NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

SWOT ANALYSIS : PART III


สวัสดี ครับ

วันนี้เราจะขอเล่าเรื่อง SWOT Analysis ต่อเป็นภาคที่ 3 ที่จะเป็นการเล่าเกี่่ยวกับ จุดแข็งและจุดอ่อน ของการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของบริษัทหรือโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง  การที่คุณจะทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ดีนั้น  คุณจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ  องค์กรของตน  ข้อมูลคู่แข่ง  ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ  สภาวะการตลาดในปัจจุบัน  แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าในอนาคต  การแข่งขันในตลาด  มูลค่าทางการตลาด  เทคโนโลยีการผลิต ฯลฯ ก่อนการวิเคราะห์ด้วยตาราง SWOT Matrix นี้ครับ

ตัวอย่าง:

การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน (ปัจจัยภายใน)  โอกาส และภัยคุกคาม  (ปัจจัยภายนอก)

อะไรคือความได้เปรียบของบริษัทคุณ?
 • โอกาสที่ดีที่คุณกำลังเผชิญมีอยู่หรือไม่?
อะไรทำให้คุณ ทำสิ่งที่ดีกว่าคนอื่น?
 • อะไร คือ แนวโน้มที่น่าสนใจที่คุณมีความตระหนักมีบ้าง?
อะไรที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้ต้นทุนธุรกิจของคุณต่ำสุด? โอกาสสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น
ลูกค้าที่อยู่ในตลาดของคุณเห็นอะไรเป็นจุดแข็งของคุณหรือไม่?
 • การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีและการตลาดทั้งในระดับกว้างและแคบ
ปัจจัยอะไร ที่ทำให้คุณสามารถขายสินค้าได้?
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
อะไรที่ทำให้คุณสามารถพัฒนายอดขายได้?
 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเมือง ฯลฯ
อะไรเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง?
 • กิจกรรมท้องถิ่น
อะไรเป็นที่สิ่งที่ลูกค้าในตลาดของคุณมองว่ามีแนวโน้มจะเป็นจุดอ่อน คือ?
 • การพัฒนาตลาด?
ปัจจัยอะไร ที่ทำให้คุณมียอดขายลดลง?
 • ช่องโหว่ที่ผู้เข้าแข่งขัน?
อะไรเป็น ข้อดี / ข้อเสีย ของข้อเสนอ?
 • อุตสาหกรรมหรือแนวโน้มการดำเนินชีวิต?
อะไรเป็น ความสามารถ / ช่องว่าง?
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม?
ความได้เปรียบในการแข่งขันคืออะไร?
 • อิทธิพลแนวโน้มของคนส่วนใหญ่บนโลก?
จุดเด่นประสบการณ์  ความรู้  ข้อมูล คือ?
 • ตลาดใหม่ๆ ทั้งแนวตั้ง  แนวนอน?
การสำรองการเงิน, ผลตอบแทนที่ต้องการ?
 • ตลาดเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (Niche target market?
ด้านการตลาด – การเข้าถึงการกระจายการรับรู้?
 • การนำเข้าและส่งออกในภูมิภาค?
ความรู้ด้านนวัตกรรม?
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ?
สถานที่ตั้งและภูมิศาสตร์?
 • สารสนเทศและการวิจัย?
ราคา คุณค่า คุณภาพ?
 • ฤดูกาล สภาพอากาศ และอิทธิพลต่อแฟชั่น?
การได้รับรองคุณสมบัติพิเศษต่างๆ?
 • อะไรเป็นอุปสรรคที่ธุรกิจคุณต้องเผชิญ?
ความคิดสร้างสรรค์ / ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่?
 • ในภาวการณ์แข่งขันของคุณ อะไรที่คุณจะต้องทำและเป็นกังวลอยู่ในขณะนี้?
คุณค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน :ทรัพย์สินทางปัญญา?
 • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี คุกคามตำแหน่งทางการตลาดของคุณหรือไม่?
ความสามารถในการแข่งขัน?
 • คุณมีหนี้เสียหรือมีปัญหาด้านกระแสเงินสดหรือไม่?
 • ความสามารถใดๆ ที่เป็นจุดอ่อนที่คุกคามธุรกิจของคุณ?
 • ผลกระทบทางการเมือง?
 • ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม?
 • การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งหลักของธุรกิจคุณ?
 • แนวโน้มความต้องการของตลาด?
 • สัญญาตกลงความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร?
 • การสูญเสียเจ้าหน้าที่คีย์แมนหลักขององค์กร?

แม่แบบการวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการนำเครื่องมือมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์สำหรับการวางแผนกระบวนการเชิงกลยุทธ์ และเป็นเครื่องมือในการประเมินตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรภายนอก เช่น เดียวกับความสามารถภายในของตน  เน้น SWOT Analysis ช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในการแข่งขันของตน หรือป้องกันจุดอ่อนภายในของตน

ในตาราง SWOT Analysis Matrix เป็นการระบุความสามารถภายในของ บริษัท และ/หรือข้อเสียกับคู่แข่งในขณะที่โอกาสและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับการระบุปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาลกับกองกำลังจากการแข่งขัน เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่  การแทรกแซงของภาครัฐ /ในประเทศและต่างประเทศ   แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานทางการเงินและการดำเนินธุรกิจขององค์กร

วิธีการใช้ ตาราง SWOT Analysis Matrix

การนำข้อมูลจากทีมงานขององค์กรมาใช้ในการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths)

ระดับคะแนน  3 = ดีมาก  2 = ดี  1 = พอใช้  0 = ไม่ได้ทำ

จุดแข็ง

คู่แข่ง A

คู่แข่ง B

บริษัทคุณ

 • มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดจุดแข็งในธุรกิจ

0

0

0

 • มีการนำเสนอข้อมูลสินค้า/บริการในเว็บไซต์ และทำเป็น e-Commerce

4

2

0

 • มีการศึกษาคู่แข่งและทำข้อมูลการวิเคราะห์ที่ชัดเจน

3

2

1

 • มีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

2

3

1

 • ฯลฯ

คะแนนรวม

9

7

2

ขั้นตอนการใช้งานและวิเคราะห์ตาราง

คุณและทีมงานที่ได้รับการคัดสรรมมาอย่างดีจะต้องช่วยกันคิดคำถาม ที่จะใช้ในการสร้างตาราง SWOT Matrix นี้ ด้วยการแบ่งตรางออกเป็น คำถามเฉพาะด้านที่เป็นจุดแข็งขององค์กร หรือ ธุรกิจ และนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายสำคัญๆ ที่มีขนาดธุรกิจ โครงสร้าง รายได้ และพื้นที่แข่งขันในตลาดเดียวกัน  เพื่อหาจุดแข็งของคุณว่าแข็งจริงหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งของคุณ  ถ้าใครมีคะแนนสูงจะถือว่ามีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ที่สำคัญคุณและทีมงานจะต้องมีความยุติธรรมในการให้คะแนนต่างๆในตารางแต่ละคำถาม เพราะจะเป็นการสะท้อนความสามารถด้านการแข่งขันของคุณ  เมื่อตอบหมดทุกข้อขอให้คุณนำผลคะแนนรวมที่ได้มาวิเคราะห์ว่าจุดแข็งของเรา เปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว คุณยังเสียเปรียบด้านไหนอีก และจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนแก้ไขในทันที

โดยทั่วไปแล้วการรับรู้จุดแข็งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการใช้ประโยชน์ จากสมรรถนะที่โดดเด่นสามารถใส่ชื่อแบรนด์ของตน และกลายเป็นผู้นำในตลาดการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้า สินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและ/หรือแหล่งข้อมูลทางการเงินที่แข็งแกร่ง ยังคงเป็น SWOT ด้านจุดแข็ง ที่คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงรักษาและปกป้อง ซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Analysis

การนำข้อมูลจากทีมงานขององค์กรมาใช้ในการวิเคราะห์ จุดอ่อน (Weaknesses)

ระดับคะแนน   1 = อ่อนแอน้อย  2 = อ่อนแอ  3 = อ่อนแอมาก  4 = ไม่ทำอะไรเลย

จุดอ่อน

คู่แข่ง A

คู่แข่ง B

บริษัทคุณ

 • มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จุดอ่อนขององค์กรเทียบกับกับคู่แข่งเพื่อสร้างแนวป้องกันทางการตลาด

1

2

2

 • มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Media ในการวิเคราะห์จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ในตลาด

2

1

2

 • สินค้าหรือบริการที่อยู่ในตลาดมีการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและบริการจนเห็นความแตกต่างชัดเจน

2

3

3

 • เคยมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผิดพลาดจนทำให้ลูกค้าสับสนในตัวสินค้าหรือบริการและไปใช้ของคู่แข่ง

2

1

2

 • ฯลฯ

คะแนนรวม

7

7 9

ขั้นตอนการใช้งานและวิเคราะห์ตาราง

คุณและทีมงานที่ได้รับการคัดสรรมมาอย่างดีจะต้องช่วยกันคิดคำถาม ที่จะใช้ในการสร้างตาราง SWOT Matrix นี้ ด้วยการแบ่งตรางออกเป็น คำถามเฉพาะด้านที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร หรือ ธุรกิจ และถ้าข้อใดที่คุณทำและทำได้ดีกว่าคู่แข่ง ก็จะมีคะแนนน้อย   แต่ถ้าคำถามข้อใดที่คุณทำน้อยกว่าคู่แข่ง คะแนนจะมาก  ดังนั้นในตอนที่คุณสรุปคะแนนรวม คุณจะพบว่าคุณมีคะแนนสูงหรือต่ำกว่าคู่แข่งเพื่อแสดงความอ่อนแอของธุรกิจคุณในการแข่งขัน ถ้าใครมีคะแนนสูงก็แสดงว่ามีจุดอ่อนมากกว่าคู่แข่ง

ตาราง SWOT Matrix จุดอ่อน หมายถึงสถานการณ์แข่งขันของคุณมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งในด้านใด ซึ่งความได้เปรียบ/เสียเปรียบนี้ เกิดจากการที่คุณมีวิธีการบริหารจัดการและการกำหนดกลยุทธ์ที่ผิดพลาด หรือมาจากการที่คุณประเมินคู่แข่งต่ำไป  หรือคุณให้ความสำคัญกับลูกค้าของคุณน้อยเกินไป เพราะสาเหตุหลักๆ เหล่านี้จะทำให้คุณพ่ายแพ้ในสงครามการตลาดอย่างง่ายดาย  ซึ่งข้อมูลที่คุณวิเคราะห์ได้เหล่านี้จะสะท้อนผลกระทบโดยตรงด้านลูกค้า กระวนการผลิต การบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานในอนาคตได้

การนำข้อมูลจากทีมงานขององค์กรมาใช้ในการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities)

ระดับคะแนน  3 = ดีมาก  2 = ดี  1 = พอใช้  0 = ไม่ได้ทำ

โอกาส

คู่แข่ง A

คู่แข่ง B

บริษัทคุณ

 • พฤติกรรมลูกค้าและ Life Style กำลังเปลี่ยนแปลง และทีมงานของคุณและคู่แข่งเห็นโอกาสนั้น

2

2

3

 • การที่รัฐจะสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้ระบบ Wi-Fi Free ในที่สาธารณะแก่ประชาชนทั่วไปในเขตเมืองหลวง

3

2

1

 • มีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมาก

3

2

2

 • มีการวางจุดกระจายสินค้าในพิ้นที่เขตเมืองชั้นในและมีระบบการสั่งสินค้าที่ดี รวดเร็วสำหรับลูกค้าที่อยู่ตามคอนโดมีเนียม

2

3

1

 • ฯลฯ

คะแนนรวม

10

9  7

ขั้นตอนการใช้งานและวิเคราะห์ตาราง

คุณและทีมงานที่ได้รับการคัดสรรมมาอย่างดีจะต้องช่วยกันคิดคำถาม ที่จะใช้ในการสร้างตาราง SWOT Matrix นี้ ด้วยการแบ่งตรางออกเป็น คำถามเฉพาะด้านที่เป็นโอกาสขององค์กร หรือ ธุรกิจ และนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายสำคัญๆ ที่มีขนาดธุรกิจ โครงสร้าง รายได้ และพื้นที่แข่งขันในตลาดเดียวกัน  เมื่อคุณตอบคำถามด้วยความยุติธรรมและทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของคะแนนรวม คุณก็จะพบกับสิ่งที่คุณเห็นโอกาสเดียวกันของธุรกิจที่คู่แข่งเห็นเหมือนกัน แต่คุณได้นำโอกาสมาสร้างเป็นจุดแข็งให้กับธุรกิจหรือองค์กรได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าใครมีคะแนนสูงจะได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน

การวิเคราะห์ SWOT ด้านโอกาส จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ถูกเรียกว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เป็นการเพิ่มรายได้ (เพื่อที่จะชนะคู่แข่งได้เช่นกัน) ซึ่งการวิเคราะห์โอกาสจะเป็นการตั้งสมมติฐานบางอย่าง หรือจากการที่คุณได้เก็บข้อมูลทางการตลาดและลูกค้ามาอย่างยาวนานและมีการประมวลผลด้วยระบบ Software ที่ทันสมัยทำให้คุณเห็นโอกาสของธุรกิจเหนือคู่แข่ง หรือ จากการที่คุได้อ่านบทความการวิเคราะห์ตลาดจากสถานที่ต่างๆ

ซึ่งการรวบรวมด้านข้อมูลจากภายนอกมาแล้วและจะใช้เครื่องมืออะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น  เราเสนอให้ใช้เครื่องมือ PESTLE Analysis และการวิเคราะห์คู่แข่งด้วย 5 Forces Model ของ Michael  Porter และอีกหลายเครื่องมือที่คุณมีความเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับ

การนำข้อมูลจากทีมงานขององค์กรมาใช้ในการวิเคราะห์ ภัยคุกคาม (Threats)

ระดับคะแนน   1 = อุปสรรคน้อย  2 = อุปสรรค  3 = อุปสรรคมาก  4 = ไม่ทำอะไรเลย

ภัยคุกคาม

คู่แข่ง A

คู่แข่ง B

บริษัทคุณ

 • งบประมาณในการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตใหม่

1

2

3

 • ภาพลักษณ์ในสินค้าและบริการของคุณยังอยู่ในกลุ่มตลาดล่างทำให้ข้าม Market Segment ทำได้ยาก

2

2

3

 • ทีมงานในการคิดสร้างสรรนวัตกรรมสมัยใหม่ และทีมวิจัยด้านผลิต และรูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์

2

1

2

 • มีจุดกระจายสินค้าที่น้อยและต้นทุนการขนส่งที่สูงในปัจจุบัน ทำให้ยากแก่การกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ

1

2

3

 • ฯลฯ

คะแนนรวม

 6 7  11

ขั้นตอนการใช้งานและวิเคราะห์ตาราง

คุณและทีมงานที่ได้รับการคัดสรรมมาอย่างดีจะต้องช่วยกันคิดคำถาม ที่จะใช้ในการสร้างตาราง SWOT Matrix นี้ ด้วยการแบ่งตรางออกเป็น คำถามเฉพาะด้านที่เป็นโอกาสขององค์กร หรือ ธุรกิจ และนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายสำคัญๆ ที่มีขนาดธุรกิจ โครงสร้าง รายได้ และพื้นที่แข่งขันในตลาดเดียวกัน  เมื่อคุณตอบคำถามด้วยความยุติธรรมและทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของคะแนนรวม คุณก็จะทราบ เพราะถ้าใครมีคะแนนสูงถือว่ามีอุปสรรคมากกว่าคู่แข่งจำเป็นจะต้องหาทางแก้ไขหรือบรรเทาให้ลดลงนะครับ

เพราะภัยคุกคามเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถขัดขวางคุณในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณและเป้าหมาย โดยทั่วไปแล้วการรับรู้ภัยคุกคามที่อาจจะรวมถึงการเข้ามาใหม่ของคู่แข่งในตลาดและทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณลดลงหรือทำให้กำไรต่อหน่วยลดลง เป็นต้น  ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้านอุปสรรค เช่น PESTLE Analysis , 5 Force Model , 7’s McKinsey เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้จะทำให้คุณเห็นภาพของอุปสรรคที่อยู่ในธุรกิจของคุณ เพราะหลายๆ คนจะทำจุดอ่อนมาเป็นแปลงให้เป็นอุปสรรค ซึ่งส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยเพราะมันง่ายไป และอาจจะไม่ครอบคลุมกับอุปสรรคที่แท้จริง เพราะอุปสรรคไม่ได้มีแต่จุดอ่อนภายในองค์กรเท่านั้นครับ

ข้อเสนอแนะ :

เมื่อทุกๆ ท่าน อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านได้มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ SWOT Analysis อย่างถ่องแท้ และมีความเข้าใจวิธีการนำ SWOT Analysis ไปใช้งานในทางปฎิบัติจริง หรือวิเคราะห์กลยุทธ์ของคุณว่ามีความถูกต้องอยู่หรือไม่  ซึ่งขอให้ท่านนำข้อมูลที่ได้จากบทความนี้ไปลองปฎิบัติ และในกรณีที่ท่านได้ลงมือปฎิบัติแล้วเกิดปัญหาขอให้ส่งอีเมล์มาสอบถามกันได้นะครับ อย่าได้เกรงใจ  แต่เราอาจจะตอบช้าบ้างสำหรับบางท่านเพราะอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางหรือมีภาระกิจด่วนที่จะต้องรีบทำก่อน แต่จะตอบอีเมล์ทุกฉบับที่สอบถามมาครับ

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆ ท่าน สามารถค้นพบ จุดแข็ง และ โอกาส ของธุรกิจท่านในเร็ววันนี้ เพื่อให้ทุกๆท่านมีความสุข ในการทำธุรกิจต่อไป

ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีครับ (ขอให้รวย ขอให้รวย)

เอกกมล เอี่ยมศรี

ผู้เรียบเรียง

http://www.interfinn.com 

http://www.eiamsri.wordpress.com 

http://www.oknation.net/blog/newmanagement

Advertisements

มิถุนายน 3, 2012 - Posted by | New Management

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: