NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

วิธีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


สวัสดีครับ

วันนี้เราจะขอคุยกันเรื่องหลักการควบคุมภายในเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพราะหลายท่านสงสัยว่าจะควบคุมความเสี่ยงอย่างไร มีหลักคิดหรือแนวพึงปฎิบัติอย่างไรบ้าง เราก็จะขอเล่าให้ฟังในภาพรวมก่อนดังนี้

ปัจจุบันนี้ในโลกธุรกิจและภาครัฐมีการมองไปยังกระบวนการและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในฐานะของที่ปรึกษาองค์กร ไม่ใช่แค่แผนกรวบรวมเอกสารส่งหน่วยงานประเมินภาครัฐเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณจะพัฒนาหน่วยงานให้เป็นระดับที่ปรึกษาของคณะผู้บริหารขององค์กร คุณควรจะมีการดำเนินการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาทิ

1) การออกแบบตัวควบคุมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ 

ทีมงานควบคุมภายในและติดตามประเมินผลจะต้องมีความกล้าหาญ  ฉลาดที่รู้วิธีการที่จะเอาตัวให้รอดจากภัยต่างๆ เพราะการทำงานของคุณเปรียบได้กับการทำงานในท่ามกลางสงคราม ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และศัตรูของคุณก็มองไม่เห็นตัวอีกต่างหาก  ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องมีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ มีการนำเครื่องมือด้านการควบคุมภายในมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึงการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของควบคุมภายในส่วนใหญ่ในองค์กรจะดูพื้นๆ ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีเครื่องมือที่โดดเด่นเป็นการเฉพาะ

บางคนก็แย้งว่าการควบคุมภายในเป็นเรื่องของฝ่ายบัญชีและการเงิน  หรือ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อ้าวถ้าอย่างนั้น เราจ้างคุณมาทำอะไรละครับ

การควบคุมภายในจำเป็นจะต้องนำฐานข้อมูลด้านความเสี่ยงจากฝ่าย/กอง/ส่วน บริหารความเสี่ยงมาวิเคราะห์ และพิจารณากิจกรรมที่จะนำมาใช้ในการควบคุมความเสี่ยงของโครงการ/ องค์กร  โดยที่กิจกรรมที่จะนำมาใช้ควบคุมความเสี่ยงนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้ที่รับผิดชอบโครงการเหล่านั้นด้วย ว่าคุณได้ตรวจสอบพบประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้ในโครงการของท่าน และเราขอให้ท่านช่วยกรุณาทำกิจกรรมเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยครับ

2) การบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องมีการควบคุมภายในที่ใกล้ชิด

เราขอเปรียบเทียบหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง = แม่บ้าน  และมีหน่วยงานควบคุุมภายใน = พ่อบ้านครับ เพราะคู่นี้จะต้องทำงานร่วมกันไปตลอดอายุขัยเลยครับ  ดังนั้นทีมงานควบคุมภายในจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพิจารณาว่าตัวชี้วัดของยุทธ์ศาสตร์ และตัวชี้วัดของกลยุทธ์ ที่กำกับการบริหารงานขององค์กร ยังอยู่ปกติดีหรือไม่?  เพราะถ้าคุณปล่อยปละละเลยไม่สนใจ ให้ฝ่ายนโยบายและแผนทำงานนี้แทนคุณ ก็ไม่เห็นด้วยนักเพราอะไรหรือ?  ก็เพราะว่าทีมงานของคุณจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีความใกล้ชิดกับข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก ดังนั้นคุณจะต้องทำหน้าที่นี้

คุณอาจจถามว่าไม่มีเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการควบคุมภายใน  ครับสิ่งนี้จำเป็นจะต้องขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ว่าเราควรจะสร้างเครื่องมือประเภทไหน? และมีคุณสมบัติอย่างไร?  จะวิเคราะห์และประเมินผลอย่างไร?  มีความไวในการเตือนภัยล่วงหน้าได้ดีแค่ไหน?  จะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเป็นฐานในการคำนวณผล? เป็นต้น  ส่วนนี้ทีมงานของเราก็มีความพร้อมที่จะนำเสนอเครื่องมือควบคุมภายในเหล่านี้ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐที่สนใจ เพราะเราพัฒนาและปรับปรุงมาหลายครั้งจนเป็นที่พอใจ

3) การมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกินกว่าหรือคาดไม่ถึงจากกลุ่มที่ลงทะเบียนความเสี่ยงไว้ 

การที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้ทำการตรวจพบประเด็นความเสี่ยง และได้มีการประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการของทฤษฎีด้านความเสี่ยงครบทุกขั้นตอน ก็จะมีขั้นตอนหนึ่งในนั้นเกี่ยวกับการนำเหตุการณ์เสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงมาทำการลงทะเบียนความเสี่ยง Risk Register เพื่อใช้เป็นการยืนยันความเสี่ยงและจะนำความเสี่ยงที่มีการลงทะเบียนไปดำเนินการหามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อไป

ในขั้นตอนนี้ กรณีมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงใหม่ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนความเสี่ยงได้  หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงเองจากระดับไม่รุนแรง กลายเป็นรุนแรงและมีผลกระทบต่อองค์กร เป็นต้น

ในขั้นตอนนี้ ทีมงานควบคุมภายในจำเป็นจะต้องทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เป็นรายกรณีไปครับ และอาจจะต้องขออนุมัติความเห็นจากผู้บริหารระดับสูงเป็นการเฉพาะ เพื่อหามาตรการป้องกัน  ควบคุม  ลดความเสี่ยง  หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงครับ

4) ทฤษฎีด้านการบริหารความเสี่ยง กับ ทฤษฎีการควบคุมภายในองค์กร 

หลายคนเคยถามเราว่า ด้านความเสี่ยงก็มีทฤษฎีด้านการบริหารความเสี่ยง แต่ทำไมการควบคุมภายในถึงไม่มีทฤษฎีด้านการควบคุมภายในขึ้นมาใช้บ้างเลย  เราก็ขอตอบเลยว่า มีครับ ทฤษฎีด้านการควบคุมภายในแต่จะเป็นการให้คำปรึกษา + การสร้างระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมเสี่ยงต่างๆ หรือ โครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงอาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ถ้าโครงการเหล่านั้นไม่ประสบผลสำเร็จ

ส่วนที่เป็นทฤษฎีด้านการควบคุมภายในนั้น เราอยากจะขอนำมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไป เพราะคาดว่าจะต้องใช้เวลานานและจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านก่อนในเรื่องของพื้นฐานและ Concept ให้เกิดความคุ้นเคยและเข้าใจก่อนครับ

เราเชื่อว่าหลายท่านจะได้แนวคิดในการควบคุมภายใน และลักษณะของการควบคุมภายในเบื้องต้นไปกันพอสมควร ส่วนอยากทราบรายละเอียดก็ขอให้คอยติดตามตอนต่อไปนะครับ

สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุข โชคดีมีชัย กันทุกคน

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

https://eiamsri.wordpress.com 

โฆษณา

มิถุนายน 21, 2012 - Posted by | Risk Management

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: