นการพัฒนาด้านการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ   ดังนั้นการวิเคราะห์งานและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแบบพี่น้องที่แยกจากกันไม่ได้  ดังนั้นจึงได้มีนักคิดเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งนโยบายที่มีความพอดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานขององค์กร เรียกว่า ” Strategic HRM”

Strategic HRM คำนี้ หลายท่านอาจจะคุ้นหู แต่หลายท่านยังไม่ค่อยได้ยินบ่อยนัก ดังนั้นเราจะมาคุยกันเรื่อง SHRM กันในวันนี้ให้เข้าในแนวคิดของเขาในเบื้องต้นกัน ประกอบด้วย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับบุคลากร  (Person-Job-Environment Fit) 

การแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์งานของสถานที่แห่งหนึ่ง เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมและการจัดตำแหน่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและหน้าที่อื่นๆ นอกจากนี้จะสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรในการจัดการกับวิกฤตความสามารถและการแข่งขันในตลาด กระบวนการของการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานและการประกอบมันเข้าด้วยกันในการออกแบบกลยุทธ์ขององค์กร ที่จะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถกำหนดเป้าหมาย และวิธีการที่จะเติมเต็มช่องว่างให้ครบได้

นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลในแนวดิ่ง  การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรม การวิเคราะห์ความต้องการ และการประเมินผลการปฎิบัติงาน และการประเมินรายการอื่นๆ ด้านความสามารถของบุคลากร อีกมากมาย  กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นการเชื่อมต่อ ฟังก์ชั่นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ตามเป้าหมายขององค์กร และอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมองค์กร   เพื่อให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดี มีกำไร และตอบสนองความต้องการขององค์กรในอนาคตได้

SHRM เป็นตัวเชื่อมการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค ทั่วทั้งองค์กร และสามารถระบุสมรรถนะด้านการแข่งขันขององค์กรโดยรวมได้  และค้นพบข้อบกพร่องที่สำคัญที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานของบุคลากรได้อย่างมากมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และทำการประชุมร่วมกันวางแผนปิดช่องว่างของปัญหาเหล่านั้น  รวมทั้งจะเป็นกรอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้กับผู้จัดการ และการพัฒนาทักษะ และความสามารถของพวกเขาในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้บุคลากรทำการคิดค้นวิธีการเพิ่มผลผลิต ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการวางแผนในอนาคต

ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ระบบงานและ SHRM

การวิเคราะห์ระบบงานเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งการวิเคราะห์รายละเอียดของานและความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง และอันตรายของฟังก์ชั้นการทำงาน  รวมทั้งการกำหนดเครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใช้กำหนดแนวทางในการได้ผลผลิต ที่ตรงตามความต้องการขององค์กร และกลุ่มลูกค้าของบริษัท ที่มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง   วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการกระบวนการวิเคราะห์ระบบงานและ SHRM ในครั้งนี้  เพื่อให้เกิดความพอดีในการทำงานของบุคลากร และสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ได้งานที่มีจุดมุ่งหมายบนพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบเชิงกลยุทธ์  คือ การกำหนดวิธีการใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

งานวิเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดหัวข้อสำหรับใช้ในการฝึกอบรม ให้กำหนดตามความต้องการของการวิเคราะห์ระบบงานของพนักงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ในขณะที่ SHRM จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนื่อหาของหลักสูตรฝึกอบรม และวิธีการที่จะนำมาใช้ในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มผลผลิตให้บรรลุผลกำไรทางธุรกิจให้สูงขึ้น

การวางแผนในอนาคตให้บริษัทประสบความสำเร็จจะต้องเน้นที่่การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท และกระบวนการวิเคราะห์งานที่ทำหน้าที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน  ถ้าข้อมูลพื้นฐานที่ได้เก็บรวบรวมมาเป็นกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน  ผู้บริหารระดับกลาง และผู้จัดการ สามารถนำไปใช้กำหนดเป็นกลยุทธ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกำหนดนโยบายในอนาคตยังเป็นรูปแบบในเชิงรุก รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเป็นระยะในระดับผู้บริหาร และกลุ่มงาน เพื่อจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันในอนาคต

จุดมุ่งหมายหลักของการดำเนินงานตามขั้นตอนการวิเคราะห์งาน คือ การกำหนดสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร  ซึ่งความคิดที่ว่าพวกเขามีความสามารถเพียงพอที่จะดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

การบริหารทรัพยากรในเชิงกลยุทธ์ คือ การทำกลยุทธ์และนโยบายที่ผู้บริหารได้วางไว้ ให้เหมาะสมกับสถานที่   ช่วงเวลา  ความสามารถของพนักงาน  การแข่งขันในปัจจุบัน  และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

สุดท้ายนี้ ต้องกล่าวว่า เรื่องที่เขียนนี้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องทำความเข้าใจระหว่างผู้บริหารที่กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร จะต้องนำข้อมูลการวิเคราะห์ระบบงาน ไปศึกษา ทำความเข้าใจ ก่อนการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพราะการที่ท่านผู้บริหารสั่งการต่างๆ โดยการตั้งเป้ากำไรที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และประสิทธิภาพในการแข่งขันเป็นหลัก  โดยไม่หันมามองบุคลากรที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร อย่างนี้ก็ต้องบอกว่า “..(กรุณาเติมคำในช่องว่าง)……”

เพราะการทำอย่างนั้นจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้เลยถ้าเราไม่รู้ศักยภาพของตนเอง  ไม่รู้ทุนทรัพย์ของตนเอง เพราะทุนทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร คือ “ทุนมนุษย์” เพราะองค์กรเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา  ให้โอกาสลองผิด ลองถูก เพื่อสร้างบุคลากรที่เก่ง  มีความสามารถ ขึ้นมาสักคน  และองค์กรก็ปล่อยให้คนเก่งๆ ที่ตนเองผลิตขึ้นมา ไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งที่มีศักยภาพสูง  หรือมีวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีกว่า บางครั้งการทำงานเพื่อให้ได้เงินเยอะๆ ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิต แต่เป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ทำงานด้วยแล้วสบายใจ มีความสุข มีความเป็นครอบครัว  มีความอบอุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบพี่น้อง องค์การที่บริหารงานแบบนี้จะสร้างผลผลิตได้มาก มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอๆ มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดี มีความสุขในเช้าวันจันทร์ นี้ครับ

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com 

โฆษณา

พฤศจิกายน 12, 2012 - Posted by | Human Resource Development |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: