NEW MANAGEMENT FORUM

Central Knowledge Society

การวิเคราะห์ความคุ้มค่า ด้านการเงิน : Cost Benefit Analysis for Cost Saving


สวัสดี ครับ

วันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่า เพราะมีสมาชิกของเว็บไซต์ท่านหนึ่งอยากให้เล่าเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทุกๆ ท่านได้เข้าใจและนำไปปรับใช้กับหน่วยงานของท่านต่อไป

        การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจะถูกดำเนินการเพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงานอยู่ดีหรือว่าการดำเนินการไม่ดี สำหรับแผนงานหรือโครงการที่ได้กำหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น  แม้ว่าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าสามารถนำไปใช้กับเกือบทุกแผนงานหรือโครงการ  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เกียวกับคำถามทางการเงิน ตั้งแต่การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุนด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก จากปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่เป็นการกำหนดผลกำไรของการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าสามารถตรวจสอบได้ทั้งปัจจัยเชิงบวก และปัจจัยเชิงลบ ที่จะสามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการหักลบค่าใช้จ่ายส่วนที่ประหยัดได้ เคล็ดลับที่แท้จริงของการวิเคราะห์ความคุ้มค่า คือ การทำประโยชน์จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ เพื่อให้คุณแน่ใจว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดและผลประโยชน์ทั้งหมดและถูกต้องตามปริมาณที่ควรจะเป็น

เราควรจะจ้างพนักงานขายให้เพิ่มขึ้นหรือกำหนดค่าทำงานล่วงเวลา? มันเป็นความคิดที่ดีที่จะซื้อเครื่องปั๊มใหม่ได้ หรือไม่? เราแผนเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดของเราในหลักทรัพย์ที่เคลื่อนไหวเร็ว (สภาพคล่องสูง) มากกว่าการลงทุนในอุปกรณ์ทุนเพิ่มเติมดี หรือไม่?    ซึ่งคำถามเหล่านี้สามารถหาคำตอบได้จาการทำค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับ

ตัวอย่างการวิเคาะห์ความคุ้มค่า

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายผลิต คุณเสนอซื้อเครื่องปั๊มผลิตภัณฑ์ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มผลผลิตก่อนที่คุณจะสามารถนำเสนอโครงการแก่ผู้พิจารณาระดับรองประธานผู้บริหาร  คุณรู้ว่าคุณจำเป็นที่จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงบางอย่างเพื่อสนับสนุนคำแนะนำของคุณ  ดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์และตัดสินใจบนตัวเลขและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต่อไป

คุณจำเป็นที่จะต้องมีการระบุรายละเอียดและผลประโยชน์ กับเครื่องปั๊มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีกำลังผลิต 1,000 หน่วยต่อชั่วโมงที่ให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  เพื่อไปทดแทนการใช้กำลังคน 3 คนที่ปั๊มด้วยมือ ที่จะถูกทดแทนด้วยเครื่องปั๊มตัวใหม่ที่มีคุณภาพสูงที่มีความสม่ำเสมอมากขึ้น คุณมีความมั่นใจในค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่มากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องปั๊มและใช้กระแสไฟฟ้าบางส่วน และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่นัยสำคัญ

คุณคำนวณราคาขาย 100 หน่วยเพิ่มเติมต่อชั่วโมง คูณ ด้วยจำนวนชั่วโมงการผลิตต่อเดือนที่เพิ่มเป็น 1,500 หน่วยสำหรับผลผลิตที่ไม่ได้รับการปฎิเสธเพราะคุณภาพของทำงานจากเครื่องปั๊มใหม่ นอกจากนี้คุณยังเพิ่มเงินเดือนรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 คน นั้นเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับการทำงาน

นอกจากนี้คุณจะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครื่องปั๊มโดยการ หาร ราคาซื่้อที่แบ่งออกเป็น 12 เดือนต่อปี และเครื่องปั๊มมีอายุการใช้งาน 10 ปี  รายละเอียดของผู้ผลิตเครื่องบอกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอยู่ที่กี่วัตต์  คุณจำเป็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะนั้นเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะคิดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คุณจะต้องพิจารณาแยกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเครื่องปั๊ม และพิจารณาผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขี้น จากการซื้อเครื่องปั๊ม และแสดงให้เห็นถึงผลกำไรขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณและผลประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดแล้ว เช่น ขั้นตอนอะไรบ้างที่เครื่องปั๊มสามารถทำงานทดแทนแรงงานคนได้  และจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของวัสดุ หรือ % ของความเสียหายจากการใช้แรงงานคนเท่าใด?  ดอกเบี้ยจ่ายของการกู้เงินมาซื้อ คุณจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ด้านการเงินเกี่ยวกับระยะเวลาการตัดจำหน่าย เพียงเพราะเครื่องมีอายุการใช้งาน 10 ปี ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะต้องผ่อนจ่ายดอกเบี้ยกับค่าซื่้อเครื่องจักรเป็นเวลา 10 ปี แต่บริษัทอาจจะผ่านจ่ายหมดภายใน 4 ปี และตัดค่าเสื่อมภายใน 4-5 ปี และเครื่องปั๊มนี้เป็นอุปกรณ์ทุน คุณจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำปี และค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องไม่ผิดพลาดมากเกินไป   เพื่อสะท้อนเข้าไปในต้นทุนการผลิต  ซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องทำตอนนี้คือการนำเสนอให้ผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาข้อมูลรายละเอียด ใช่ไหม?  “ผิด” ครับ ขอให้อ่านข้อมูลต่อไปครับ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ความล้มเหลวของการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุนจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีของเครื่องปั๊มนี้ ค่าใช้จ่ายที่่ไม่รวมบางส่วน ที่ถูกมองข้าม เช่น

พื้นที่ติดตั้ง

  • พื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้งเครื่่องปั๊มจะพอดีสำหรับตรงที่เก่า ที่เคยใช้แรงงานคน 3 คนทำงานหรือไม่?
  •  การติดตั้งเครื่องจักรจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด?  คุณจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับเครื่องจักร หรือไม่?  คุณจำเป็นที่จะต้องซื้ออุปกรณ์อื่นๆ เสริมเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างที่คุณต้องการหรือไม่?

ผู้ประกอบการ

  • ใครบ้างที่มีการใช้งานเครื่อง เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพิเศษหรือไม่
  • เงินเดือนของเจ้าหน้าที่จะต้องเพิ่มขึ้นหรือไม่?
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร จะต้องกำหนดเป็นสัดส่วนเท่าใด?

สิ่งแวดล้อม

  • เครื่องจักรใหม่จะทำให้มีเสียงดังมาก ทำให้คุณจะต้องมีการกั็นผนังห้องรอบห้องเครื่องจักร หรือไม่?
  • เครื่องจักรใหม่ ทำให้บริษัทจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือไม่ ?

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

เมื่อคุณได้เก็บปัจจัยบวกและปัจจัยลบและปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะได้รับ คุณจำเป็นที่จะต้องนำทุกอย่างมารวมกันและประเมินผลประโยชน์ที่แท้จริง

บางคนต้องการรวมถึงทุกปัจจัยบวก (ผลประโยชน์) รวมถึงทุกปัจจัยลบ (ต้นทุน) และค้นหาความแตกต่างระหว่างทั้งสองรายการ  คุณจำเป็นที่จะต้องจัดกลุ่มปัจจัยด้วยกัน มันทำให้ง่ายสำหรับคุณและสำหรับทุกคน การทบทวนการทำงานของคุณ เพื่อดูว่าคุณได้รวมปัจจัยทั้งหมดที่อยู่ทั้ง 2 ด้านของปัญหาที่ทำขึ้นในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของต้นทุน สำหรับตัวอย่างข้างต้น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของคุณ มีการแบ่งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ เช่น

การวิเคราะห์ความคุ้มค่า : การซื้อเครื่องจักรใหม่
(ค่าใช้จ่ายที่แสดงเป็นราคาต่อเดือน และตัดค่าเสื่อม 4 ปี)

1) ซื้อเครื่อง                                     – Bt 20,000
รวมถึงดอกเบี้ยและภาษี

2) การติดตั้งเครื่องจักร                   – Bt 3,125
รวม Setup โปรแกรม การทดสอบการผลิต

3) รายได้ที่เพิ่มขึ้น                            Bt 27,520
มูลค่าสุทธิของเพิ่มเติม 1,000 หน่วยต่อชั่วโมง 1 กะ / วัน หรือ 5 วัน / สัปดาห์

4) รายได้เพิ่มคุณภาพ                      Bt 358
คำนวณที่ 75% ของอัตราการปฎิเสธในปัจจุบัน

5) ลดค่าใช้จ่ายวัสดุ                          Bt 1128
ซื้อของอุปทานลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โดย Bt 0.82 ต่อ 100 หน่วย

6) ลดค่าใช้จ่ายแรงงาน                    Bt 18,585
3 ผู้ประกอบการเงินเดือนบวกแรงงาน+ Overhead

7) ผู้ประกอบการใหม่                      – Bt 8,321
เงินเดือนบวกค่าใช้จ่าย รวมถึงการฝึกอบรม

8) Utility                                          – Bt 250
เพิ่มการใช้พลังงานสำหรับเครื่องใหม่

9) ประกันภัย                                    – Bt 180
Premium เพิ่มขึ้น

10) การปรับสภาพพื้นที่                     Bt 0
พื้นที่ไม่มีการเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็น

เงินฝากออมทรัพย์สุทธิต่อเดือน                                Bt 15,715

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายแสดงให้เห็นชัดเจนจากการซื้อเครื่องปั้มมีความเหมาะสม เครื่องปั๊มจะทำให้คุณประหยัดได้เกินกว่า Bt 15,000 ต่อเดือน และเกือบ Bt 190,000 ต่อปี

เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการที่คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วยการกำหนดความแน่นอนของการ กระทำแล้วในการสนับสนุนเพื่อเสนอแนวทางการดำเนินการ

ส่วนนี้เป็นการตัวอย่างการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงินอย่างง่าย ที่จะอธิบายให้ทุกๆ ท่านได้เข้าใจ ซึ่งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจะมีหลายแบบ และจะนำเสนอต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ขอให้โชคดี

เอกกมล เอียมศรี

ผู้เรียบเรียง

www.interfinn.com

http://www.oknation.net/blog/ProjectManagement/

http://www.oknation.net/blog/newmanagement/

Advertisements

มีนาคม 24, 2012 - Posted by | Cost Benefit Analysis

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: