NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

วิธีการสร้างแผนบริหารความเสี่ยง เบื้้องต้น


สวัสดี ครับ

องค์กรขนาดใหญ่จะมีโครงการเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายที่จะต้องดำเนินการตามพันธกิจ และได้ทำการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงแบบง่ายๆ หรือ ไม่ชัดเจน  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาด้านความเสี่ยงในส่วนที่ไม่ใช่ด้านการเงิน  กฎหมาย และทางกายภาพ รวมทั้งไม่มีการทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการตามแผนเป็นครั้งแรกและสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของโครงการใดๆ  ซึ่งการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นการคาดการณ์ความเสี่ยงเหล่านี้ล่วงหน้าก่อนที่โครงการจะปิด

การวางแผนด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงที่ดี  ประกอบด้วยเครื่องมือและกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยง กลยุทธ์อาจจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือถ่ายโอนความเสี่ยง บางส่วนของโครงการที่อาจจะเกิดผลกระทบให้ลดลง

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง อาจจะใช้การยอมรับความเสี่ยงนี้  จะตัดสินใจหลังจากการวิเคราะห์ต้นทุน / ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอย่างทั่วถึง  นอกจากนี้แผนบริหารความเสี่ยงยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่จัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร   ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทของน้ำหนักของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จัดลำดับ  เช่น องค์กรหนึ่งอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงทางกฎหมาย  ในขณะที่องค์กรอื่น อาจจะมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์หรือ ลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์  ด้วยการทำแผนการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีการกำหนดรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงไว้ภายในใจ ก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นร่างสุดท้าย แนวทางต่อไปนี้เป็นวิธีการออกแบบแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ :

  • การทำรายการความเสี่ยง : ก่อนที่จะเริ่มต้นหรือตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้รายการของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  แม้แต่รายละเอียดน้อยที่สุดต้องได้รับการดูแล  บางสิ่งบางอย่างที่ปรากฎเป็นภัยคุกคามในตอนนี้  อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการโครงการ  ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องมีการค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยง และระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ด้วยการแบ่งความเสี่ยงออกเป็นหมวดๆ และประเมินความเสี่ยงในแต่ละกลุ่ม  เช่น อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการทำการศึกษาและทดสอบต้นแบบที่ได้มีการพัฒนา เพิ่มขึ้นจากเดิม  จำเป็นจะต้องทำรายการแยกประเภทออกมาให้ละเอียด
  • จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง : คุณจำเป็นจะต้องทำการจัดลำดับความสำคัญของรายการความเสี่ยง ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจะต้องจัดการแยกหมวดหมู่ ตามกลุ่มที่ได้มีการระบุไว้ก่อนหน้านี้  ความเสี่ยงที่ถูกจัดลำดับความสำคัญบนพื้นฐานของระดับของผลกระทบและโอกาสของการเกิด
  • การพัฒนาและแผนการปฎิบัติการ : แผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการออกแบบเพื่อลดผล กระทบของความเสี่ยง และตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  นอกจากนี้แผนปฎิบัติการต่อมา คือ ประชุมร่วมกันเพื่อระบุแนวทางที่จะตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ในแต่ละเหตุการณ์ที่เสี่ยง ซึงเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะต้องรับทราบและมีความเห็นร่วมกัน และรับผิดชอบภาระผูกพันร่วมกัน (ห้ามบอกว่า ผม/ดิฉัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  ไม่ทราบว่าใครคิด และมีมติที่ประชุมอย่างไร ดังนั้น ผม/ดิฉัน ไม่ขอออกความเห็น  ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ขอให้เชิญพนักงานคนนี้ออกไป อยู่แผนกอื่น ห้ามนั่งอยู่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง อีกต่อไป ) 
  • การปรับใช้ทรัพยากรมนุษย์  : ขั้นตอนนี้เป็นการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของ ทีมงานฝ่าบริหารความเสี่ยง และ เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดำเนินการวางแผนกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กร ภายใต้ความรับผิดชอบที่พวกเขาเหล่านั้นสามารถกระทำได้ตามภาระหน้าที่ของงาน และจะต้องเป็นบทบาที่มีความเฉพาะเจาะจง  ซึ่งทีมงาน Risk Owner จะต้องทำงานร่วมกับ ทีมงานบริหารความเสี่ยงและทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันที่มีการระบุอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเป็นจริงขึ้นมา  ซึ่งการกระทำเหล่านี้จะนำมาซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะในระยะเวลาที่จำกัด และมีความจำเป็นสูง

 

  • การสื่อสาร : ในที่สุดแล้วการสื่อสารของแผนบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเผยแพร่ออกไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเท่าที่จำเป็น) การนำเสนอแผนไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ รวมทั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ  ด้วยการอธิบายกรอบเวลา  กิจกรรมที่จะทำการลดความเสี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบของ Risk Owner และทีมงานบริหารความเสี่ยง ต่อแผนบริหารความเสี่ยงในครั้งนี้

การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับวงจรการบริหารความเสี่ยง ที่ทำหน้าที่เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานขององค์กร

 

สุดท้ายนี้เราหวังว่าเอกสารนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับผู้ที่กำลังจะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรมลดความเสี่ยงขององค์กร

 

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีมีความสุข ในวันอาสาฬหบูชา ครับ

 

เอกกมล  เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com

https://eiamsri.wordpress.com

 

สิงหาคม 2, 2012 Posted by | Risk Management | | ใส่ความเห็น

   

%d bloggers like this: