NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

ห้าขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง : Five Steps to Risk Assessment


สวัสดีครับ

วันนี้  เราอยากจะคุยกันเรื่องการบริหารความเสี่ยงบ้าง เพราะเรื่องนี้เราเขียนบทความน้อยมากก็เลยอยากจะเขียนบทความแนวนี้เพิ่มขึ้น เริ่มจากเรื่องระดับง่ายๆ ไปถึงขั้นนำไปปรับปรุงการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้

บทความนี้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยงในองค์กรได้ ซึ่งมีการแบ่งออกเป็นหมวดๆ เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ

การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการปกป้องความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่และธุรกิจของคุณ นอกจากนี้จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงที่เป็นเรื่องจริงๆ ในสถานที่ทำงานของคุณ  คนที่สามารถที่จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อองค์กร ซึ่งมีหลายกรณี เช่น ชอบทำให้สมาชิกในทีมงานแตกแยก  ไม่ให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมขององค์กร  นำความลับของบริษัทออกเผยแพร่สู่ภายนอก ฯลฯ

การประเมินความเสี่ยงคือ อะไร?

การประเมินความเสี่ยงเป็นเพียงการตรวจสอบอย่างรอบคอบในองค์กรของคุณ และอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน  เพื่อให้คุณตระหนักได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นมีน้ำหนักและมีข้อควรระวัง หรือ ควรดำเนินการมากขึ้นเพื่อป้องกันอันตราย แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กร หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ด้วยการควบคุมที่เหมาะสม

วิธีการประเมินความเสี่ยงในที่่ทำงานของคุณ

ทำตาม 5 ขั้นตอนในเอกสารนี้:

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุอันตรายด้าน Hazards

ขั้นตอนที่ 2 : การตัดสินใจที่อาจจะได้รับอันตรายและวิธีการ

ขั้นตอนที่ 3 :  การประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อควรระวัง

ขั้นตอนที่ 4 :  บันทึกและผลการวิจัยของคุณ ให้นำเอกสารเหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 5 :  ปรับปรุงการเอกสารการประเมินผลของคุณในอดีตเท่าที่จำเป็น

กระบวนการต่างๆ จะต้องไม่ซับซ้อนและมีมาตรการควบคุมที่จำเป็นจะง่ายต่อการนำมาใช้  คุณอาจจะต้องรู้อยู่แล้ว่าการที่มีพนักงานบางกลุ่มถูกย้ายตำแหน่งหรือหน้าที่การทำงานและมีการต่อต้านตำแหน่งใหม่ที่พวกเขาต้องไปปฎิบัติและมีการสร้างกระแสเพื่อต่อต้านขึ้น ทำให้การปฎิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ตรวจสอบว่า คุณมีความระมัดระวังตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท หรือการก่อกบฎแบบเงียบๆ ขึ้นในที่ทำงาน หรือเรียกว่า “hazards”

ถ้าคุณเป็นองค์กรขนาดเล็ก SMEs และคุณมั่นใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับด้วยทั้งพนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการทำงานของคุณ คุณสามารถแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงนี้

เมื่อความคิดเกี่ยวกับวิธีการประเมินความเสี่ยงของคุณ ลองพิจารณา :

O  อันตรายเป็นสิ่งที่เกิดได้จากหลายประเภท เช่น สารเคมี , ไฟฟ้า , บันไดที่ทำงาน , การปิดเปิดประตู ฯลฯ

O  ความเสี่ยง คือ มีโอกาสสูง หรือมีโอกาสต่ำ ที่บางคนจะได้รับอันตรายต่างๆ ทั้งที่คาดการณ์ได้ และคาดการณ์ไม่ได้ พร้อมกับข้อบ่งชี้ของวิธีการที่รุนแรงและเป็นอันตราย

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุอันตรายด้าน Hazards

 ก่อนอื่น คุณจะต้องทำการประเมินลักษณะของงานที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในองค์กรของคุณขึ้นมาก่อน และทำการประเมินเบื้องต้น

O  เดินรอบๆ สถานที่ทำงานของคุณ หรือ ภายในฝ่ายงาน :  พิจารณาในเบื้องต้นดูว่าอะไรที่คาดว่าจะทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ เจ้าหน้าที่  ลูกค้า  บุคคลที่มาติดต่อองค์กร หรือ ฯลฯ

O  ถามพนักงานของตน : คุณอาจจะใช้การระดมสมองของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานหรือหน่วยงานของตนให้ช่วยกันประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ที่เกิดจากการทำงาน เช่น กระบวนการทำงาน  วิธีเก็บเอกสารต่างๆ  การติดต่อสื่อสาร หรือ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ฯลฯ

O  อ่านจากตำราการบริหารความเสี่ยง : การอ่านตำราเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คุณมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ  สามารถแยกแยะหมวดหมู่ของความเสี่ยงได้  สามารถประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ และโอกาสเกิดได้

O  ทำแบบสอบถามและทำการสำรวจข้อมูล : นำข้อมูลที่สำรวจหรือจากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์หาประเด็นความเสี่ยงอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 : การตัดสินใจที่อาจจะได้รับอันตรายและวิธีการ

การทำในขั้นตอนที่ 2 นี้จะเป็นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้มีการเก็บรวบรวมมาทำการวิเคราะห์ แบ่งหมวด จัดกลุ่ม และรูปแบบของความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น

O  กลุ่มคนบางส่วนอาจจะมีความต้องการพิเศษบางอย่าง : ผู้ทุกข์พลภาพ หรือสตรีมีครรภ์ และคนพิการ อาจจะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดบริการ หรือ การให้บริการพิเศษจะเป็นที่ต้องการสำหรับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้

O  ผู้ที่ทำการประเมินความเสี่ยงจำ : จะต้องมีการวิเคราะห์ ข้อมูลฐานความเสี่ยงเดิมที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว มาทำการวิเคราะห์ด้วยการแยกแยะกลุ่ม  จัดหมวด  จัดระดับความเสี่ยงในด้านโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในแต่ละช่วงเวลา

O  จัดการประชุมแบ่งกลุ่มภายในองค์กร : ทำการระดมสมองเกี่ยวกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมีสาเหตุเกิดจากอะไร  มีปัจจัยเสี่ยงมาจากอะไร และนำไปแบ่งแยกเก็บในฐานข้อมูลความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 :  การประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อควรระวัง

ในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินความเสี่ยงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับความเสี่ยงแต่ละระดับ 1-5  ซึ่งในขั้นตอนนี้จำเป็นจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยงในแต่ละหมวด และแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน เช่น ด้านการเงินเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง , ด้านการตลาดเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง , ด้านภาพลักษณ์องค์กรเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง ,  ด้านทั่วไปเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง , ด้านสารสนเทศเกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง ฯลฯ

O  คุณจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาเกณฑ์ความเสี่ยง :  แบ่งระดับเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับความเสี่ยงแต่ละระดับ 1-5 ในแต่ละหมวด เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้เกิดอันตรายลดลง

O  หลักการควบคุมความเสี่ยงตามลำดับขั้น ดังนี้

การจัดลำดับความเสี่ยง : จากตัวเลือกจากน้อยไปหามากตามระดับของความรุนแรง ในแต่ละช่วงเวลา

O  กำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่างๆ : ที่ได้มีการตั้งเกณฑ์ไว้แล้ว ด้วยการออกมาตรการป้องกัน หรือทำการเผยแพร่ข่าวสารวิธีการป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น

O ออกแบบกิจกรรมที่จะลดความเสี่ยงต่างๆ : ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 :  บันทึกและผลการวิจัยของคุณ ให้นำเอกสารเหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์

O  เจ้าหน้าที่ผู้บริหารความเสี่ยงจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลในอดีตมาศึกษา :

O  นำข้อมูลและวิธีการจากผู้เชี่ยวชาญ : ทำการศึกษาแนวคิดและวิธีการที่เป็นระบบมาใช้ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้หรือไม่

O  ต้องทำการแยกแยะความเสี่ยงที่รุนแรง : ความเสี่ยงที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และนำแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 3 เพื่อควบคุมความเสี่ยง มาทำการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

O  ทำการติดตามประเมินผลระดับความเสี่ยง : ผู้ประเมินความเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่าหลังจากที่ได้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และมีการติดตามความเสี่ยง  โดยปกติแล้วระดับความเสี่ยงจะต้องลดลง

ขั้นตอนที่ 5 :  ปรับปรุงการเอกสารการประเมินผลของคุณในอดีตเท่าที่จำเป็น

O  ตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติม : ในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินความเสี่ยงจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ 1 ใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

O  ปรับปรุงกิจกรรมความเสี่ยงต่างๆ : ผู้ประเมินความเสี่ยงจำเป็นจะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง และหาวิธีใหม่ๆ ที่จะมาใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง ด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลเหมาะสมกับสถานการณ์

O  ปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และพัฒนาเครื่องมือเตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า :  ผู้ประเมินความเสี่ยงจำเป็นจะต้องมีการนำประเด็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมาทำการวิเคราะห์ และจัดทำเป็นเครื่องมือเตือนภัยด้านความเสี่ยง (Early Warning Risk Indicator)

นี้เป็นรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ซึ่งผู้ประเมินความเสี่ยงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาตามขั้นตอนด้านบน ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องทำที่ละขั้นตอน 1-5 แต่อาจจะทำข้ามขั้นในแต่ละขั้นตอนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละองค์กร และทีมงานผู้ประเมินความเสี่ยงที่มีความชำนาญไม่เท่ากัน และมีความรู้ด้านความเสี่ยงที่ต่างๆ กัน

 สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุขและมีความสงบในการบริหารความเสี่ยงนี้ ซึ่งเราจะนำมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเรื่อยๆ ขอให้คอยติดตามในเว็บไซต์แห่งนี้ครับ

ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com

https://eiamsri.wordpress.com 

Advertisements

มิถุนายน 21, 2012 - Posted by | Risk Management

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: