NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

4 องค์ประกอบหลักที่เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน


สวัสดีครับ

ก่อนอนวันนี้ อยากเขียนเรื่่องเบาๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซักเล็กน้อย เพราะเราพยามหาอ่านจากเว็บไซต์อื่นๆ แต่ไม่ค่อยถูกใจก็เลยลองเขียนเอง และให้ท่านผู้อ่านช่วยกันวิจารณ์ดีกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งท่านๆ และเราด้วย

การเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน เป็นถ้อยคำที่ฟังจนเบื่อหู  เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก? ไกลเกินกว่าที่หลายบริษัทจะทำได้? ค่าตอบแทนน้อยกว่าการทำงานที่แท้จริง?  เพื่อนร่วมงานทำงานน้อยกว่าแต่ได้ดิบได้ดี? คนทำงานทุกเรื่องกับกลายเป็นเจ้านายไม่ชอบหน้า? ก็เลยไม่รู้ว่าจะขยันไปทำไม?  สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจของพนักงานทุกคน ที่ได้ยินคำถามข้างต้นของบทความนี้

แม้บริษัทของคุณจะมีการประชุม ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนของพนักงานทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ด้วยการกระจายอำนาจเล็กๆ น้อยๆ ให้กับหัวหน้างานอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มศักยภาพของพนักงานได้อย่างที่ต้องการ ด้วยความไม่โปร่งใสของหัวหน้างาน  ลักษณะงานที่ยากเกินกว่าความสามารถของพนักงาน  หรือพนักงานมีความสามารถแต่ได้ถูกเรียกหรือสนับสนุนให้เกิดการนำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้หรือนำเสนอแก่องค์กร

สิ่งที่ปกปิดศักยภาพของพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรประกอบด้วย : 

  1. วิสัยทัศน์ คุณค่า และกลยุทธ์ ขององค์กรที่ไม่มีการทำความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่ต้น
  2. ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ชัดเจน ไม่มีที่มา คลุมเครือ  ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
  3. หัวข้อการฝึกอบรม  วิธีการฝึกอบรม ไม่สอดคล้องกับ ข้อที่ (1)
  4. การสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ และการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่

องค์ประกอบที่สำคัญ “ผู้นำ” จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของตน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของพนักงาน และมีการยกย่องเชิดชู ผู้ที่สามารถทำได้ดี มีความสามารถ และการให้พนักงานระดับล่างได้มีโอกาสในการเสนอความเห็นร่วมในการกำหนดแนวทางกลยุทธ์ขององค์กร และนำเสนออุปสรรคต่างๆ ในการปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารต้องการ

การกำหนดและแบ่งปัน วิสัยทัศน์  คุณค่า  กลยุทธ์ 

ตัวแทนของพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กร จะต้องสามารถเข้ามาร่วมรับฟัง เสนอความเห็น ในการกำหนด วางแผนเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ต้น เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนาคตขององค์กรร่วมกับกลยุทธ์ขององค์กร   แต่ถ้าองค์กรใด ใช้บุคคลเพียง 3-4 คน นั่งคุยกันในห้องประชุมเชิงเขา  บรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์  อาหารยุโรปอย่างดี  ดนตรีไพเราะ เครื่องดื่มชั้นสูงราคาแพง  แทนพนักงานทั่วทั้งองค์กร และบังคับให้ทุกคนทำอย่างที่ตนต้องการ โดยไม่เข้าใจวิถีชีวิตของพนักงาน  อุปสรรคที่พวกเขาพบ  ความคาดหวังในอนาคตพวกเขาในองค์กรของท่านๆ ทั้งหลาย ก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าท่านอย่าได้เอยคำว่า ” การเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน “ เลยเพราะให้ท่านเชิญอาจารย์จากนอกโลกมาสอนพนักงานของท่าน ก็ทำไม่ได้ครับ

ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ชัดเจน ไม่มีที่มา คลุมเครือ  ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

เพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าเดิม พนักงานส่วนใหญ่จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลที่มีความจำเป็นเฉพาะเจาะจงของแต่ละแผนกได้ดี และสามารถถ่ายโอน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยตรง และในทันที ตามสถานการณ์ที่ได้รับจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก องค์กร  เช่น ข้อมูลจากลูกค้าในพื้นที่สำคัญของบริษัท และเป็นลูกค้าสำคัญระดับกลาง ให้ความเห็นเชิงลบเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า และการให้บริการของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายใหม่ๆ  ราคาและความพึงพอใจโดยรวมเริ่มลดลง และมีปัญหา ข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เก็บข้อมูลกลาง และให้สำนัก/ฝ่าย/  ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเหล่านี้ทันที  และจะต้อมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มีการร้องเรียน เพื่อหาประเด็นที่มีความซ้ำกัน และมีความสำคัญ  เพื่อนำปัญหาเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนการประชุมด้านกลยุทธ์ และแนวทางแก้ไขประจำเดือน ต่อไป

แต่ถ้าบริษัทใดๆ ไม่สามารถให้ข้อมูลที่พนักงานขาย  เจ้าหน้าที่ต้อนรับ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ที่รับข้อร้องเรียนต่างๆมา นำส่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมานี้ไปยังฐานข้อมูลส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย ปล่อยให้พวกเขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปวันๆ  ไม่มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความเห็นต่างๆ ให้เป็นระบบและง่ายแก่การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้  ก็ขอให้ท่านอย่าได้คิดการเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของพนักงานเลยครับ

หัวข้อการฝึกอบรม  วิธีการฝึกอบรม ไม่สอดคล้อง

องค์กรจะต้องให้พนักงานฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน  และจะต้องมีการติดตามประเมินผลผู้เข้าเรียน มีการให้รางวัลแก่กลุ่มงาน ทีมงาน หรือ ส่วนงานที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น  การให้อำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมขั้นสูงในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  มีการยกย่องเชิดชูผู้เข้ารับการอบรมที่ดีเด่น หรือเป็นครูผู้สอนรุ่นต่อๆ ไปได้เอง

มีการจัดฝึกอบรมและทดสอบทักษะความสามารถของพนักงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบ และค่าเบี้ยขยัน ฯลฯ

การสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ และการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่

การสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญมากของการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร เพราะการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง มาจากการที่พนักงานมีความสามารถสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และได้นำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้งานอย่างเต็มที่   ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะโรงเรียนสอนระดับผู้บริหารในทางธุรกิจ ทุกแห่งทั่วโลกต่างพยามค้นหาเครื่องมือ กลยุทธ์และวิธีการต่างๆ ที่จะมากระตุ้นให้พนักงานแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ภายในองค์กร  แต่ทั้งนี้จำเป็นจะต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจกัน  ความเชื่อใจแบบพี่น้อง  ความเห็นอกเห็นใจกัน  และการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานระดับล่างๆ

แนวทางการสร้างวัฒนธรรมในการปฎิบัติงานเบื้องต้น จุดที่เป็นตัวประสานให้กับพนักงานทุกระดับชั้น คือ Manager ตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนเป็นประตูแห่งการเพิ่มศักยภาพขององค์กร เพราะ Manager จะเป็นผู้ที่ติดต่อลูกค้า  พนักงานในทีมงาน  มีความเข้าใจลักษณะธุรกิจ  เข้าใจกระบวนการทำงานทุกอย่างในองค์กร  เป็นตัวแทนเข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง  เข้าใจปัญหาของลูกน้องทุกคน  และจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา   ถ้า Manager ถูกฝึกมาอย่างดีและถูกต้อง จะเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรทุกแห่งได้

ตำแหน่ง Manager ไม่ใช้ไว้ดุด่า ลูกน้อง  ฟ้องนาย  ขายเพื่อน รับสินบน  เอาเปรียบลูกค้า  ฯลฯ แต่จะต้องเป็นตัวแทนของพนักงานระดับล่างในการเจรจาต่อรองความถูกต้อง  ความชอบธรรม ความยุติธรรม และความสุขในการทำงาน

ดังนั้นขอให้ท่านลองพิจารณาอ่านบทความเกี่ยวกับ Manager ที่เราได้เขียนไว้ในบล็อกนี้ เพื่อที่จะได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ Manager ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตเราก็จะเขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Manager อีกครั้ง

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข ความเจริญ สมดังประสงค์ทุกประการ

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com 

Advertisements

ตุลาคม 24, 2012 - Posted by | Human Resource Development

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: